Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 390

protokols Nr. 9, 58. punkts

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1,
Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 321 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”, ar kuru nolēma apstiprināt 2023. gada 14. jūlijā notikušās Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles ar lejupejošu soli rezultātus un pārdot elektronisko tablo par pirkuma maksu – 1 505 euro (viens tūkstotis pieci simti pieci euro), inline laukuma segumu par pirkuma maksu – 5 504 euro (pieci tūkstoši pieci simti četri euro) un hokeja vārtus par pirkuma maksu – 501 euro (pieci simti viens euro) izsoles uzvarētājam – Sporta biedrībai “Talsu hokeja klubs”, reģistrācijas Nr. 50008023431, kā arī Jūrmalas Sporta servisa centram virzīt parakstīšanai kustamās mantas pirkuma līgumu ar Sporta biedrību “Talsu hokeja klubs”.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 240 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu”, Jūrmalas Sporta servisa centrs rīkoja otro izsoli ar lejupejošu soli, kuras rezultātā netika atsavinātas uzskaitē esošas šādas kustamās mantas - ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA, ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs, saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojums, 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.), ledus saldēšanas iekārtas aprīkojums – Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l) un hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64mx34m) (turpmāk - Kustamās mantas).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32 .panta otrā daļas 1. punkts noteic, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Jūrmalas Sporta servisa centra Kustamās mantas atsavināšanas komisija 2023. gada 28. jūlija sēdē (protokola Nr. 5) izskatīja jautājumu par atlikušo Kustamās mantas atsavināšanas procesa organizēšanu, ierosinot Kustamo mantu sadalīt trijās izsoles daļās (turpmāk - lotes), kā lietu kopību un turpināt Kustamās mantas atsavināšanas procesu, un pārdot Kustamās mantas ar pazeminātu izsoles sākumcenu par 60 procentiem no nosacītās cenas. Kustamai mantai noteiktas šādas vērtības (euro):

Lotes

Kustamās mantas

Sertificēta vērtētāja SIA”GUPO” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 27. decembrī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) uz 2023. gada 26. jūliju

Izsoles sākumcena (nosacītā cena)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (samazinājums 60 % apmērā no nosacītās cenas)

1.

Ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs

18 176,00

5 952,07

18 176,00

7 270,40

2.

Saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu, 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.) un ledus saldēšanas iekārtas aprīkojums – Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l)

106 961,00

124 911,06

125 281,00

50 112,40

3.

Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64mx34m)

35 008,00

11 669,44

35 008,00

14 003,20

Kopā:

160 145,00

142 532,57

178 465,00

71 386,00

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlijā pieņemto lēmumu Nr. 320 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” reorganizāciju par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” ir daļējs Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” nolikumā noteiktajām funkcijām.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 73. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, 32. panta otrās daļas 1. punktu, 34. pantu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, Jūrmalas Sporta servisa centra Kustamās mantas atsavināšanas komisijas 2023. gada 28. jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr. 5), 2023. gada 27. jūlija Jūrmalas domes lēmumu Nr. 320, un ņemot vērā Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 22. augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/6), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atļaut Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram (turpmāk - Centrs) pārdot Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, atlikušās Kustamās mantas, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu par 60 procentiem no nosacītās cenas.

2. Kustamo mantu sadalīt trijās lotēs un pārdot kā lietu kopības par šādu pārdošanas cenu:

Lotes

Kustamās mantas

Pārdošanas cena (euro)

1.

Ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs

7 270,40

2.

Saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu, 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.) un ledus saldēšanas iekārtas aprīkojums – Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96% (5 x 1000 l)

50 112,40

3.

Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64mx34m)

14 003,20

Kopā:

71 386,00

3. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju šādā sastāvā:

3.1. Komisijas priekšsēdētājs – Centra direktora p.i.;

3.2. Komisijas locekļi:

3.2.1. Centra Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

3.2.2. Centra Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;

3.2.3. Centra Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults;

3.2.4. Centra Tehniskā nodrošinājuma nodaļas finansists (turpmāk - Komisija).

4. Lēmuma 3. punktā minētā Komisijas locekļa prombūtnes gadījumā tā pienākumus pilda darbinieks, kas aizvieto prombūtnē esošo Komisijas locekli.

5. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

6. Komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli .

7. Komisijas priekšsēdētājam apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

8. Centra direktora p.i. pēc piedāvātās augstākas cenas samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9. Centram pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas nodrošināt pirkuma līgumu noslēgšanu Kustamās mantas izsoles noteikumu noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Jūrmalas domes

2023. gada 24. augusta lēmumam Nr. 390

(protokols Nr. 9, 58. punkts)

KUSTAMĀS MANTAS IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs (turpmāk – Centrs) kustamās mantas izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un nosaka kārtību, kādā veicama Majoru sporta laukuma kustamās mantas (turpmāk – Kustamā manta) atsavināšana, pārdodot izsolē.
Kustamās mantas atsavinātājs Centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153, juridiskā adrese: Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015, kontaktpersona: Jānis Grēns (tālrunis : 27811640 ; e-pasta adrese: janis.grens@jurmala.lv ) .

1.2. Kustamās mantas atsavināšanu organizē ar Jūrmalas domes 2023. gada ___._____ lēmumu Nr. _____ (sēdes protokols Nr. __, ____.punkts) „ Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 60 procentiem no nosacītās cenas” izveidota izsoles komisija (turpmāk – Izsoles rīkotājs).

1.3. Kustamās mantas atsavināšanas veids – rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole), pazeminot izsoles sākumcenu par 60 procentiem no nosacītās cenas.

1.4. Noteikumos noteiktie maksājumi tiek veikti euro valūtā.

2. Kustamā manta, nosacītā cena un nodrošinājums

2.1. Majoru sporta laukumam piekritīga šāda kustama manta:

2.1.1. Ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA;

2.1.2. Ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs – D80/90 B-FT 320A;

2.1.3. Saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu;

2.1.4. Ledus saldēšanas iekārtas aprīkojums – Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l);

2.1.5. 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.);

2.1.6. Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64mx34m).

2.2. Kustamā manta tiek sadalīta trijos izsoles objektos (turpmāk - lotes) un tiek pārdota kā lietu kopības):

2.2.1. Pirmā lote - ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs – D80/90 B-FT 320A;

2.2.2. Otrā lote - Saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu, Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l) un 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.);

2.2.3. Trešā lote - Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64mx34m).

2.3. Kustamās mantas pārdošanas cena katrai lotei ir:

2.3.1. Pirmā lote - ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs – D80/90 B-FT 320A – 7 270,40 euro (septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 40 centi);

2.3.2. Otrā lote - Saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu, Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l) un 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.) – 50 112,40 euro (piecdesmit tūkstoši viens simts divpadsmit euro un 40 centi);

2.3.3. Trešā lote - Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64mx34m) – 14 003,20 euro (četrpadsmit tūkstoši trīs euro un 20 centi).

2.4. Nosacītā cena Kustamai mantai norādīta, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GUPO” (reģ. Nr. 40003982007) 2023. gada 14. februārī sagatavoto atzinumu (1. pielikums) un Centra aktīvu sastāvā esošo iekārtu un inventāra grāmatvedības bilances atlikušo vērtību, pazeminot izsoles sākumcenu par 60 procentiem no nosacītās cenas. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu un 52. panta trešo daļu izsoles uzvarētāja piedāvātajai izsoles pirkuma cenai nav piemērojams pievienotas vērtības nodoklis.

2.5. Kustamās mantas īpašuma tiesības piekrīt Centram.

2.6. Kustamā manta apskatāma Rīgas ielā 1, Jūrmalā, darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Centra Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju Jāni Grēnu (tālrunis: 27811640; e-pasta adrese: janis.grens@jurmala.lv).

2.7. Par piedalīšanos izsolē tiek noteikts nodrošinājums 10 % apmērā no konkrētās lotes nosacītās cenas, noapaļojot nodrošinājumu uz augšu līdz veselam euro. Nodrošinājums tiek iemaksāts par katru loti, ja izsoles dalībnieks nosola vairākas lotes. Izsoles nodrošinājums par katru loti tiek noteikts šādā apmērā:

2.7.1. Pirmā lote - ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs – D80/90 B-FT 320A – 728.00 euro (septiņi simti divdesmit astoņi euro);

2.7.2. Otrā lote - Saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu, Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l) un 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.) – 5012,00 euro (pieci tūkstoši divpadsmit euro);

2.7.3. Trešā lote - Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64m x 34m) – 1401,00 euro (viens tūkstotis četri simti viens euro).

2.8. Nodrošinājums izsoles dalībniekam jāpārskaita līdz izsoles pieteikuma iesniegšanai Centra, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90010478153, AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV62PARX0002484577053, kods PARXLV22, norādot maksājuma mērķi un konkrēto loti “Nodrošinājums par piedalīšanos Kustamās mantas izsolē. Izvēlētā lote/ lotes”. Centrs rēķinu par izsoles nodrošinājumu neizraksta.

2.9. Izsoles katras lotes uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma summā. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu.

2.10. Izsoles solis katrai lotei tiek noteikts 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi). Solīšana notiek tikai pa izsoles noteikumos noteikto soli.

3. Informācija par Kustamās mantas atsavināšanu

3.1. Sludinājums par Kustamās mantas atsavināšanu publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv sadaļā pašvaldība/izsoles.

3.2. Sludinājumā norāda:

3.2.1. Kustamās mantas veidu, atrašanās vietu un apskates laiku;

3.2.2. kur un kad var iepazīties ar Noteikumiem;

3.2.3. pieteikumu reģistrācijas un Izsoles vietu un laiku;

3.2.4. Kustamās mantas nosacīto cenu, Izsoles soli, nodrošinājuma apmēru un iemaksas kārtību;

3.2.5. izsoles veidu un samaksas kārtību.

3.3. Ar Noteikumiem var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv sadaļā pašvaldība/izsoles.

4. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana

4.1. Kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var tos iegūt savā īpašumā.

4.2. Pieteikumu (2. pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju izsoles rīkotājs uzsāk triju darba dienu laikā no Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā pirmā sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmējs – Centrs, iesniedzējs – pretendents: juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds, norādot “Izsolei par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu”, kā arī norādot “neatvērt pirms pieteikuma atvēršanas sanāksmes”.

4.3. Iesniedzot parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par tā iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā Kustamo mantu, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par Kustamo mantu un noslēdzot pirkuma līgumu (3. pielikums) par Kustamās mantas iegādi saskaņā ar Noteikumiem.

4.4. Pieteikumu jāiesniedz darba dienās: pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, otrdienās - ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, līdz 2023. gada __.______ plkst.___, Centra telpās Jomas ielā 17, Jūrmalā, noformējot pieteikumu atbilstoši Noteikumu prasībām. Pretendenti pieteikumus var iesniegt arī, nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Centrā līdz šajā apakšpunktā norādītajam datumam un laikam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

4.4.1. juridiskai personai - juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;

4.4.2. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu.

4.5. Visi pēc Noteikumu 4.4. apakšpunktā minētā termiņa saņemtie pieteikumi, kā arī pieteikumi, kas saņemti atvērtā vai bojātā veidā, netiks pieņemti.

4.6. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām.

4.7. Dokumenti, kuri iesniegti izsoles rīkotājam, netiek atdoti.

4.8. Pieteikums uzskatāms par nederīgu, ja tas neatbilst šo Noteikumu 4.2. - 4.6. apakšpunkta prasībām.

5. Kustamās mantas izsole un pirkuma summas samaksa

5.1. Izsoles komisijas sēde notiks 2023. gada ___.______ – plkst____ Centra biroja ēkā – Jomas ielā 17, Jūrmalā .

5.2. Personiski, pastkastītē iesniegtie vai pa pastu atsūtītie pieteikumi izsolei glabājami slēgtās aploksnēs līdz Izsolei. Centra darbinieki un Izsoles rīkotājs līdz Izsolei nedrīkst izpaust dalībnieku skaitu, kā arī jebkādas ziņas par izsoles dalībniekiem.

5.3. Šo Noteikumu 5.1. apakšpunktā norādītajā izsoles stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās (komisijas priekšsēdētājs, visi komisijas locekļi un protokolētājs). Mutiskie piedāvājumi rakstiskā Izsolē ir aizliegti.

5.4. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem pieteikumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos pieteikumus, atzīmējot to Izsoles protokolā, nosauc visaugstāko cenu un dalībnieku, kas to nosolījis. Uz sastādītajiem piedāvāto cenu sarakstiem parakstās (komisijas priekšsēdētājs, visi komisijas locekļi un protokolētājs).

5.5. Ja izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes un pēc visu izsoles piedāvājumu atvēršanas tiek konstatēts, ka divi vai vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Komisija vienas darba dienas laikā izsoles dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu, nosūta elektroniski e-pastā, kas norādīts pieteikumā, informāciju un aicinājumu trīs darba dienu laikā rakstiski iesniegt atkārtotu piedāvājumu slēgtā aploksnē, ievērojot izsoles soli.

5.6. Ja izsole notiek ar dalībnieku klātbūtni un pēc visu izsoles piedāvājumu atvēršanas tiek konstatēts, ka divi vai vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot atkārtotus rakstiskus piedāvājumus no dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu, ievērojot izsoles soli.

5.7. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek izsole, pretendentu, kurš neievēro izsoles noteikumus un ar savām darbībām traucē izsoli.

5.8. Izsoles rīkotājs pēc izsoles protokola apstiprināšanas divu darba dienu laikā izsoles uzvarētājam uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi nosūta rēķinu, kurā norāda pirkuma cenu. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu un 52. panta trešo daļu pirkuma cena netiek aplikta ar pievienotas vērtības nodokli.

5.9. Piedāvātā augstākā pirkuma summa, kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu (turpmāk – pirkuma summa), izsoles uzvarētājam jāsamaksā piecu darba dienu laikā no 5.8. apakšpunktā minētā rēķina nosūtīšanas dienas.

5.10. Pirkuma summas samaksa par Kustamo mantu ir jāveic Centra, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90010478153, AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV62PARX0002484577053, kods PARXLV22.

5.11. Ja Noteikumu 5.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā nav veikta nosolītās pirkuma summas samaksa pilnā apmērā, uzskatāms, ka Kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no Kustamās mantas pirkuma, par ko tai rakstveidā paziņo izsoles rīkotājs. Izsoles nodrošinājums attiecīgajai personai netiek atmaksāts.

5.12. Ja Kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no Kustamās mantas pirkuma, izsoles rīkotājs par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un uzaicina viņu pirkt Kustamo mantu par paša piedāvāto nosolīto cenu un nosūta rēķinu, kurā norāda pirkuma summu.

5.13. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu ir tiesības piecu darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Centram par Kustamās mantas pirkšanu, veicot pirkuma summas apmaksu.

5.14. Ja dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo Centram par Kustamās mantas pirkšanu un ir veicis pirkuma summas apmaksu 5.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Centrs atzīst par izsoles uzvarētāju jauno Izsoles uzvarētāju.

5.15. Ja dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā apmērā un termiņā neveic pirkuma summas apmaksu, uzskatāms, ka dalībnieks ir atteicies no Kustamās mantas pirkuma. Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.

5.16. Ja dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir atteicies no Kustamās mantas pirkuma, nākamajiem izsoles dalībniekiem netiek piedāvāts pirkt Kustamo mantu un izsoli atzīst par nenotikušu.

5.17. Izsole uzskatāma par nenotikušu un tās rezultāti par spēkā neesošiem, ja izsoles augstākā nosolītā cena ir zemāka par noteikto pārdošanas cenu.

5.18. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdē izsoles uzvarētājs katrā lotē trīsdesmit dienu laikā paraksta pirkuma līgumu un nodošanas - pieņemšanas aktu (4. pielikums).

5.19. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotās Kustamās mantas pārvietošanu no Rīgas ielā 1, Jūrmalā, sedz pircējs.

6. Citi noteikumi

6.1. Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties atsavināmās Kustamās mantas izsolē, ir tiesības:

6.1.1. par dalībnieka nodomu piedalīties izsoles norisē klātienē Centra biroja ēkā – Jomas ielā 17, Jūrmalā, telefoniski jāinformē Centrs ne vēlāk kā līdz 2023. gada __._______ – plkst. ____., tel. Nr. 20005611. Izsoles klātienē var piedalīties tikai tie dalībnieki, kas savu dalību pieteikuši šo Noteikumu 6.1.1. apakšpunkta kārtībā;

6.1.2. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar Kustamās mantas atsavināšanu, tostarp saņemt izrakstu no izsoles protokola par izsoles rezultātiem;

6.1.3. iesniegt Kustamās mantas izsoles rīkotājam sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem, bet ne vēlāk kā līdz Kustamās mantas atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai ar Jūrmalas domes lēmumu.

7. Pielikumi

7.1. 1. pielikums – SIA “GUPO” 2023. gada 14. februāra atzinums ;

7.2. 2. pielikums – Pieteikums kustamas mantas izsolei;

7.3. 3. pielikums – Kustamās mantas pirkuma līgums;

7.4. 4. pielikums – Nodošanas-pieņemšanas akts.


Lejupielāde: DOC un PDF