Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 501

protokols Nr. 11, 52. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta
lēmumā Nr. 115 “Par vidi degradējošas ēkas
sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9,
Jūrmalā”

Jūrmalas pilsētas dome 2018. gada 15. martā pieņēma lēmumu Nr. 115 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums), ar kuru tika nolemts:

1. Klasificēt ēku (kadastra apzīmējums 1300 008 2208 001) Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā, kā vidi degradējošu.

2. Aplikt ēku (kadastra apzīmējums 1300 008 2208 001) Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā, ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības.

3. Uzdot nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā, īpašniekam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “EDINBURGAS 7/9”, reģistrācijas numurs 40003726686 (turpmāk - Adresāts), līdz 2018. gada 30. decembrim būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt ēkas (kadastra apzīmējums 1300 008 2208 001) Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā, sakārtošanu: ēkas konservāciju vai pārbūvi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk- APL) 70. panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma pirmajai un otrajai daļai, Paziņošanas likuma 8. panta trešajai daļai, Lēmums stājies spēkā attiecībā uz tajā minēto Adresātu 2018. gada 15. martā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta ceturto daļu, ja administratīvais akts šā likuma 79. pantā noteiktajā termiņā nav apstrīdēts, tas kļūst neapstrīdams. Lēmums viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas netika apstrīdēts, līdz ar to, tas kļuva neapstrīdams ar 2018. gada 2. jūniju.

No publiski pieejamās informācijas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4656, Jūrmalas dome konstatē, ka kopš 2023. gada 18. septembra ir mainījusies nekustamā īpašuma, attiecībā uz kuru pieņemts Lēmums, Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā īpašnieks, proti, Lēmuma Adresāta, īpašumtiesības izbeigušās un šobrīd nekustamā īpašuma īpašnieks ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Antonijas nams 23”, reģistrācijas numurs 40003522678 (turpmāk – Īpašnieks).

Saskaņā ar APL 75. panta otro daļu, ja apstrīdamu administratīvo aktu neapstrīd, tas ir spēkā, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Tādējādi, nekustamā īpašuma Īpašnieka maiņas gadījumā nemainās faktiskie un tiesiskie apstākļi, un administratīvais akts izpildāms īpašumu tiesību pārņēmējam.

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likuma 33. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā, Īpašnieks, kopš 2023. gada 18. septembra ieraksta izdarīšanas zemesgrāmatā par īpašuma tiesību maiņu, ir atzīstams par Lēmuma adresātu, kuram ir pienākums atbilstoši Lēmuma 3. punktam būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, veikt Ēkas sakārtošanu un informēt Jūrmalas valtspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldi par Ēkas konservāciju vai pārbūvi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 33. panta trešo daļu Īpašniekam, kā tiesību pārņēmējam visas darbības, kas izpildītas procesā līdz tā iestāšanās brīdim, ir tikpat obligātas, kā tās bija personai, kuras tiesības pārņemtas.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 33. panta pirmo, otro, trešo daļu, 75. panta otro daļu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Lēmumā šādu grozījumu:

aizstāt Lēmuma adresātu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EDINBURGAS 7/9” reģistrācijas numurs 40003726689, ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Antonijas nams 23”, reģistrācijas numurs 40003522678.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF