Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 17.04.2023. Stājas spēkā 18.04.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2023. gada 30. martāNr. 5

protokols Nr. 3, 58. punkts

Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
izmaksas par programmas īstenošanu

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta pirmo un 2.1daļu
un Pašvaldību likuma
44. pantu
Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem

1. Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu segšanu (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve, ja bērns ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

3. Atbalsta piešķiršanas gadījumā Pašvaldība nodrošina arī atbalstu par bērna ēdināšanas pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē saskaņā ar 8.punktā minēto Jūrmalas domes lēmumu.

4. Atbalstu piešķir pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāks) Jūrmalas valstspilsētas administrācijai (turpmāk – Centrālā administrācija) iesniegtu iesniegumu (1. pielikums). Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem

5. Tiesības saņemt atbalstu ir gadījumā, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī ja bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

6. Saņemot iesniegumu, Centrālās administrācijas Izglītības pārvalde pārbauda iesniegumā norādīto datu atbilstību no šādiem valsts reģistriem un pašvaldības informācijas sistēmām: fizisko personu reģistra un valsts informācijas sistēmā esošajiem datiem. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem

7. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam, pievieno šādus dokumentus:

7.1. Izziņu no privātās izglītības iestādes par pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam bērnam, norādot datumu ar kuru bērns tiks uzņemts privātajā izglītības iestādē;

7.2. ja iesniegumu sniedz pilnvarota persona, tad jāiesniedz notariāli apliecinātu pilnvaru.

8. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam tiek aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un nosaka ar atsevišķu Jūrmalas domes lēmumu un publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Izglītība” ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

9. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, vai lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, atbalsta pārtraukšanu vai atbalsta apmēra izmaiņām pieņem Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde desmit darba dienu laikā rakstiski informē vecāku un privāto izglītības iestādi. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem

10. Atbalsta piešķiršanas gadījumā pašvaldība, bērna vecāks un privātā izglītības iestāde noslēdzot trīspusēju līgumu (2. pielikums) par atbalsta izmaksāšanu. Atbalsta apmēru nosaka Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājs un izmaksu uzsāk pēc tam, kad Centrālajā administrācijā reģistrēts šajā punktā minētais līgums. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem

11. Lai noslēgtu 10. punktā minēto līgumu, izglītības iestādei jāiesniedz ir iepriekšējā gada izmaksu tāme (3. pielikums). Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem

12. Atbalstu aprēķina proporcionāli no lēmuma spēkā stāšanās brīža, bet atbalsta izmaksu uzsāk pēc līguma stāšanās spēkā.

13. Kad bērns sasniedz vecumu, kurā uzsāk obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, līdzfinansējuma apmērs mainās tā kalendārā gada 1.septembrī, kurā bērnam aprit pieci gadi.

14. Ja vecāks pirmsskolas izglītības pakalpojumu izvēlas saņemt privātajā izglītības iestādē un pretendē uz atbalstu, Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei ir tiesības piedāvāt vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas ir tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai, nekā vecāka izvēlētā privātā izglītības iestāde. Ja vecāks no vietas pašvaldības izglītības iestādē atsakās, atbalsts piešķirts netiek. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem

15. Pašvaldība, sedzot pirmsskolas izglītības programmas izmaksas šo noteikumu 2. punktā noteiktajos gadījumos, turpina segt šīs izmaksas privātajai izglītības iestādei, ja izglītojamam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet šā izglītojamā likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un izglītojamais turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.

16. Atbalsta izmaksa tiek pārtraukta:

16.1. ar datumu, kad izglītojamā vai vecāku dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības ieguvi privātajā izglītības iestādē;

16.2. ar datumu, ar kuru izglītojamais reģistrēts informācijas sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais;

16.3. ar datumu, kad izglītojamais ir uzņemts vispārējās pamatizglītības programmā;

16.4. ja izglītojamā neattaisnota prombūtne kopumā ir ilgāka par 60 (sešdesmit) dienām kalendārā gada laikā;

16.5. ja izglītojamais mācību gada laikā izbrauc no valsts un turpina izglītības ieguvi citā valstī;

16.6. ja privātā izglītības iestāde, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, neatbilst normatīvo aktu noteiktajiem kritērijiem.

17. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 9 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 DOCX PDF Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.2 PDF Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 17.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.3 PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5

„Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu;

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi – pirmsskolas izglītības vecuma bērnu skaits, kas ir reģistrēts rindā uz pašvaldības dibinātām pirmsskolas izglītības iestādēm ir lielāks nekā pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes tos var uzņemt, tāpēc rodas problēma ar vecāka atgriešanos darba tirgū;

1.3. pastāvošais tiesiskais regulējums, tā būtības skaidrojums un pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums – saistošie noteikumi noteic, kādā kārtība tiek piešķirams atbalsts privātās pirmsskolas izglītības apmeklējumam, pastāvošajā tiesiskajā regulējumā nebija iekļauti noteikumi par to kādi dokumenti jāiesniedz, nepilnīga kārtība kādā pārtrauc pašvaldības atbalsta izmaksu, izmaiņas, kas skar atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam nosaka ar atsevišķu Jūrmalas domes lēmumu.

1.4. ja norādītās problēmas risināšanai nav tiesiskā regulējuma, tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība – nav attiecināms;

1.5. iespējamo alternatīvu, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi, raksturojums, to ieviešanas trūkumi un priekšrocības – nav attiecināms.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus:

2.1.1. samazina vai palielina ieņēmumu daļu – nav attiecināms;

2.1.2. samazina vai palielina izdevumu daļu – nav attiecināms;

2.1.3. ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā (piemēram, vai, lai īstenotu saistošos noteikumus, jāsamazina finansējums citām pozīcijām);

2.2. informācija par nepieciešamajiem resursiem sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi (saistībā ar 5., 6. sadaļu) – paredzams, ka šo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. sociālā ietekme – saistošie noteikumi nodrošina izglītības iespēju pirmsskolas izglītības programmā bērniem, kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē;

3.2. ietekme uz vidi – nav attiecināms;

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību, iekļaujot informāciju par to, vai saistošie noteikumi:

3.3.1. ietekmēs (piemēram, uzlabos, atjaunos, pasliktinās) vai neietekmēs cilvēku veselību – nav attiecināms;

3.3.2. nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas veselības jomā – nav attiecināms;

3.3.3. radīs jaunas tiesības vai uzliks jaunus pienākumus veselības jomā – nav attiecināms;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, norādot:

3.4.1. vai ar saistošajiem noteikumiem tiks veicinātas uzņēmējdarbības aktivitātes, jaunu uzņēmumu veidošanās un esošo uzņēmumu attīstība un izaugsme, kā arī paaugstināta to konkurētspēja – saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo vecākiem dotā iespēja atteikties no pašvaldības izglītības iestādes pakalpojuma gadījumā, ja bērns jau ir uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi, nodrošinās privātajām izglītības iestādēm lielāku pastāvīgo klientu skaitu;

3.4.2. kuri uzņēmēji ir saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķgrupa un vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.;

3.5. ietekme uz konkurenci – nav attiecināma.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvalde;

4.2. galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz saistošo noteikumu projekts, tai skaitā akcentē, kā piedāvātais regulējums maina līdzšinējo kārtību – saistošajos noteikumos ir iestrādāti iesniedzamie dokumenti, lai saņemtu atbalsta izmaksu privātās izglītības iestādes apmeklējumam un kārtība kādā pārtrauc pašvaldības atbalsta izmaksu;

4.3. paredzētās administratīvo procedūru izmaksas – nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

5.1. pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi – saistošie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu un gādātu par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošinātu atbalstu privātās izglītības iestādes izmaksu segšanai;

5.2. pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti saistošo noteikumu īstenošanā – pašvaldības Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes personālresursi. Netiks veidotas jaunas darba vietas un netiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi jau esošajiem darbiniekiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

6.1. saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas, ir Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvalde. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija;

6.2. izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi – tikai cilvēkresursi.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

7.1. vai saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai;

7.2. samērīguma tests:

7.2.1. vai pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai – pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīma mērķa sasniegšanai;

7.2.2. vai nav saudzējošāku līdzekļu leģitīmā mērķa sasniegšanai – nav attiecināms;

7.2.3. vai pašvaldības rīcība ir atbilstoša – pašvaldības rīcība ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Sabiedrības viedokļa noskaidrošana tiks veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – informācija ievietota pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv un sniegta iespēja ikvienam interesentam iesniegt savus priekšlikumus un komentārus.

8.1. sabiedrības pārstāvji (tostarp biedrības, nodibinājumi, apvienības u.tml.), ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā – nenotika;

8.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – pēc noteikumus izskatīšanas Izglītības komitejas sēdē, to projekts tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, lai sasniegtu mērķgrupu, kā arī noskaidrotu pēc iespējas plašākas sabiedrības viedokli;

8.3. sabiedrības pārstāvji neizteica priekšlikumus un iebildumus;

8.4. pēc šo noteikumu projekta publicēšanas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai – netika saņemti viedokļi;

8.5. no institūcijām netika saņemti viedokļi un atzinumi;

8.6. informācija par cita veida saziņu un konsultācijām – nenotika.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF