Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 510

protokols Nr. 11, 63. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
kustamās mantas ieguldīšanu
SIA “Jūrmalas ūdens”
pamatkapitālā

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu ”, projekta ietvaros ir izbūvēta, publiski pieejama uzņēmējdarbības veikšanai un sabiedrisko aktivitāšu norisei paredzēta infrastruktūra Jūrmalas pilsētas Kauguru apkaimē, 32 355 kvadrātmetru plašā teritorijā starp Mazo Nometņu ielu, Talsu šoseju, Telšu ielu un Lauku ielu, tai skaitā, sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai nepieciešamiem centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas infrastruktūras tīkli.

Starp Jūrmalas pilsētas domi kā projekta īstenotāju un SIA “Jūrmalas ūdens” kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 2019.gada 26.martā tika noslēgta vienošanās Nr.1.2-16.8/360 par sadarbību ERAF projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” Nr.3.3.1.0/19/I/003 īstenošanā, kurā paredzēts, ka Jūrmalas pilsētas dome pēc būvprojekta realizācijas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, projekta ietvaros izbūvēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūru kā mantisko ieguldījumu nodos sabiedrisko pakalpojuma sniedzējam, veicot ieguldījumu tā pamatkapitālā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumu Nr. 175 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība īstenoja investīciju projektus transporta infrastruktūras attīstībai “Aizputes ielas pārbūve posmā no Rēzeknes pulka ielas līdz Brīvības prospektam, Jūrmalā” un “Brīvības prospekta pārbūve posmā no Vienības prospekta līdz Aizputes ielai, Jūrmalā”, kuru ietvaros arī tika izbūvēta sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūra.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1.punktu, viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Atbilstoši Pašvaldību likuma 73.panta ceturtajai daļai pašvaldībai ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, ievērojot likumā noteikto par rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldības likuma 10.panta pirmās daļas 9. punktu un 16. punktu, 73. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. panta pirmo daļu, Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 24. oktobra atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/10), lai racionāli un lietderīgi pārvaldītu un uzturētu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru, Jūrmalas dome nolemj:

1. Ieguldīt SIA “Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu šādu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kustamās mantas sastāvu 305 100 euro (trīs simti pieci tūkstoši viens simts euro) vērtībā, kura noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta Raimonda Dommera (sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grant Thornton Baltic”, reģistrācijas numurs 50003619401, īpašumu vērtētājs), kas iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā (sertifikāts Nr. 82), novērtējumam, palielinot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ieguldījumu SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā par 305 100 euro (trīs simti pieci tūkstoši viens simts euro):

1.1. ārējā kanalizācija (centralizētā), Kauguru parks, Kauguri 2102 (PL000004894) – 63 100 euro (sešdesmit trīs tūkstoši viens simts euro);

1.2. ārējā ūdensapgāde (centralizētā), Kauguru parks, Kauguri 2102 (PL000004892) – 42 100 euro (četrdesmit divi tūkstoši viens simts euro);

1.3. ūdensvads Aizputes ielā (PL000001168) – 64 300 euro (sešdesmit četri tūkstoši trīs simti euro);

1.4. sadzīves kanalizācija Aizputes ielā (PL000001169) –18 600 euro (astoņpadsmit tūkstoši seši simti euro);

1.5. ūdensvads Brīvības prospektā (PL000001179) – 47 800 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro);

1.6. sadzīves kanalizācija Brīvības prospektā (PL000001180) –69 200 euro (sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro).

2. Noteikt, ka 1. punktā norādītais kustamās mantas sastāvs pēc tā ieguldīšanas SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā izmantojams pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļai, sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašuma pārvaldi un Centralizēto grāmatvedību organizēt uzskaitītās kustamās mantas sastāva nodošanu SIA “Jūrmalas ūdens”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF