Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 03.05.2023. Stājas spēkā 04.05.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 27. aprīlīNr. 7

protokols Nr. 4, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023.gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

102 698 753

euro

kārtējā gada izdevumi

133 334 193

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-30 635 440

euro

Finansēšana

30 635 440

euro

Atlikums gada sākumā

16 752 298

euro

Atlikums gada beigās

4 219 631

euro

Aizņēmumi

26 411 946

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 198 497

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 110 676

euro

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 137 079 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

3. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

4. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr . 06.600.001.JPD.0250, Nr.09.820.016.JPD.0421, Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr . 04.730.015.JPD.0430, Nr.04.900.016.JPD.0430, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.06.600.035.JPD.0529, Nr.09.100.020.JPD.0710, Nr. 09.620.090.JPD.0710, Nr.01.890.890.JPD.JPV;

4.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” tāmes Nr.09.100.001.BIT, Nr.09.620.090.BIT, Nr.09.640.001.BIT;

4.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr.09.510.001.BJIC;

4.4. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmi Nr.09.219.001.JAP;

4.5. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr.08.210.040.JCB;

4.6. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” tāmi Nr.06.400.083.JG;

4.7. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr.08.230.001.JKC99, Nr.08.620.040.JKC99;

4.8. Jūrmalas muzejam tāmes Nr.08.220.001.JMZ99, Nr.08.220.040.JMZ99;

4.9. Jūrmalas valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.219.001.JVG;

4.10. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr.08.400.016.LP99, Nr.08.620.064.LP99;

4.11. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmes Nr.09.100.001.MAD, Nr.09.640.001. MAD, Nr.09.620.090. MAD;

4.12. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” tāmi Nr.09.640.001.PODZ;

4.13. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmi Nr.03.110.001.PP;

4.14. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.219.001.VPS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm .

5. Papildināt 2. pielikumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas tāmi Nr.04.900.P077.JPD.0429.

6. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 62 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” 9.1., 9.3. apakšpunktu un 7. punktu:

6.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 31. marta, 2023. gada 12. aprīļa, 21. aprīļa, 25. aprīļa rīkojumiem Nr.1.1-14/23/87, Nr.1.1-14/23/90, Nr.1.1-14/23/101 un Nr.1.1-14/23/110 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.08.620.040.JKC99, Nr.09.219.001.KPS, Nr.04.900.016.JPD.0429, Nr.05.300.016.JPD.0429, Nr.03.390.001.JPD.1800, Nr.04.900.001.JPD.1800, Nr.08.300.001.JPD.1800, Nr.09.810.001.JPD.1800;

6.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

6.3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.04.900.016.JPD.0429, Nr.05.300.016.JPD.0429, Nr.03.390.001.JPD.1800, Nr.04.900.001.JPD.1800, Nr.08.300.001.JPD.1800, Nr.09.810.001.JPD.1800;

6.4. Jūrmalas Ķemeru pamatskolai tāmi Nr. 09.219.001.KPS;

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētāja vietnieks

J. Lediņš


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar rīkojumu) PDF

Informatīvs paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF