Atvērt saistošo noteikumu sākotnējo redakciju PDF

Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 03.01.2024. Stājas spēkā 04.01.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 28. septembrīNr. 24

protokols Nr. 10, 6. punkts

Precizēti ar Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra
lēmumu Nr. 580 (protokols Nr. 15, 20. punkts)

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas
administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 45. panta otrās daļas
5. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta
trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.
gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 „Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
13. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu, sesku un citu – turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, kā arī nosaka administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.

2. Noteikumu mērķis ir:

2.1. veicināt veselīgu un tīru vidi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, lai mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēku veselībai, drošībai, mantai un dzīvniekiem, kā arī nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un novērst to klaiņošanu;

2.2. novērst zaļo zonu apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, novērst koplietošanas telpu (inženierkomunikāciju) bojāšanu, veicināt sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas dzīvo un uzturas Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, un kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieki.

4. Par ievainotu dzīvnieku vai bojā gājušu dzīvnieku sabiedriskajās vietās Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā jāziņo Jūrmalas pašvaldības policijai vai arī privātpersonai, ar kuru Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk - Centrālā administrācija) noslēgusi līgumu par bojā gājušu dzīvnieku savākšanu.

II. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība

5. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:

6.1. nodrošināt suņiem kakla siksnu ar tai piestiprinātu norādi par suņa īpašnieka vai turētāja kontaktinformāciju, kad tas atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas;

6.2. nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanu, turēšanu un vakcināciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.3. nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku atrašanos iestādēs un sabiedriskajās ēkās , izņemot, ja dzīvnieku atrašanās attiecīgajā teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar publiska pasākuma organizatoru.

7. Mājas (istabas) dzīvniekiem aizliegts atrasties šādās Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas vietās:

7.1. bērnu atpūtas, sporta un rotaļu laukumos;

7.2. Dzintaru Mežaparkā;

7.3. Kauguru atpūtas parkā;

7.4. oficiālajās peldvietās;

7.5. Rīgas līča pludmalē;

7.6. vietās, kurās uzstādītas speciālas zīmes (piktogrammas) vai aizliegums noteikts citos normatīvajos aktos.

8. Noteikumu 6.3. apakšpunkts un 7. punkts nav attiecināms uz suni pavadoni vai suni asistentu, kurš tiek izmantots atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, suns ir speciāli apmācīts un par to ir izsniegta apliecība.

9. Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku pastāvīgu uzturēšanos.

10. Klaiņojošo dzīvnieku barošana ir pieļaujama vietās, kuras ir saskaņotas ar īpašuma īpašnieku, nodrošinot barošanas vietas sakopšanu.

11. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā vai speciāli tam norobežotās dzīvojamo māju iekštelpās var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieku kaķi ar nosacījumu, ja tiek nodrošināta to labturība un apzīmēšana.

III. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu
mājas(istabas) dzīvnieku izķeršana

12. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā veic privātpersona (fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība), ar kuru Centrālā administrācija ir noslēgusi līgumu par mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu patversmē, un kurš to var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar kontaktinformāciju, mikroshēma vai tetovējums), nosakot mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieku, dzīvnieku ķērājs rīkojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi sedz mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks atbilstoši patversmes cenrādim.

14. Par klaiņojošiem mājas (istabas) dzīvniekiem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā jāziņo Jūrmalas pašvaldības policijai vai privātpersonai (fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība), ar kuru Centrālā administrācija noslēgusi līgumu par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu.

15. Noteikumu prasību izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pilnvarotas iestādes un privātpersona (fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība), ar kuru Centrālā administrācija ir noslēgusi līgumu par Noteikumu prasību izpildes uzraudzību.

IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība
par noteikumu neievērošanu

16. Par Noteikumu neievērošanu, ja sods nav noteikts citos nozari regulējošajos normatīvajos aktos, fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu šādā apmērā:

16.1. par mājas (istabas) dzīvnieku atrašanos vietās, kur tas ir aizliegts (par Noteikumu 6.3. apakšpunktā un 7. punktā norādīto prasību neievērošanu) – fiziskai personai piemēro naudas sodu no divām līdz viens simts naudas soda vienībām, juridiskai personai no desmit līdz trīs simts naudas soda vienībām.

16.2. par klaiņojošu dzīvnieku pastāvīgu uzturēšanos nekustamā īpašuma īpašnieka piederošā objektā vai teritorijā (par Noteikumu 9. punktā norādītās prasības neievērošanu) – fiziskai personai piemēro naudas sodu no divām līdz astoņdesmit naudas soda vienībām, juridiskai personai no desmit līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

17. Kompetence administratīvā pārkāpuma procesā:

17.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 7. punktā noteikto prasību neievērošanu veic Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas;

17.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 6.3. apakšpunktā un 9. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas Administratīvā komisija.

18. Par Noteikumu neievērošanu iekasētā soda nauda tiek izlietota klaiņojošu dzīvnieku ķeršanai un dzīvnieku 14 (četrpadsmit) dienu uzturēšanas izmaksu segšanai dzīvnieku patversmē.

V. Noslēguma jautājumi

19. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 10. marta saistošie noteikumi Nr. 7 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētā”.

Priekšsēdētāja

R. SproģePASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas
administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, lai mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēku veselībai un drošībai, kā arī nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un novērst to klaiņošanu;

1.2. saistošie noteikumi nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijai un turēšanai, kā arī klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

1.3. saistošo noteikumu 7. punktā noteikts, kurās Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas vietās aizliegts atrasties ar mājas (istabas) dzīvniekiem, pārkāpumu gadījumā tiek paredzēta administratīvā atbildība. Konkrētās vietas noteiktas saskaņā ar saistošo noteikumu mērķi, galvenokārt, lai nodrošinātu tīru vidi, veicinātu sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu un neradītu draudus cilvēku veselībai un drošībai. Jūrmalas valstspilsētā ir lielākais oficiālo peldvietu skaits valstī, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Jūrmalā ir apstiprinātas 13 oficiālas peldvietas – 11 jūras peldvietas un divas iekšzemes peldvietas. Jūras peldvietas Jūrmalas valstspilsētā atrodas Rīgas līča piekrastē, no Lielupes līdz Jaunķemeriem, piekrastes kopējais garums valstspilsētas robežās ir 24,2 km. Ņemot vērā peldvietu izvietojumu jūras piekrastē Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas robežās, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība visā pludmales garumā veic vienādu apsaimniekošanu, sabalansējot gan vides aizsardzības principus, gan sabiedrības intereses, kā arī peldvietu apsaimniekotājs ir pilnībā atbildīgs par sanitārās tīrības, higiēnas prasību un atbilstošas peldvietu ūdens kvalitātes nodrošināšanu peldvietās. Svarīgs nosacījums ir ievērot higiēnu, kas ir nosacījumu un praktisku pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai samazinātu vai likvidētu dažādu faktoru iespējami kaitīgo iedarbību, garantējot drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi un pakalpojumu sniegšanu. Viens no iespējamo kaitīgo iedarbību riskiem ir dzīvnieku ekskrementu un izdalījumu piesārņojums un tā nonākšana vidē, tai skaitā pludmalē un, iespējams, arī ūdenī, tādēļ var tikt ietekmēta peldvietu ūdens kvalitāte. Jūrmalas valstspilsētā ir pietiekami daudz zaļo zonu, mežu, parku, kāpu, kur ir atļauts uzturēties ar suņiem. Tāpat Lielupē (izņemot oficiālajās iekšzemes peldvietās “Ezeru ielas peldvieta” un “Priedaine”) ir atļauta suņu peldināšana. Vērtējot suņu īpašnieku rīcības, novērots, ka liela šī sabiedrības daļa neuzņemas atbildību par tīrības nodrošināšanu pastaigas laikā ielās, māju iekšpagalmos, skvēros, mežos, līdz ar to ir pamatotas šaubas par lielu daļu suņu īpašnieku atbilstošu rīcību vietās, kur šobrīd ir noteikts aizliegums uzturēties ar suņiem. Pārsvarā suņi pastaigu laikā atrodas saimnieka klātbūtnē, tomēr novērota, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neatbilstoša suņu uzraudzība publiskajā ārtelpā, attiecīgi radot riskus drošībai, kas īpaši bīstami būtu vietās, kur vienlaicīgi pulcējas un uzturas vairāk cilvēku - gan pludmalē, oficiālajās peldvietās, gan bērnu rotaļu un spēļu laukumos, tostarp, kur tie blīvi izvietoti pilsētas parkos, attiecīgi pašvaldība ir izvērtējusi vietas, kur pastāv augstākais risks no drošības un sanitārās tīrības, higiēnas prasību nodrošināšanas viedokļa un tās ir noteiktas saistošo noteikumu 7. punktā, par pārkāpumiem paredzēta administratīvā atbildība atbilstoši saistošo noteikumu 16. punktam.

1.4. Jūrmalas valstspilsētas administrācijā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums ar iebildumiem, precizēt Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” IV. nodaļu “Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu” un V. nodaļu “Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumu”.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2.1.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu paredz budžeta ieņēmumus par šo Noteikumu prasību neievērošanu fiziskām un juridiskām personām, piemērojot šo Noteikumu 16. punktā noteiktos naudas sodus. 2022. gada budžeta ietvaros ieņēmumi par šo Noteikumu pārkāpumiem (piemērotajiem sodiem) sastādīja 710,00 euro. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu paredz izdevumu daļu. Pašvaldības izdevumi, veicot klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu 2022. gada budžeta ietvaros bija ~ 131 820, 00 euro;

2.1.2. nav nepieciešami resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanai, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi;

2.1.3. saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta piešķirtā budžeta ietvaros.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. Saistošie noteikumi attiecināmi uz jebkuru personu, kura vēlas turēt mājas (istabas) dzīvnieku vai ar to uzturēties Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

3.2. ietekme uz vidi un iedzīvotāju veselību – saskaņā ar saistošo noteikumu mērķi ir sagaidāma pozitīva ietekme uz vidi un iedzīvotāju veselību;

3.3. sociālā ietekme – nav;

3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Jūrmalas valstspilsētas administrācija.

4.2. galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz saistošo noteikumu projekts – informācija regulāri tiek aktualizēta pašvaldības tīmekļvietnē https://www.jurmala.lv/lv/kur-zinot-un-sanemt-palidzibu-pasvaldiba;

4.3. administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Jūrmalas Administratīvā komisija.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

5.1. Pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi - lai nodrošinātu sanitāro tīrību Jūrmalas valstspilsētas administratīvā teritorijā;

5.2. papildu darba vietas netiks izveidotas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

6.1. Saistošo noteikumu izpildē ir iesaistīta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, kas nodrošina pašvaldībai piederošo īpašumu labiekārtošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu, Jūrmalas pašvaldības policija, kas nodrošina sabiedrisko kārtību un uzsāk administratīvā pārkāpuma procesu, kā arī Jūrmalas Administratīvā komisija, kas izskata administratīvā pārkāpuma lietu;

6.2. nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai un pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīma mērķa sasniegšanai, un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Sabiedrības viedokļa noskaidrošana veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts no 2023. gada 8. augusta līdz 22. augustam tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Minētajā termiņā iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi netika saņemti.


Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF