Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 22.04.2016. Stājas spēkā 23.04.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 28.septembra 24.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 10.martāNr. 7

protokols Nr. 3, 20. punkts

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā
Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 10.punktu, 44.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto
daļu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu
Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
11.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra
noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas
prasības” 16.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa
noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu
Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības, kādas jāievēro, turot suņus, kaķus, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

2. Noteikumos lietotais termins Mājas (istabas) dzīvnieki – Noteikumu izpratnē suņi, kaķi un seski.

3. Noteikumu mērķis ir:

3.1. nodrošināt veselīgu un tīru vidi Jūrmalas pilsētā, lai Mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēku veselībai un drošībai, mantai, kā arī nodrošināt Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un novērst to klaiņošanu; Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

3.2. novērst zaļo zonu apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, novērst koplietošanas telpu (inženierkomunikāciju) bojāšanu, veicināt sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu Jūrmalas pilsētā. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Jūrmalas pilsētā, kuru īpašumā vai valdījumā ir Mājas (istabas) dzīvnieki. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

5. Par klaiņojošiem Mājas (istabas) dzīvniekiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā jāziņo Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai vai arī privātpersonai (fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība), ar kuru Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Pašvaldība) noslēgusi līgumu par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

6. Par ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieka līķi sabiedriskajās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā jāziņo Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai vai arī privātpersonai, ar kuru Pašvaldība noslēgusi līgumu par dzīvnieku līķu savākšanu. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

7. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai epidēmijai, pēc tam, kad Pārtikas un veterinārā dienests noteiktā kārtībā ir paziņojis par dzīvnieku infekcijas slimības iespējamo izplatīšanos, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs nekavējoties izdod rīkojumu, kurā nosaka attiecīgus ierobežojumus Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

II. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi

8. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks reģistrē Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē Lauksaimniecības datu centrā vai pie praktizējoša veterinārārsta. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

9. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:

10.1. nodrošināt Mājas dzīvnieku vakcināciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām; Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

10.2. nodrošināt suņiem kakla siksnu ar tai piestiprinātu norādi par suņa īpašnieka vai turētāja kontaktinformāciju, kad tas atrodas ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota pagalma);

10.3. nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu; Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

10.4. nodrošināt, ka Mājas (istabas) dzīvnieki daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un Jūrmalas pilsētas publiskajās vietās, tostarp privātmājām pieguļošajās teritorijās nenokārto savas dabiskās vajadzības. Gadījumā, ja tas notiek, Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks nekavējoši sakopj attiecīgo vietu; Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

10.5. nepieļaut Mājas (istabas) dzīvnieku iekļūšanu publiskajās iestādēs un stadionos, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās attiecīgajā teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar publiska pasākuma organizatoru.

11. Aizliegta Mājas (istabas) dzīvnieka atrašanās:

11.1. bērnu rotaļu laukumos;

11.2. Dzintaru Mežaparkā;

11.3. peldvietās;

11.4. pludmalē;

11.5. publisku pasākumu vietās pasākumu laikā;

11.6. vietās, kurā uzstādītas speciālas zīmes (piktogrammas) vai aizliegums noteikts citos normatīvajos aktos.

12. Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku pastāvīgu uzturēšanos.

13. Klaiņojošo dzīvnieku barošana ir pieļaujama vietās, kuras ir saskaņotas ar īpašuma īpašnieku, nodrošinot barošanas vietas sakopšanu.

14. Nekustamā īpašuma īpašniekam piederošajā teritorijā ir atļauts uzturēties sterilizētiem kaķiem, ja tas netraucē apkārtējo īpašumu īpašniekus un ir ievērotas labturības prasības. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

15. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā vai speciāli tam norobežotajās dzīvojamo māju iekštelpās var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieku kaķi ar nosacījumu, ja tas netraucē apkārtējo īpašumu īpašniekus un, ja tiek nodrošināta to labturība.

16. Par katru gadījumu, kad Mājas (istabas) dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem dzīvniekiem vai klaiņojošiem Mājas (istabas) dzīvniekiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir aizdomas par Mājas (istabas) dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu, īpašniekam vai turētājam nekavējoties jāziņo par to praktizējošam veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai un jāveic nepieciešamie pasākumi savu (cietušo vai slimo) Mājas (istabas) dzīvnieku izolācijai. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

17. Ja no Mājas (istabas) dzīvnieka ir cietis cilvēks vai cits dzīvnieks, Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam par to nekavējoties jāziņo policijai, praktizējošam veterinārārstam un medicīnas iestādei, tādējādi nodrošinot Mājas (istabas) dzīvnieka apskati un medicīnisko palīdzību cietušajai personai. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzina cietušajam zaudējumus. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

III. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana

18. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu Jūrmalas pilsētā veic privātpersona, ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par Mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu patversmē, un kurš to var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

19. Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar kontaktinformāciju, mikroshēma vai tetovējums), nosakot Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieku, dzīvnieku ķērājs rīkojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi sedz Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks.

IV. Noteikumu izpildes kontrole un atbildība

20. Noteikumu prasības savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Pašvaldības pilnvarotas iestādes un privātpersona, ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu. Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

21. Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskas un juridiskas personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Neatkarīgi no uzliktā administratīvā soda vai kriminālsoda, vainīgais pilnībā kompensē pašvaldībai vai privātpersonai nodarītos zaudējumus, kas izriet no šo noteikumu pārkāpumiem. Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 35.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

22. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par šo Noteikumu neievērošanu ir tiesīgas Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija. Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

23. Par Noteikumu neievērošanu iekasētā soda nauda tiek izlietota klaiņojošu dzīvnieku ķeršanai un dzīvnieku 14 (četrpadsmit) dienu uzturēšanas izmaksu segšanai dzīvnieku patversmē.

V. Noslēguma jautājumi

24. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

24.1. Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 8.maija lēmums Nr.72 “Par suņu turēšanas nodevas samaksas kārtību”;

24.2. Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 18.aprīļa lēmums Nr.279 “Par suņu turēšanas noteikumiem”.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7

„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 44.panta pirmās daļas 1.punktu; Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu; Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu; Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu.

1.2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Jūrmalas pilsētā lai Mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēku veselībai un drošībai, kā arī nodrošināt Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un novērst to klaiņošanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Spēkā esošais Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 18.aprīļas lēmums Nr.279 “Par suņu turēšanas noteikumiem” un Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 8.maija lēmums Nr.72 pēc satura neatbilst attiecīgo jomu regulējošiem normatīviem aktiem, jo ir būtiski mainījies tiesiskais regulējums par mājdzīvnieku turēšanu.

Ir izdarīti grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, uz kā pamata izdoti jauni, kā arī veikti grozījumi spēkā esošajos attiecināmajos normatīvajos aktos.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka prasības Mājas dzīvnieku reģistrācijai un turēšanai, kā arī klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jūrmalas pilsētā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta piešķirtā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

4.2. Saistošie noteikumi attiecināmi uz jebkuru personu, kura vēlas turēt Mājas (istabas) dzīvnieku vai ar to uzturēties Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Par Saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli veiks Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē piedalījās darba grupa. Saistošie noteikumi tika izskatīti Attīstības un vides jautājumu komitejā un Transporta un komunālo lietu komitejā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis