Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 482

protokols Nr. 11, 30. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69,
Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu
par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 24. augustā pieņēma lēmumu Nr. 367 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 3448, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 43 ar kopējo platību 27,65 m2, kopīpašuma 2765/259218 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212 001 un kopīpašuma 2765/259218 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212, kura kopējā platība ir 1530 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 43) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 19 500,00 euro, pirmās izsoles soli 1 365,00 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr. 43 rakstiskas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 13. oktobrim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 18. oktobrī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 43 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 43 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 43 noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 22. jūlijā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 % apmērā)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Aktualizēta atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 20. jūlijā

19 500

19 500

15 600

6 773

5 424,29

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 18. oktobra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/13) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 15 600,00 euro (cenas samazinājums 20 % apmērā), izsoles soli (7 % no nosacītās cenas) – 1 092,00 euro, un izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro, nosakot, ka dzīvokļa īpašumu Nr. 43 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumus, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 367 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 18. oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/13) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 23. oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 43 pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr. 43, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 15 600,00 euro (piecpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi);

2.2. otrās izsoles soli – 1 092,00 euro (viens tūkstotis deviņdesmit divi euro un 00 centi);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 1 560,00 euro (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit euro un 00 centi).

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 43 tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 43 otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 367 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3. punktā noteikto.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF