Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr.11

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Andrejs Morozovs, Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Romāns Mežeckis (piedalās no plkst.10.00-11.42), Jānis Lediņš, Iveta Blaua, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Asars

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Personāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece

Sandra Brante

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pašvaldības Īpašumu pārvaldīšanas centra direktora p. i.

Zigmunds Pavlovskis

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p. i.

Zane Podniece

Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļas vadītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieka p.i.

Elviss Venters

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Nodokļu nodaļas vadītāja

Edīte Silova

Centrālās bibliotēkas direktore

Māra Jēkabsone

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Jūrmalas Izglītības pārvaldes Sporta un labbūtības nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Attīstības pārvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja

Karīna Zaharāne

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Arta Macijevska

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Mežmalas pamatskolas direktore

Andžela Zubkovska

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

1. Darba kārtības apstiprināšana

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 394 “Par deputātu komitejām”

4.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 27, Jūrmalā

5.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 8718, Jūrmalā

6.

Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

7.

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

8.

Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

9.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

10.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 55 Talsu šosejā 31 k-10, Jūrmalā, atsavināšanu

11.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Lapu ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu

12.

Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu

13.

Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi

14.

Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā

15.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Stigas iela 0011, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

16.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vijolīšu iela 1333, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

17.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Lāču iela 1002, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

18.

Par būves nojaukšanu Dubulti 0054, Jūrmalā

19.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa nolikumā Nr. 20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vēžu ielā 21, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā, apstiprināšanu

27.

Par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” aktivitāšu atbalstīšanu un īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

28.

Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

29.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

30.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

32.

Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

33.

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

34.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

35.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-84, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

36.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

37.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 591 “Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”

42.

Par transportlīdzekļa Opel Meriva, valsts reģistrācijas numurs HH9001, atsavināšanu

43.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

44.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

45.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 "Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta"

46.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un trenerim

47.

Par Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” projekta “Iekļaušana un izglītības pēctecība (labās prakses piemēri iekļaujošas izglītības turpināšanai pēc pamatizglītības iegūšanas)” īstenošanu

48.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums

49.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums

50.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Liesmas ielā 1A, Jūrmalā

51.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Burtnieku ielā 22, Jūrmalā, sakārtošanu

52.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmumā Nr. 115 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā”

53.

Par pieminekļa izgatavošanu un uzstādīšanu rakstniekam Andrim Kolbergam

54.

Par iestāšanos Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijā “Nordic Tourism Collective” un Eiropas Tūrisma asociācijā “European Tourism Association"

55.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 396 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” maksas pakalpojumiem”

56.

Par Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem

57.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

58.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

59.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 10. oktobra atzinumu Nr. 1-18/5826 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 28

60.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

61.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. oktobra lēmuma Nr. 501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā

62.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

R. Sproģe no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

·

Par pieminekļa izgatavošanu un uzstādīšanu rakstniekam Andrim Kolbergam

un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Pārskats par kolektīvā iesnieguma “Par Jūrmalas ostas atjaunošanu” virzību

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā

·

Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

·

Par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 43 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”” atcelšanu

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai”

·

Par dzīvokļa īpašuma Nr.72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Papildu jautājumus iekļaut aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

J. Asars iebilst, ka papildu jautājumi ir iesniegti šorīt. Izsaka priekšlikumu, turpmāk, tos papildu jautājumus, kas iesniegti vēlāk kā 24 stundas pirms domes kārtējās sēdes, nevirzīt iekļaušanai sēdes darba kārtībā.

I. Blaua - tā kā pēdējā brīdī nav iespējams iepazīties ar papildu jautājumiem pievienotajiem iesniegšanas pamatojumiem, izsaka priekšlikumu ziņotājiem tos noziņot pie katra papildu jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu ar ierosinātajiem grozījumiem (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 4 (I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 394 “Par deputātu komitejām”

4.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 27, Jūrmalā

5.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 8718, Jūrmalā

6.

Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

7.

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

8.

Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

9.

Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

10.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 55 Talsu šosejā 31 k-10, Jūrmalā, atsavināšanu

11.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Lapu ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu

12.

Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu

13.

Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi

14.

Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā

15.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Stigas iela 0011, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

16.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vijolīšu iela 1333, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

17.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Lāču iela 1002, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

18.

Par būves nojaukšanu Dubulti 0054, Jūrmalā

19.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa nolikumā Nr. 20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vēžu ielā 21, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā, apstiprināšanu

27.

Par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” aktivitāšu atbalstīšanu un īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

28.

Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

29.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

30.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

32.

Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

33.

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

34.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

35.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-84, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

36.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

37.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 591 “Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”

42.

Par transportlīdzekļa Opel Meriva, valsts reģistrācijas numurs HH9001, atsavināšanu

43.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

44.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

45.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 "Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta"

46.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un trenerim

47.

Par Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” projekta “Iekļaušana un izglītības pēctecība (labās prakses piemēri iekļaujošas izglītības turpināšanai pēc pamatizglītības iegūšanas)” īstenošanu

48.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums

49.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums

50.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Liesmas ielā 1A, Jūrmalā

51.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Burtnieku ielā 22, Jūrmalā, sakārtošanu

52.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmumā Nr. 115 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā”

53.

Par iestāšanos Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijā “Nordic Tourism Collective” un Eiropas Tūrisma asociācijā “European Tourism Association"

54.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 396 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” maksas pakalpojumiem”

55.

Par Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem

56.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

57.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

58.

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 10. oktobra atzinumu Nr. 1-18/5826 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 28

59.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

60.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. oktobra lēmuma Nr. 501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā

61.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

62.

Pārskats par kolektīvā iesnieguma “Par Jūrmalas ostas atjaunošanu” virzību

63.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā

64.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā

65.

Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību

66.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”

67.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

68.

Par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 43 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”” atcelšanu

69.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

70.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai”

71.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr. 31)

Ziņotājs:

Z. Podniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

3. Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 394 “Par deputātu komitejām” (lēmums Nr. 457)

Ziņotājs:

I. Kalvāne

Izsakās:

J. Asars izsakās, ka jau iepriekšējā domes sēdē ir norādījis par proporcionalitātes principa ievērošanu, proti, ka deputātu skaitam, kuri darbojas komitejās, jābūt atbilstošam vēlēšanu rezultātiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 394 “Par deputātu komitejām”.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 27, Jūrmalā (lēmums Nr. 458)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 27, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 8718, Jūrmalā (lēmums Nr. 459)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 8718, Jūrmalā.

6. Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 460)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

7. Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 461)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

8. Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 462)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Uzdod jautājumus:

R. Mežeckis

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

9. Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 463)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Uzdod jautājumus:

R. Mežeckis

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 55 Talsu šosejā 31 k-10, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 464)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 55 Talsu šosejā 31 k-10, Jūrmalā, atsavināšanu.

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Lapu ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 465)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Lapu ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu.

12. Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu (lēmums Nr. 466)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms, I. Blaua, R. Mežeckis, R. Parasigs-Parasiņš

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere

Izsakās:

U. Kronblūms aicina apzināt situāciju ar īpašumu Rendas ielā 2, to neatsavināt un atstāt kā mazdārziņu teritoriju. Kategoriski iebilst, ka atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstā tiek iekļauti īpašumi Valtera prospektā 41/43, Valtera prospektā 47, Pulkveža Brieža ielā 28, Pulkveža Brieža ielā 60, Rubeņu ielā 82, un Rīgas ielā 71. Uzskata, ka neskatoties uz to, ka Teritorijas plānā šīs teritorijas ir kā apbūvējamas teritorijas, dabā tās ir reāls mežs, kas ir jāsaglabā līdz tam brīdim, kad ir ļoti, ļoti pamatoti iemesli, lai tās apbūvētu.

J. Asars izsakās, ka piekrīt kolēģu teiktajam par to, kā ir rakstīts dokumentos un kā tas īsti izskatās dabā. Balsojumā atturēsies, jo iebilst pret tādu īpašumu atsavināšanu, kā, piemēram:

- Asaru prospekts 23/25, kas dabā ir mežs un ko iedzīvotāji izmanto kā pastaigu vietu;

- Strēlnieku prospekts 28, teritorija, kas robežojas ar Centrālo bibliotēku un Dubultu kultūras kvartālu, ko nevajadzētu nodot atsavināšanai, bet nākotnē izmantot pašvaldības vajadzībām;

- Vikingu iela 40, kas dabā ir pilnvērtīgs mežs.

R. Parasigs-Parasiņš aicina neatbalstīt šo lēmuma projektu, jo uzskata, kas tas ir Jūrmalas mežu iznīcības ceļš. Jau iepriekš ir norādījis, ka visi tie īpašumi, kas dabā ir pilnvērtīgi meži, dokumentos ir atzīmēti kā apbūves zemesgabali, kas tagad tiek vai jau ir izcirsti un ļoti krasi tas skar Asaru, Mellužu un Valteru rajonus. Uzskata, ka, atbalstot šo lēmuma projektu, ilgākais kā pēc 5 gadiem, meža zemes Valtera prospektā būs pilnībā izcirstas un apbūvētas. Lai gan šobrīd tiek lemts tikai par nelielas daļas atsavināšanu, uzskata, ka procentuāli jau liela daļa no Jūrmalas mežiem ir iznīcināta, un tas ir noticis pēdējo 5 gadu laikā. Vēlreiz aicina deputātus šo lēmuma projektu neatbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis), “pret” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, U. Kronblūms), “atturas” – 2 (J. Asars, I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu.

13. Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi (saistošie noteikumi Nr. 32)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošos noteikumus.

14. Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā (lēmums Nr. 467)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Uzdod jautājumus:

R. Mežeckis, J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

Z. Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā.

15. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Stigas iela 0011, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 468)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Stigas iela 0011, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

16. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vijolīšu iela 1333, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 469)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vijolīšu iela 1333, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

17. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Lāču iela 1002, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 470)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Lāču iela 1002, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

18. Par būves nojaukšanu Dubulti 0054, Jūrmalā (lēmums Nr. 471)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Dubulti 0054, Jūrmalā.

19. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 472)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa nolikumā Nr. 20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr. 72)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa nolikumā Nr. 20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”.

21. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 473)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 474)

Ziņotājs:

R. Mežeckis
V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

23. Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 475)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem.

24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vēžu ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr. 476)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vēžu ielā 21, Jūrmalā.

25. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā (lēmums Nr. 477)

Ziņotājs:

R. Mežeckis
V. Zvejniece

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā.

26. Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 478)

Ziņotājs:

R. Mežeckis
V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U. Kronblūms, D. Riņķe)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā, apstiprināšanu.

27. Par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” aktivitāšu atbalstīšanu un īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (lēmums Nr. 479)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” aktivitāšu atbalstīšanu un īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

28. Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 480)

Ziņotājs:

R. Mežeckis
J. Milberga

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms jautā, cik bieži pludmalē tiek veikta sauso smilšu sijāšana?

Uz jautājumiem atbild:

Z. Sapronova atbild, ka vasaras periodā sauso smilšu sijāšana notiek regulāri 2-3 reizes mēnesī. Sīko atkritumu savākšanai, ko nevar savākt ar sijātāju, tiek izmantots roku darbs.

U. Kronblūms jautā, vai tā nav bijusi kļūda atteikties no Zilā karoga?

J. Milberga atbild, ka šāds lēmums ir pieņemts pirms vairākiem gadiem. Uz doto brīdi ne no vienas puses nav bijusi iniciatīva to pārskatīt.

J. Asars jautā par ziņojumā minētajiem meliorācijas un lietus ūdens savākšanas sistēmu mūsdienīgiem risinājumiem?

J. Milberga atbild, ka šobrīd tiek izstrādāts tematiskais plānojums par lietus meliorācijas un lietus ūdens sistēmu risinājumiem, ko ar atbildīgo struktūrvienību izstrādā speciālisti šajā jomā. Izstrādātais dokuments tiks virzīts arī apstiprināšanai domes sēdē.

J. Asars jautā, vai ir veikts kāds pētījums, kādēļ iedzīvotāji nepieslēdzas centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai?

J. Milberga atbild, ka ņemot vērā, ka par šo jautājumu atbild “Jūrmalas ūdens”, šādu informāciju lūgs sagatavot “Jūrmalas ūdens” pārstāvjiem.

M. Stulpiņš jautā, cik daudz līdzekļi 2024. gada budžetā ir paredzēti meliorācijai?

J. Milberga atbild, ka šobrīd budžeta projekts vēl tiek sagatavots un tiks virzīts uz novembra profilējošo komiteju.

I. Blaua - uzraudzības ziņojumā ir minēts, ka 2022. gadā ir veikta pludmales kārklu joslas apzāģēšana 246 metru garumā no Ērgļu ielas līdz Vanagu ielai. Jautā, vai arī citur pilsētas teritorijā ir veikta šāda apzāģēšana? Informē, ka pludmales kārkli ir apzāģēti arī Vaivaru pludmalē un, jautā, vai ir zināms, kas to ir veicis?

J. Milberga atbild, ka 2022. gadā kārklu apzāģēšana ir veikta tikai ziņojumā minētajā teritorijā, bet to, vai pludmalē kārkli ir apzāģēti arī Vaivaru pludmalē, ir jājautā atbildīgajiem speciālistiem.

I. Blaua lūdz rakstiskas atbildes sniegšanu e-pastā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 481)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 482)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 483)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

32. Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 484)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

33. Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 485)

Ziņotājs:

R. Mežeckis
E. Venters

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms, R. Mežeckis

Uz jautājumiem atbild:

E. Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

34. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 486)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

35. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-84, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 487)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-84, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

36. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 488)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

37. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 489)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

38. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 490)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

39. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 491)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

40. Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 492)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

41. Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 591 “Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” (lēmums Nr. 493)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 591 “Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”.

R.Sproģe izsaka priekšlikumu, izsludināt sēdes pārtraukumu. Deputātiem piekrīt.

Pārtraukums no plkst. 11.42-12.01.

42. Par transportlīdzekļa Opel Meriva, valsts reģistrācijas numurs HH9001, atsavināšanu (lēmums Nr. 494)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Opel Meriva, valsts reģistrācijas numurs HH9001, atsavināšanu.

43. Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 495)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”.

44. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” (nolikums Nr. 73)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

45. Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 "Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta" (lēmums Nr. 496)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda un I. Kārkliņa nebalso, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 "Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta".

46. Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un trenerim (lēmums Nr. 497)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda un I. Kārkliņa nebalso, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu sportistam un trenerim.

47. Par Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” projekta “Iekļaušana un izglītības pēctecība (labās prakses piemēri iekļaujošas izglītības turpināšanai pēc pamatizglītības iegūšanas)” īstenošanu (lēmums Nr. 498)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda un I. Kārkliņa nebalso, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” projekta “Iekļaušana un izglītības pēctecība (labās prakses piemēri iekļaujošas izglītības turpināšanai pēc pamatizglītības iegūšanas)” īstenošanu.

48. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums (nolikums Nr. 74)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda un I. Kārkliņa nebalso, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikumu.

49. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums (nolikums Nr. 75)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikumu.

50. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Liesmas ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr. 499)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Liesmas ielā 1A, Jūrmalā.

51. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Burtnieku ielā 22, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr. 500)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Burtnieku ielā 22, Jūrmalā, sakārtošanu.

52. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmumā Nr. 115 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā” (lēmums Nr. 501)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmumā Nr. 115 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā”.

53. Par iestāšanos Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijā “Nordic Tourism Collective” un Eiropas Tūrisma asociācijā “European Tourism Association" (lēmums Nr. 502)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par iestāšanos Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijā “Nordic Tourism Collective” un Eiropas Tūrisma asociācijā “European Tourism Association".

54. Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 396 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr. 503)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 396 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” maksas pakalpojumiem”.

55. Par Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 504)

Ziņotājs:

R. Sproģe
U. Bēniņš

Uzdod jautājumus:

J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

U. Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem.

56. Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 505)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, , U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”.

57. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” (lēmums Nr. 506)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”.

58. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 10. oktobra atzinumu Nr. 1-18/5826 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 28 (lēmums Nr. 507)

Ziņotājs:

R. Sproģe
E. Silova

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

E. Silova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 10. oktobra atzinumu Nr. 1-18/5826 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 28”.

59. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 508)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

60. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. oktobra lēmuma Nr. 501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā (lēmums Nr. 509)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. oktobra lēmuma Nr. 501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā.

61. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 33)

Ziņotājs:

R. Sproģe


I. Brača aicina deputātus atbalstīt saistošo noteikumu papildināto redakciju,
kas sagatavota atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam un papildu budžeta pieprasījumiem.

Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

G. Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projekta papildināto redakciju (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”.

62. Pārskats par kolektīvā iesnieguma “Par Jūrmalas ostas atjaunošanu” virzību

Ziņotājs:

E.Venters


Ziņotājs:

E. Venters ziņo, ka pārskats par kolektīvā iesnieguma “Par Jūrmalas ostas atjaunošanu” virzību (turpmāk – Pārskats) izstrādāts saskaņā ar Pašvaldību likuma 57. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka atbildīgajai pašvaldības institūcijai ir pienākums triju mēnešu laikā no šā panta trešajā daļā minētā domes lēmuma pieņemšanas dienas sniegt domes sēdē pārskatu par kolektīvā iesnieguma virzību.

Pārskats ir izstrādāts, ņemot vērā 2023. gada 27. jūlija Jūrmalas domes sēdē (sēdes protokola Nr. 8, 23.punkts) nolemto.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir iesniegusi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3 “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākuma 2.1.3.2. “Nacionālās nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu ideju priekšatlases konkursā projekta ideju “Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma izbūve Lielupes grīvas teritorijā (ieteka jūrā).”

1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Centrālā administrācija) 2023. gada 16. augustā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstule Nr. 1-132/4706, kurā VARAM informē pašvaldību, ka ir izvērtējusi Jūrmalas valstspilsētas iesniegto projekta ideju – “Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma izbūve Lielupes grīvas teritorijā (ieteka jūrā)”. Lai turpinātu projekta idejas tālāku vērtēšanu, VARAM lūdz iesniegt apliecinājumu, ka projekta idejas apstiprināšanas gadījumā pašvaldība spēs nodrošināt līdzfinansējumu vismaz 15 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

2. Ņemot vērā, ka plānotās projekta aktivitātes ietekmē trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un viena no tām ir dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”, kurā nepieciešams nodrošināt īpašu hidroloģisko režīmu, pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” uzdevumā pieaicinātais eksperts sniedza vērtējumu par plānoto pasākumu ietekmi uz minētajām Natura 2000 teritorijām, kura secinājums bija, ka projekta idejas piedāvāto risinājumu (būnu un “zaļo pasākumu” kompleksa pielietošana ostas pieejas kanāla piesērēšanas Lielupes grīvā samazināšanai) ieviešanas rezultātā nav sagaidāma ietekme uz Lielupes gultnes veidošanās procesiem augšpus tiešajam grīvas atvērumam, kā arī nav sagaidāma ietekme uz plūdu un palu dinamiku Lielupē Dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” zonā vai citās Lielupes palienes vietās.

3. Centrālās administrācijas uzdevumā pieaicinātais sertificēts ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvspeciālists veica projekta idejas izvērtējumu un sniedza atzinumu, ka projekta realizācijas gadījumā (padziļinot kuģošanas ceļu, veicot būnu ierīkošanu, un papildinot to ar smilšu ķērāju un eolo akumulāciju veicinošu pasākumu īstenošanu visā krasta iecirknī no 36. līnijas projekcijas līdz Lielupes grīvai) pašvaldība pamatoti var sagaidīt šādus rezultātus:

• minētajā iecirknī būs nodrošināta smilšu uzkrāšanās;

• izdosies būtiski samazināt Jūrmalas ostas pieejas kanāla piesērēšanu Lielupes grīvā, kā arī nodrošināt piesērēšanas tempa kritumu;

• kuģošanas ceļa padziļināšana nodrošinās navigāciju Lielupes grīvā, kas ir nepieciešama Jūrmalas ostas turpmākai darbībai. Tomēr pilnībā izslēgt kuģošanas ceļa piesērēšanu nav iespējams un jārēķinās ar regulāru remonta padziļināšanu nākotnē;

• izdosies samazināt smilšu sanesumu Lielupes grīvā;

• izdosies samazināt plūdu risku.

4. Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 22. punktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plāna prioritātes “Klimatnoturīga pilsētvide” (P), rīcības virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” (P2), uzdevuma P2.1 “Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana un atbilstošu aktivitāšu īstenošana” darbību P.2.1.3. “Lielupes krastu erozijas risku un teritorijas applūšanas novēršana”, atbilstoši Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāna 2022-2027. gadam pasākuma (uzdevuma) apdraudējuma mazināšanai Nr. 2.1. “Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas darbi”, 2023. gada 28. septembra Jūrmalas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 448 (protokols Nr. 10, 63. punkts) “Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3 “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākuma 2.1.3.2. “Nacionālās nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu ideju priekšatlases konkursā”.

5. Ņemot vērā minēto Jūrmalas domes lēmumu un izpildot VARAM prasības tālākai projekta idejas izvērtēšanai, Centrālā administrācija 2023. gada 6. oktobrī iesniedza VARAM apstiprinājumu dalībai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3 “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākuma 2.1.3.2. “Nacionālās nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projektu ideju priekšatlases konkursā.

Tā kā minētās darbības vēl negarantē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta ieceres iekļaušanu projektu priekšatlasi izturējušo projektu sarakstā, hidrogrāfiskā pētījuma aktualizēšana un tālāka projekta realizācijas rezultātu precizēšana, kas veicama attiecīgā būvprojekta izstrādes gaitā, tiks uzsākta līdz ar projekta pieteikuma sagatavošanu, kas uzdota Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas ostas pārvalde”, ja projekta ideja iekļūst priekšatlases izturējušo projektu sarakstā.

Izsakās:

U. Kronblūms aicina projekta realizēšanā piesaistīt maksimāli zinošus ekspertus, jo risinājumam jābūt mērķtiecīgam un efektīvam, nesabojājot jūras krastu.

Deputāti pieņem zināšanai pārskatu par kolektīvā iesnieguma “Par Jūrmalas ostas atjaunošanu” virzību.

63. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā (lēmums Nr. 510)

Ziņotājs:

R. Sproģe
E. Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā.

64. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā (lēmums Nr. 511)

Ziņotājs:

R. Sproģe
E. Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā.

65. Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību (saistošie noteikumi Nr. 34)

Ziņotājs:

R. Sproģe
E. Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda un I. Kārkliņa nebalso, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

dir

pieņemt saistošos noteikumus “Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību”.

66. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr. 76)

Ziņotājs:

R. Sproģe
E. Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda un I. Kārkliņa nebalso, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”.

67. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (lēmums Nr. 512)

Ziņotājs:

R. Sproģe
B. Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms), R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”.

68. Par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 43 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”” atcelšanu (saistošie noteikumi Nr. 35)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 43 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”” atcelšanu.

69. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr. 36)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”.

70. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai” (saistošie noteikumi Nr. 37)

Ziņotājs:

G. Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pabalstu transporta izdevumu segšanai”.

71. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 513)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst. 12.42.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 30. novembrī plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF