Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 24.05.2023. Stājas spēkā 25.05.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 18.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2023. gada 27. aprīlīNr. 6

protokols Nr. 4, 10. punkts

Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem reģistrācijas secībā nodrošina tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē.

3. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma.

4. Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei, nosaka izglītības iestādes nolikumā.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

5. Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem vai personām, kuras īsteno bērna aizgādību (turpmāk visi kopā saukti “vecāki”) jāiesniedz pieteikums (1. pielikums) Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) klātienē vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv tālākai bērna reģistrēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē, norādot izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 18.saistošajiem noteikumiem

6. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Izglītības pārvaldē no brīža, kad bērnam aprit viens gads, līdz četru gadu vecumam. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 18.saistošajiem noteikumiem, grozījumi stājas spēkā 01.01.2024.

7. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāks apliecina pievienotos dokumentus uzrādot personu apliecinošu dokumentu un aizpilda pieteikuma veidlapu (1. pielikums). Pieteikumā drīkst norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes.

8. Reģistrācijas pieteikumā norādītais laiks bērna izglītības iestādes apmeklējuma uzsākšanai var būt ne ātrāk, kā trīs mēnešus no pieteikuma reģistrācijas brīža. Ja pašvaldības izglītības iestādē ir brīva vieta, izglītības iestādei ir tiesības bērnu uzņemt ātrāk.

9. Saņemot reģistrācijas pieteikumu, Izglītības pārvalde pārbauda pieteikumā norādīto personas datu atbilstību VIIS datu bāzē esošajiem datiem. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti VIIS datu bāzē šādos reģistros:

9.1. pirmās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu pašvaldības finansētu izglītības iestādi;

9.2. otrās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Bērnam piešķir vietu izglītības iestādē, ja ir brīvas vietas pēc pirmās pakāpes reģistrā iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu pirmsskolas grupās.

10. Pirmās pakāpes reģistrā pieteikums tiek saglabāts gadījumā, kad bērns apmeklē izglītības iestādi, kas uzņem bērnus no pusotra gada vecuma, bet kā otra vecāku izvēlētā izglītības iestāde pieteikumā ir norādīta izglītības iestāde, kas bērnu iestādē uzņem no trīs gadu vecuma. Svītrots ar domes 2023.gada 24.augusta 18.saistošajiem noteikumiem

11. Reģistrācijas pieteikumu vecāks var atsaukt rakstiski, nosūtot elektroniski e-pastu Izglītības pārvaldei uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv vai ierodoties Izglītības pārvaldē. Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks trīs darba dienu laikā anulē reģistrācijas pieteikumu VIIS datubāzē.

12. Ja pirmsskolas izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs iesniedz Izglītības pārvaldei informāciju par bērnu skaitu, vecumu un izglītības programmu, kurā var uzņemt bērnus. Izglītības pārvalde publicē aktuālo informāciju par brīvajām vietām pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Izglītība”.

13. Izglītības pārvalde nodrošina bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Izglītība”.

14. Izglītības iestādes vadītājs, atbilstoši VIIS datu bāzē reģistrēto brīvo vietu skaitam, katru gadu no 1. jūnija līdz 15. jūnijam rakstiski (pa pastu vai uz reģistrācijas pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi elektroniska dokumenta veidā) informē pretendējošā bērna vecākus par iespēju no 1. septembra uzņemt bērnu izglītības iestādē. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par grupu komplektēšanu līdz 31. augustam, izdodot rīkojumu par uzņemšanu, veicot attiecīgās izmaiņas VIIS datu bāzē un rakstiski informējot bērna vecākus par atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība

15. Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, vecāki 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šo noteikumu 14. punktā minētās informācijas saņemšanas brīža iesniedz izglītības iestādē šādus dokumentus:

15.1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (2. pielikums);

15.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).

16. Ja vecāki 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rakstveida informācijas saņemšanas brīža neiesniedz izglītības iestādē šo noteikumu 15. punktā minētos dokumentus, VIIS datu bāzē reģistrācijas pieteikums uz konkrēto izglītības iestādi tiek anulēts.

17. Pēc reģistrācijas pieteikuma anulēšanas izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar noteikumu 14. punktu, ievērojot pieteikumu reģistrācijas secību.

18. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē nākamā pretendējošā bērna vecākus par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē un, piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minēto dokumentu saņemšanas, iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē.

19. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu izglītības iestādē, izņemot šo noteikumu 9.2. apakšpunktā reģistrētās personas, tiek izveidots pretendējošo bērnu saraksts, kas prioritāri tiek uzņemti šādā secībā:

19.1. bērns, kura vismaz viena vecāka Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas, ja ir izziņa no darba vietas;

19.2. bērni no daudzbērnu ģimenēm, kas deklarēti Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

19.3. bērni, kura brālis(-ļi) vai māsa(-as) apmeklē konkrēto pašvaldības izglītības iestādi, ja bērna un vismaz viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

19.4. bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguves nepieciešamība mainīta uz vispārējās izglītības programmas apguvi;

19.5. bērni, kuriem vismaz viens no vecākiem ir konkrētās izglītības iestādes pedagogs vai darbinieks;

19.6. bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības;

19.7. bērni, kuru vismaz viens vecāks ir Jūrmalas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes pedagogs.

20. Pamatojoties uz vecāka iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi laika posmā, kas nav īsāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu.

IV. Kārtība, kādā izglītojamo atskaita no izglītības iestādes

21. Izglītojamos no izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, izņemot obligātajā izglītības ieguves vecumā, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam, vai kādā no šo noteikumu 22. punktā minētajiem gadījumiem.

22. Izglītojamo no izglītības iestādes atskaita, ja:

22.1. izglītojamais apgūst pirmsskolas izglītības programmu citā pašvaldības izglītības iestādē;

22.2. izglītojamais ir uzsācis vispārējās pamatizglītības apguvi;

22.3. ja izglītojamais, izņemot obligātajā izglītības vecumā esošu izglītojamo, bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis izglītības iestādi 60 (sešdesmit) dienas kalendāra gada laikā. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma izglītojamā prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, izglītojamā pirmsskolas izglītības programmas apguves pārtraukums jūnijā, jūlijā, augustā vai citi gadījumi, par kuriem vecāki rakstveidā informē izglītības iestādi pirms plānotās prombūtnes;

22.4. ja izglītojamais mācību gada laikā izbrauc no valsts un turpina izglītības ieguvi citā valstī:

22.4.1. vecāks iesniedz izglītības iestādē iesniegumu, kurā apliecina, ka izglītojamais izbrauc no valsts;

22.4.2. izglītības iestāde vecākam, kura bērns ir obligātajā izglītības vecumā, izsniedz izziņu par izglītības programmas daļēju apguvi;

22.4.3. vadītājs izdod rīkojumu par izglītojamā atskaitīšanu no izglītības iestādes un rakstiski informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā ir deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par izglītojamā izglītības ieguves turpināšanu ārvalstīs, kā arī informāciju par izglītojamā statusu aktualizē informācijas sistēmā.

22.5. Ja izglītojamais devies līdzi vecākam, kas nosūtīts pildīt diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs, iestādes vadītājs izdod rīkojumu par izglītojamā neatskaitīšanu no izglītības iestādes uz laiku līdz četriem gadiem, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, kā arī informāciju par izglītojamā statusu aktualizē informācijas sistēmā.

23. Pirms iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu 22.3. apakšpunktā norādītajā gadījumā, izglītības iestādes vadītājam ir pienākums sazināties ar sociālo dienestu un/vai bāriņtiesu, un bērna vecākiem, nosūtot tiem brīdinājumu par 22.3. apakšpunktā pārkāpumu un aicinājumu sniegt informāciju vai paskaidrojumu noteiktā termiņā, lai atbildīgās institūcijas noskaidrotu bērna prombūtnes iemeslus. Rīkojuma izdošanas gadījumā tas nosūtāms pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzams personīgi pret parakstu.

24. Par bērna atskaitīšanu izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē.

V. Noslēguma jautājums

25. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 29 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Priekšsēdētāja vietnieks

J. Lediņš


Pielikums Nr.1 Pieteikuma veidlapa bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei DOCX PDF Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 18.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.2 Iesniegums DOCX PDF


Lejupielāde: DOC un PDF