Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 484

protokols Nr. 11, 32. punkts

Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 25. maijā pieņēma lēmumu Nr. 214 “Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo ēku (būvi) Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 520 6803, kas sastāv no būves (tirdzniecības kiosks), kadastra apzīmējums 1300 020 6808 002, ar kopējo platību 4,2 m2 (turpmāk – būve Nr. 2), un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 3 816,00 euro, pirmās izsoles soli 382,00 euro un izsoles reģistrācijas maksu 70,00 euro, kā arī apstiprināja būves Nr. 2 rakstiskas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 7. jūlijam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 12. jūlijā paredzēto būves Nr. 2 pirmo izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to būves Nr. 2 izsole atzīstama par nenotikušu.

Jūrmalas dome 2023. gada 24. augustā pieņēma lēmumu Nr. 369 “Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma pārdot būvi Nr. 2 otrā rakstiskā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 3 053,00 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 13. oktobrim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 18. oktobrī paredzēto būves Nr. 2 otro rakstisko izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to būves Nr. 2 otrā izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Būvei Nr. 2 noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 1. februārī

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 % apmērā)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (samazinājums 60 % apmērā)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 26. aprīlī

1 900

3 816

3 052,80

1 526,40

1 049

3 815,66

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2023. gada 18. oktobra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/13) izskatīja jautājumu būves Nr. 2 izsoles procesa turpināšanu un nolēma pārdot būvi Nr. 2 trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 1 527,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro, izsoles soli (10 % no nosacītās cenas) – 153,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro, un izsoles reģistrācijas maksu – 70,00 euro, nosakot, ka būves Nr. 2 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta otrās daļas 1. punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 214 “Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 18. oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/13) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 23. oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošās būves Nr. 2 otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, būvi Nr. 2, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 1 527,00 euro (viens tūkstotis pieci simti divdesmit septiņi euro un 00 centi);

2.2. trešās izsoles soli – 153,00 euro (viens simts piecdesmit trīs euro un 00 centi);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 70,00 euro (septiņdesmit euro un 00 centi);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 152,70 euro (viens simt piecdesmit divi euro un 70 centi).

3. Noteikt, ka būve Nr. 2 tiek atsavināta ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt būves Nr. 2 trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 214 “Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3. punktā noteikto.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF