Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 28. septembrīNr. 453

protokols Nr. 10, 72. punkts

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1,
Jūrmalā, kustamās mantas trešās izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma
līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2023.gada 24. augustā pieņēma lēmumu Nr. 390 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli”, ar kuru nolēma atļaut Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram (turpmāk – Centrs) pārdot Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, atlikušo kustamo mantu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu par 60 procentiem no nosacītās cenas, kā arī apstiprināja Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešās izsoles noteikumus un kustamās mantas atsavināšanas komisiju.

Centra telpās Jomas ielā 17, Jūrmalā, 2023. gada 15. septembrī plkst. 12:00 notika Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešā izsole ar augšupejošu soli, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Olaines Sporta centrs (turpmāk – izsoles dalībnieks) uz vienu loti: Ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs (turpmāk - pirmā lote). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena par pirmo loti ir 7 370.40 euro (septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro 40 centi), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā cena par pirmo loti ir palielināta par vienu izsoles soli, izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši izsoles noteikumu 5.9. apakšpunktam, piedāvātā augstākā pirkuma summa, kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu (turpmāk – pirkuma summa), izsoles uzvarētājam jāsamaksā piecu darba dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas. Izsoles uzvarētājs 2023. gada 14. septembrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu par pirmo loti – 728.00 euro (septiņi simti divdesmit astoņi euro) un atlikušo pirkuma maksu – 6 642.40 euro (seši tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro 40 centi) 2023. gada 21. septembrī, līdz ar to ir pamats apstiprināt Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešās izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, Kustamās mantas izsoles noteikumu 5.9. un 5.14. apakšpunktu un izsoles komisijas 2023. gada 15. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 7), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2023. gada 15. septembrī notikušās Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātus un pārdot ledus tīrīšanas mašīnu ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētāju par pirkuma maksu – 7 370.40 euro (septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro 40 centi), izsoles uzvarētājam – Olaines Sporta centram, reģistrācijas Nr. 90009232498.

2. Uzdot Centram virzīt parakstīšanai kustamās mantas pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmuma Nr. 390 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli”

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF