Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 511

protokols Nr. 11, 64. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas
ieguldīšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Jūrmalas siltums” pamatkapitālā

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu ”, projekta ietvaros ir izbūvēta publiski pieejama uzņēmējdarbības veikšanai un sabiedrisko aktivitāšu norisei paredzēta infrastruktūra Jūrmalas pilsētas Kauguru apkaimē, 32 355 kvadrātmetru plašā teritorijā starp Mazo Nometņu ielu, Talsu šoseju, Telšu ielu un Lauku ielu, tai skaitā, sabiedrisko pakalpojumu attīstībai nepieciešamie centralizētās siltumapgādes infrastruktūras tīkli.

Starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” 2014.gada 14.novembrī noslēgts līgums Nr.1.2-16.8/1467 par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Saskaņā ar minētā līguma 3.2. apakšpunktu pašvaldība var piešķirt pamatlīdzekļus un citus aktīvus, kuri tiek lietoti centralizētās siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā un ir nepieciešami izmantojamās infrastruktūras uzturēšanai, ieguldot tos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pamatkapitālā.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1.punktu, viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Atbilstoši Pašvaldību likuma 73.panta ceturtajai daļai pašvaldībai ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, ievērojot likumā noteikto par rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldības likuma 10.panta pirmās daļas 9. punktu un 16. punktu, 73. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. panta pirmo daļu, Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 24. oktobra atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/10), lai racionāli un lietderīgi pārvaldītu un uzturētu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru, Jūrmalas dome nolemj:

1. Ieguldīt sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, reģistrācijas numurs 42803008058, pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kustamo manto - ārējā siltumtrase (pieslēgums centralizētai siltumapgādei) Kauguru parks, Kauguri 2102 (PL000005018), 48 200 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti euro) vērtībā, kura noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta Raimonda Dommera (sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grant Thornton Baltic”, reģistrācijas numurs 50003619401, īpašumu vērtētājs), kas iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā (sertifikāts Nr. 82), novērtējumam, palielinot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālu par 48 200 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti euro)

2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā norādītais kustamās mantas sastāvs pēc tā ieguldīšanas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā izmantojams pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļai, sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašuma pārvaldi un Centralizēto grāmatvedību organizēt uzskaitītās kustamās mantas sastāva nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF