Stājas spēkā 28.12.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2023.gada 26.oktobra 33.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 28.septembra 27.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 22.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 16.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 29.jūnija 14.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 25.maija 9.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 27.aprīļa 7.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 30.marta 4.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 28.februāra 2.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 26.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem

2022. gada 22. decembrīNr. 62

protokols Nr. 19, 4. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46. pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2023. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

99 637 049

euro

kārtējā gada izdevumi

130 236 347

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-30 599 298

euro

Finansēšana

30 599 298

euro

Atlikums gada sākumā

17 627 443

euro

Atlikums gada beigās

3 619 382

euro

Aizņēmumi

24 900 410

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 198 496

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 110 677

euro

3. Apstiprināt Pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 11 738 294 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.

4. Apstiprināt 2023. gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 1 075 416 euro apmērā, t. sk.:

4.1. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 233 953 euro apmērā, t. sk.:

4.1.1. 175 000 euro apmērā – jaunā korpusa Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā pārbūves projektēšanai;

4.1.2. 58 953 euro apmērā – Jūrmalas sociālo pakalpojuma centra “Jaundubulti” reorganizācijas izmaksu segšanai;

4.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” 841 463 euro apmērā aizņēmumu procentu apmaksai.

5. Apstiprināt 2023. gadā valsts budžeta mērķdotācijas apjomu izglītības iestādēm laika periodam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam šādām programmām:

5.1. pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, pašvaldību darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5.2. interešu izglītības programma pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5.3. pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus;

5.4. pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

6. Jūrmalas domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu, ir tiesīgs grozīt budžetu, piešķirot no programmas “Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes” aktivitātes „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” finansējumu, neparedzētu izdevumu apmaksai budžeta finansētām institūcijām nepārsniedzot 20 000 euro.

7. Noteikt, ka Jūrmalas domes priekšsēdētājs, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību un valsts budžeta līdzekļu sadales metodiku, ir tiesīgs veikt grozījumus budžetā, apstiprinot budžeta finansētām institūcijām valsts budžeta līdzekļu sadali, nepārsniedzot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai valsts budžeta līdzekļu piešķīruma apjomu.

8. Pašvaldības izpilddirektors ir pilnvarots apstiprināt detalizētās ieņēmumu un izdevumu tāmes.

9. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs, izdodot rīkojumu, grozīt budžetu:

9.1. programmas vai projekta ietvaros vai starp programmas aktivitātēm, ja netiek grozīta budžeta finansētās institūcijas programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un nepārsniedzot attiecīgajam mērķim domes apstiprinātos izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

9.2. piešķirot budžeta līdzekļus budžeta finansētām institūcijām no programmas “Apropriācijas rezerve” un “Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes” aktivitātes „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” saimnieciska rakstura izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 15 000 euro;

9.3. starp ekonomiskās klasifikācijas kodu (turpmāk – EKK) 1150 “Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata”, EKK 1210 “Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” un EKK 2231 “Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai”, ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija.

10. Veicot 9. punktā minētos budžeta grozījumus, pašvaldības izpilddirektors izvērtē nepieciešamību papildus saņemt pastāvīgās komitejas, Finanšu komitejas vai Apvienotās komitejas pozitīvu atzinumu.

11. Centrālās administrācijas Budžeta nodaļa 2023. gadā atver budžeta asignējumus atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas.

12. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai budžeta finansētās institūcijas uzņemtās finansiālās saistības nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē apstiprinātos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Paskaidrojuma raksts PDF

Paskaidrojuma raksta pielikums PDF

Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar aktivitātēm):

Tāme Nr.1 PDF

Tāme Nr.3 PDF

Tāme Nr.4 PDF

Tāme Nr.5 PDF

Tāme Nr.6 PDF

Tāme Nr.7 PDF

Tāme Nr.8 PDF

Tāme Nr.9 PDF

Tāme Nr.10 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm):

Tāme Nr.1 PDF

Tāme Nr.3 PDF

Tāme Nr.4 PDF

Tāme Nr.5 PDF

Tāme Nr.6 PDF

Tāme Nr.7 PDF

Tāme Nr.8 PDF

Tāme Nr.9 PDF

Tāme Nr.10 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF