Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 496

protokols Nr. 11, 45. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta
lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata
vienību skaitu, kas tiek finansēti no
pašvaldības budžeta”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3. pielikumu un Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikuma Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums” 10.6. apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1. punkta tabulas daļu “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs” šādā redakcijā:

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs

Amata nosaukums

Skaita vienības

Direktora vietnieks

1

Interešu izglītības skolotājs

1***

Izglītības metodiķis

1,2***

1.2. Papildināt 1. punktu ar teikumu šādā redakcijā: “ *** Finansējums no pašvaldības budžeta tiek nodrošināts gadījumā, ja valsts mērķdotācijas finansējuma apjoms ir nepietiekams.”

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. novembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF