Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 461

protokols Nr. 11, 7. punkts

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 28. februārī pieņēma lēmumu Nr. 99 “Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 5909, ar kopējo platību 5903 m2, uz zemesgabala atrodas mežaudze, (turpmāk – zemesgabals) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 86 108,00 euro, izsoles soli 6 028,00 euro un izsoles dalības maksu 20,00 euro, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 2. maijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2023. gada 12. maijā (izsoles noslēgums) paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Jūrmalas dome 2023. gada 29. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 285 “Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma zemesgabalu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 68 887,00 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 31. augustam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 11. septembrī (izsoles noslēgums) paredzēto zemesgabala otro elektronisko izsoli. Līdz ar to atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 32. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 3. oktobrī (bez mežaudzes)

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 %)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (samazinājums 40 %)

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 30. decembrī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 27. janvārī

84 300

86 108

68 887

51 664,80

48 831

48 831

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 5. oktobra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/12) izskatīja jautājumu par zemesgabala trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 51 665,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro, izsoles soli (7 % no sākumcenas) – 3 617,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. punktam, izsoles dalības maksa 20,00 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta otrās daļas 1. punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 285 “Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, 7.1.1. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 5. oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/12) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 10. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala otro izsoli.

2. Atsavināt zemesgabalu, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 51 665,00 euro (piecdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit pieci euro un 00 centi);

2.2. trešās izsoles soli – 3 617,00 euro (trīs tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro un 00 centi);

2.3. trešās izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 5 166,50 euro (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro un 50 centi).

3. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2. punktā noteikto.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF