Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 471

protokols Nr. 11, 18. punkts

Par būves nojaukšanu Dubulti 0054, Jūrmalā

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā (turpmāk – Centrs) 2023. gada 22. jūnijā saņemts zemes īpašnieka Dubulti 0054 , Jūrmalā iesniegums (reģistrēts Centra lietvedības sistēmā ar Nr. 1-8/23-117, turpmāk – iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt uz tam piederošās zemes (zemes kadastra apzīmējums 1300 010 0071 ) Dubulti 0054, Jūrmalā esošo kiosku (turpmāk – būve), ņemot vērā šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000589598 Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir zemes vienības īpašnieks.

[2] Saskaņā ar Būvniecības likuma 9. pantu būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

[3] Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: būvju tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000589598, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 2023. gada 15. februāra vēstuli Nr. 2/9-2-1424 “Par kiosku uz pašvaldībai piederoša zemesgabala”, Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra 2023.gada 26.jūlija vēstuli Nr.1-9/23-101 “Par sludinājuma publicēšanu izdevumā “Latvijas Vēstnesis”” 2023.gada 18.augusta paziņojumu Nr.159, publikācijas Nr.:2023/159.DA16 LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2020. gada 17. jūnija atzinumu par būves ekspluatācijas pārbaudi Nr. BIS-BV-15.1-2020-476 , būves foto fiksācijas un izmantojot īpašnieka tiesības lemt par būves izmantošanu, izskatāms jautājums par būves nojaukšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu un Jūrmalas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2023. gada 3. oktobra atzinumu (protokols Nr. 14–20/06), Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2023. gada 10. oktobra atzinumu (protokols Nr. 1.2-26/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Neiebilst būves nojaukšanai.

2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijai kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai.

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldei īstenot būves nojaukšanu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF