Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 475

protokols Nr. 11, 23. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas
Pilsētplānošanas pārvaldes maksas
pakalpojumiem

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikuma Nr. 20 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums” 5.15. apakšpunktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 23. oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes (turpmāk – pārvalde) maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar šī lēmuma pielikumu (turpmāk – cenrādis).

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Administrācijas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumu veicama pirms pakalpojuma saņemšanas.

4. No pakalpojuma maksas pilnībā atbrīvot Administrācijas struktūrvienības un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes.

5. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmums Nr. 110 “Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Jūrmalas domes

2023. gada 26. oktobra lēmumam Nr. 475

(protokols Nr. 11, 23. punkts)

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes

maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Projekta dokumentācijas kopijas noformēšana

1.1.

1 sējums līdz 50 lapām

6,70

1,41

8,11

1.2.

1 sējums līdz 100 lapām

9,17

1,93

11,10

1.3.

1 sējums līdz 200 lapām

12,46

2,62

15,08

2.

Galveno būvasu pārbaude un ienešana datu bāzē *

objekts

8,26

-

-

3.

Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datu bāzē *

objekts

8,26

-

-

4.

Ielu sarkano līniju, tauvas joslu, aizsargjoslu un īpašo zonu plānu pārbaude un ievadīšana datu bāzē *

punkts

8,26

-

-

5.

Situācijas plāna un/vai karšu sagatavošana M1:2000-50000 uz pašvaldības noteikto apgrūtinājumu plāna ar nepieciešamo papildinformāciju

5.1.

objekts līdz 1 ha

30,21

6,34

36,55

5.2.

par katru nākamo ha

12,40

2,60

15,00

5.3.

par katru nākamo lapu

10,71

2,25

12,96

6.

Satelītkartes datu sagatavošana uz ielu un ceļu tīkla, ortofoto vai topogrāfiskās informācijas pamata ar nepieciešamo papildinformāciju

objekts

57,26

12,02

69,28

7.

Būvju situācijas plānu sagatavošana M1:250-1000 ar sarkanajām līnijām un citiem pašvaldības apgrūtinājumiem

objekts

32,45

6,81

39,26

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.


Lejupielāde: DOC un PDF