Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 02.10.2023. Stājas spēkā 03.10.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 28. septembrīNr. 23

protokols Nr. 10, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
49. panta pirmo daļu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 30.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“30.4. Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja piecu locekļu sastāvā;”.

2. Svītrot 30.7. apakšpunktu.

3. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

“36. Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja izskata jautājumus un Domes lēmumu projektus, kas saistīti ar izglītību un interešu izglītību, kā arī jaunatnes un sporta sfēru Pašvaldībā un sniedz atzinumus par tiem.”.

4. Svītrot 39. punktu.

5. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 23

“Grozījumi Jūrmalas domes 2023.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. Atbilstoši Pašvaldību likuma 49.pantam pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju.

1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka pašvaldības administrācijas struktūru, pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos, domes politisko un administratīvo amatpersonu (darbinieku) funkcijas, privātpersonu tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

1.3. Atbilstoši Jūrmalas domes 2023.gada 27.aprīļa lēmuma Nr. 163 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Izglītības pārvalde” izveidi” 2.1.apakšpunktam Jūrmalas dome noteica, ka Jūrmalas Izglītības p ārvalde pārņem daļēji Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes, Budžeta nodaļas, Personāla pārvaldības nodaļas un Jūrmalas Sporta servisa centra funkcijas saskaņā ar Pārvaldes nolikumu. Jūrmalas domes 2023.gada 27.aprīļa nolikuma Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums” 10.2.apakšpunkts noteic, ka Jūrmalas Izglītības pārvaldes viena no funkcijām ir veicināt sporta attīstību, atbalstīt sportistu un sporta klubu, arī profesionālo sporta klubu, darbību un sniegt atbalstu sporta pasākumu organizēšanai. No iepriekš minētā izriet, ka izveidotā pašvaldības iestāde – Jūrmalas Izglītības pārvalde ne tikai nodrošina izglītības procesus pašvaldībā saskaņā ar Izglītības likumu, bet arī veicina un sniedz atbalstu sporta attīstībai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Ņemot vērā minēto, racionāli un lietderīgi ir apvienot izglītības komiteju ar jaunatnes un sporta jautājumu komiteja , tādā viedā izveidojot Jūrmalas Izglītības pārvaldes kompetencē esošo jautājumu profilējošo komiteju - izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

Fiskālā ietekme, kas saistīta ar komiteju apvienošanu provizoriski ir pozitīva, pašvaldības budžetu gada griezumā ir vērtējama ar samazinājumu aptuveni 20 000 euro apmērā.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. Sociālā ietekme – nav, jo saistošajos noteikumos iekļautajiem grozījumiem attiecībā uz ietekmi uz sabiedrību kopumā ir tehnisks raksturs, esošas funkcijas tiks apvienotas .

3.2. Ietekme uz vidi - nav.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību - nav.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, konkurenci - nav.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. Tiks mainītas administratīvās procedūras - apvienotas Jūrmalas domes jaunatnes un sporta jautājumu komiteja un izglītības komiteja , izveidojot vienu pastāvīgo komiteju, kuras kompetencē būs jautājumi jaunatnes un sporta sfērā, kā arī jautājumi, kas saistīti ar izglītību un interešu izglītību.

4.2. Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersonas kā līdz šim Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācijā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Saistošo noteikumu projekts neietekmē pašvaldības funkcijas, papildu cilvēkresursi nebūs nepieciešami.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

6.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pašvaldības administrācija, ko veido Pašvaldības iestādes un amatpersonas;

6.2. Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīts Jūrmalas domes pastāvīgo komiteju skaits un kompetence.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Ar saistošajiem noteikumiem noteiktās prasības ir samērīgas attiecībā pret ieguvumiem, ko sniedz saistošo noteikumu mērķa sasniegšana.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Sabiedrības viedokļa noskaidrošana tiks veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – s aistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts no 2023.gada 8.septembra līdz 22.septembrim tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Minētajā periodā netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi vai iebildumi.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF