Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 495

protokols Nr. 11, 43. punkts

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227
“Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas
āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu
Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta
īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma
apstiprināšanas”

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt tās pieejamību.

Lai īstenotu ieceri par Jūrmalas Mežmalas vidusskolas āra sporta stadiona atjaunošanu, Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – administrācija), sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas Sporta servisa centrs”, reģistrācijas Nr. 90010478153, 2020. - 2021. gada ietvaros, ir organizējusi būvprojekta izstrādi.

Pamatojoties uz 2020. gada 25. jūnijā, starp administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320, noslēgtajā pakalpojumu līgumā Nr. 1.2-16.4.3/20-778 par Mežmalas vidusskolas sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzību, noteikto, būvprojekts Jūrmalas Būvvaldē ir apstiprināts 2021. gada 19. oktobrī, kad būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.2-2021-738 (2758) veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Būvprojekta risinājumi paredz 1990. gadā izveidotās, publiski pieejamās, fiziski nolietotās, vietām bīstamās un vidi degradējošās āra sporta stadionā un tam piegulošajā teritorijā esošās infrastruktūras, kas atrodas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 13000203501, atjaunošanu 12 307.40 m2 platībā, tai skaitā veicot jauna, izgaismota gājēju celiņu izbūvi.

Izvērtējot projektu un projekta risinājumu iespējas jauna apgaismojuma nodrošināšanai, nepieciešams projekta ietvaros izbūvēt jaunu elektroapgādes pieslēgumu, kas saskaņā ar Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” 2023. gada 29. septembra iesniegto Pieslēguma līgumu sastāda 2 226.61 euro (divi tūkstoši divi simti divdesmit seši euro un 61 cents), kas finansējams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzekļiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto , Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” saistībā ar papildus līdzekļu nepieciešamību šādu grozījumu:

Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt investīciju projekta kopējās izmaksas 1 215 148.82 euro (viens miljons divi simti piecpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro un 82 centi) apmērā, no tām:

3.1. investīciju projekta pieteikumā iekļautās izmaksas 1 200 882.71 euro (viens miljons divi simti tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro un 71 cents), kas nepieciešamas būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu finansēšanai un 2023. - 2024. gada ietvaros tiks segtas no:

3.1.1. pašvaldības pamatbudžeta 120 088.27 euro (viens simts divdesmit tūkstoši astoņdesmit astoņi euro un 27 centi) jeb 10 procentu apmērā, tai skaitā:

3.1.1.1. 2023. gadam plānotās izmaksas 23 709.25 euro (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņi euro un 25 centi);

3.1.1.2. 2024. gadam plānotās izmaksas 96 379.02 euro (deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro un 02 centi);

3.1.2. valsts budžeta aizdevuma 1 080 794.44 euro (viens miljons astoņdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro un 44 centi) jeb 90 procentu apmērā, tai skaitā:

3.1.2.1. 2023.gadam plānotās izmaksas 213 383.25 euro (divi simti trīspadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro un 25 centi);

3.1.2.2. 2024.gadam plānotās izmaksas 867 411.19 euro (astoņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši četri simti vienpadsmit euro un 19 centi).

3.2. investīciju projekta pieteikumā neiekļautās izmaksas 14 266.11 euro (četrpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro un 11 centi), kas nepieciešamas ar būvprojekta izstrādi un jaunu elektroapgādes pieslēguma izbūvi saistīto pakalpojumu finansēšanai, un 2021. - 2023. gada ietvaros tiek segtas no pašvaldības pamatbudžeta.”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF