Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.09.2023.
Precizējums oficiālajai publikācijai Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 21.09.2023. Stājas spēkā 06.09.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 18

protokols Nr. 9, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6
”Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 26. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 5. punktā vārdus “valstspilsētas administrācijas”;

1.2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Izglītības pārvaldē no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība līdz četru gadu vecumam”;

1.3. Svītrot 10. punktu;

1.4. Svītrot 1. pielikuma 5. punktā pieturzīmi un vārdus “, kas deklarēti Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”;

1.5. Svītrot 1. pielikumā 5. punktā pieturzīmi un vārdus “, ja bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

2. Šo noteikumu 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Priekšsēdētāja

R. SproģePASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 24.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 18
„Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr. 6 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas
un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas””

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) noteikt vienotu bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību uzņemšanai pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi – pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs piedāvāto vietu skaits pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 1,6-4 gadiem ir mazāks nekā ir pieprasījums pēc šī pakalpojuma. 2023. gada rindā pirmsskolas izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ir reģistrēts 321 bērns vecumā no 1,6- 4 gadiem;

1.3. pastāvošais tiesiskais regulējums, tā būtības skaidrojums un pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums – Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa noteic, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē. Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus. Pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuri regulēs bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas un veica to grozījumus pamatojoties uz Izglītības likuma 18. pantu un Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 163 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Izglītības pārvalde” izveidi", kas būs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes funkciju un saistību pārņēmēja.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus:

2.1.1. samazina vai palielina ieņēmumu daļu – nav attiecināms;

2.1.2. samazina vai palielina izdevumu daļu – nav attiecināms;

2.1.3. noteikumiem nebūs ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā;

2.2. informācija par nepieciešamajiem resursiem sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi – šo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. sociālā ietekme – plānots, ka noteikumi pozitīvi ietekmēs cilvēku dzīvesveidu, labsajūtu, sabiedrību kopumā, jo nodrošinās vienotu un pārskatāmu kārtību bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī nodrošinās uzņemšanu prioritārā secībā, vispirms uzņemot pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos bērnus tiem tuvākajā izglītības iestādē;

3.2. ietekme uz vidi – nav attiecināms;

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināms;

3.5. ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Jūrmalas Izglītības pārvalde;

4.2. galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz saistošo noteikumu projekts – sakarā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Izglītības pārvalde” izveidi, kas būs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes funkciju un saistību pārņēmēja ir veikti šādi grozījumi saistošajos noteikumos: nomainīta atbildīgā institūcija un noteikti kritēriji pēc kuriem tiek veidots pretendējošo bērnu saraksts uz Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēm, tiek mainīts laiks, kad bērnu var pieteikt pašvaldības izglītības iestādes rindā- tas būs no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība;

4.3. nav paredzētās administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

5.1. pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi ir Pašvaldību likums 4. panta pirmās daļas 4. punkts, kas noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādē;

5.2. pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti saistošo noteikumu īstenošanā –Jūrmalas Izglītības pārvaldes personālresursi. Papildu darba vietas netiks izveidotas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

6.1. saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas ir pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un Jūrmalas Izglītības pārvalde;

6.2. izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība – cilvēkresursi.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai un pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīma mērķa sasniegšanai, un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

8.1. Sabiedrības viedokļa noskaidrošana tika veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts no 2023. gada 11. jūlija līdz 27. jūlijam tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai;

8.2. sabiedrības pārstāvji neizteica priekšlikumus un iebildumus;

8.3. pēc šo noteikumu projekta publicēšanas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai – netika saņemti viedokļi;

8.4. no institūcijām netika saņemti viedokļi un atzinumi;

8.5. informācija par cita veida saziņu un konsultācijām – nenotika.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF