Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 03.10.2023. Stājas spēkā 04.10.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 28. septembrīNr. 27

protokols Nr. 10, 65. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62
“ Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

103 082 891

euro

1500

euro

kārtējā gada izdevumi

137 349 487

euro

1500

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-34 266 596

euro

Finansēšana

34 266 596

euro

Atlikums gada sākumā

16 752 298

euro

Atlikums gada beigās

2 363 584

euro

Aizņēmumi

28 734 650

euro

Aizņēmumu atmaksa

7 574 197

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 282 571

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2023. gadā 13 128 946 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt 2023.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 1 247 311 euro apmērā, t.sk.:

4.1. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 233 953 euro apmērā Jūrmalas sociālo pakalpojuma centra “Jaundubulti” reorganizācijas izmaksu segšanai;

4.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” 1 013 358 euro apmērā aizņēmumu procentu apmaksai.”

2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.04.730.015.JPD.0321, Nr.04.900.003.JPD.0329, Nr.04.900.004.JPD.0329 Nr.04.900.003.JPD.0430, Nr.04.510.008.JPD.0430, Nr.06.600.030.JPD.0570, Nr.09.100.030.JPD.0570, Nr.10.700.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.06.600.035.JPD.0570, Nr.04.900.022.JPD.0610, Nr.08.620.016.JPD.1200;

3.2. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmi Nr.03.110.001.PP;

3.3. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” tāmi Nr.10.700.900.SLO,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr.09.219.P018.9210;

4.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.510.001.IP.BJIC, Nr.09.640.001.IP.BJIC, Nr.09.510.P028.IP.BJIC, Nr.09.219.P072.IP.BJIC, Nr.09.219.001.IP.JVG, Nr.09.219.P037.IP.PV, Nr.09.620.090.IP.SAUL Nr.09.219.P084.IP.VP.

5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 62 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktiem:

5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 29.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/23/233, 30.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/23/234, 31.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/23/241, 7.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/23/248, 8.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/23/251, 11.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/23/253, 18.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/23/260, 21.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/23/263 izdarītos grozījumus tāmēs Nr.09.510.020.IP.02, Nr.09.820.020.IP.04, Nr.09.820.020.JPD.0710, Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.08.100.030.JPD.9020, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.09.820.020.IP.02, Nr.09.810.001.IP.01, Nr.08.100.030.JSSC, Nr.08.220.040.JMZ99, Nr.08.620.040.JKC99, Nr.03.110.030.JPD.0570, Nr.08.230.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.09.100.001.ABEL, Nr.09.640.001.ABEL, Nr.09.620.090.ABEL, Nr.09.100.001.AK, Nr.09.640.001.AK, Nr.09.620.090.AK, Nr.09.100.001.BIT, Nr.09.640.001.BIT, Nr.09.620.090.BIT, Nr.09.100.001.KATR, Nr.09.640.001.KATR, Nr.09.620.090.KATR, Nr.09.100.001.LAC, Nr.09.620.090.LAC Nr.09.640.001.LAC, Nr.09.100.P062.LAC, Nr.09.100.P076.LAC, Nr.09.100.001.MAD, Nr.09.640.001.MAD, Nr.09.620.090.MAD, Nr.09.100.001.MAR, Nr.09.640.001.MAR, Nr.09.620.090.MAR, Nr.09.100.001.NAM, Nr.09.640.001.NAM, Nr.09.620.090.NAM, Nr.09.100.001.PODZ, Nr.09.640.001.PODZ, Nr.09.620.090.PODZ, Nr.09.100.001.SAUL, Nr.09.640.001.SAUL, Nr.09.620.090.SAUL, Nr.09.100.P064.SAUL, Nr.09.100.001.TAUR, Nr.09.640.001.TAUR, Nr.09.620.090.TAUR, Nr.09.100.001.ZVAN, Nr.09.640.001.ZVAN, Nr.09.620.090.ZVAN, Nr.09.219.001.JAP, Nr.09.640.001.JAP, Nr.09.620.090.JAP, Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.640.001.BJIC, Nr.09.510.P028.BJIC, Nr.09.219.P072.BJIC, Nr.09.510.001.FS, Nr.09.640.001.FS, Nr.09.510.050.FS, Nr.09.510.P066.FS, Nr.09.219.001.JVS, Nr.09.640.001.JVS, Nr.09.620.090.JVS, Nr.09.219.001.JPP, Nr.09.610.001.JPP, Nr.09.640.001.JPP, Nr.09.630.001.JPP, Nr.09.620.090.JPP, Nr.09.219.001.JVG, Nr.09.640.001.JVG, Nr.09.620.090.JVG, Nr.09.219.001.KPS, Nr.09.640.001.KPS, Nr.09.620.090.KPS, Nr.09.219.001.KVS, Nr.09.640.001.KVS, Nr.09.620.090.KVS, Nr.09.219.001.MVS, Nr.09.640.001.MVS, Nr.09.620.090.MVS, Nr.09.510.001.MS, Nr.09.640.001.MS, Nr.09.620.090.MS, Nr.09.219.001.MPS, Nr.09.640.001.MPS, Nr.09.620.090.MPS, Nr.09.510.001.MZVS, Nr.09.640.001.MZVS, Nr.09.219.001.PVS, Nr.09.640.001.PVS, Nr.09.620.090.PVS, Nr.09.219.P034.PVS, Nr.09.219.P037.PVS, Nr.09.510.001.SS, Nr.09.640.001.SS, Nr.09.510.050.SS, Nr.09.219.001.VPS, Nr.09.640.001.VPS, Nr.09.620.090.VPS, Nr.09.219.P069.VPS, Nr.09.100.001.IP.ABEL, Nr.09.640.001.IP.ABEL, Nr.09.100.001.IP.AK, Nr.09.640.001.IP.AK, Nr.09.100.001.IP.BIT, Nr.09.640.001.IP.BIT, Nr.09.100.001.IP.KATR, Nr.09.640.001.IP.KATR, Nr.09.100.001.IP.LAC, Nr.09.640.001.IP.LAC, Nr.09.100.001.IP.MAD, Nr.09.640.001.IP.MAD, Nr.09.100.001.IP.MAR, Nr.09.640.001.IP.MAR, Nr.09.100.001.IP.NAM, Nr.09.640.001.IP.NAM, Nr.09.100.001.IP.PODZ, Nr.09.640.001.IP.PODZ, Nr.09.100.001.IP.SAUL, Nr.09.640.001.IP.SAUL, Nr.09.100.001.IP.TAUR, Nr.09.640.001.IP.TAUR, Nr.09.100.001.IP.ZVAN, Nr.09.640.001.IP.ZVAN, Nr.09.219.001.IP.AP, Nr.09.640.001.IP.AP, Nr.09.510.001.IP.BJIC, Nr.09.640.001.IP.BJIC, Nr.09.510.001.IP.FS, Nr.09.640.001.IP.FS, Nr.09.219.001.IP.JP, Nr.09.640.001.IP.JP, Nr.09.219.001.IP.JPS, Nr.09.610.001.IP.JPS, Nr.09.640.001.IP.JPS, Nr.09.630.001.IP.JPS, Nr.09.219.001.IP.JVG, Nr.09.640.001.IP.JVG, Nr.09.219.001.IP.KP, Nr.09.640.001.IP.KP, Nr.09.219.001.IP.KV, Nr.09.640.001.IP.KV, Nr.09.219.001.IP.MP, Nr.09.640.001.IP.MP, Nr.09.510.001.IP.MS, Nr.09.640.001.IP.MS, Nr.09.219.001.IP.MV, Nr.09.640.001.IP.MV, Nr.09.510.001.IP.MZ, Nr.09.640.001.IP.MZ, Nr.09.219.001.IP.PV, Nr.09.640.001.IP.PV, Nr.09.510.001.IP.SS, Nr.09.640.001.IP.SS, Nr.09.219.001.IP.VP, Nr.09.640.001.IP.VP, Nr.09.620.090.IP.ABEL, Nr.09.620.090.IP.AK, Nr.09.620.090.IP.BIT, Nr.09.620.090.IP.KATR, Nr.09.620.090.IP.LAC, Nr.09.620.090.IP.MAD, Nr.09.620.090.IP.MAR, Nr.09.620.090.IP.NAM, Nr.09.620.090.IP.PODZ, Nr.09.620.090.IP.SAUL, Nr.09.620.090.IP.TAUR, Nr.09.620.090.IP.ZVAN, Nr.09.620.090.IP.AP, Nr.09.620.090.IP.JP, Nr.09.620.090.IP.JPS, Nr.09.620.090.IP.JVG, Nr.09.620.090.IP.KP, Nr.09.620.090.IP.KV, Nr.09.620.090.IP.MP, Nr.09.620.090.IP.MS, Nr.09.620.090.IP.MV, Nr.09.620.090.IP.PV, Nr.09.620.090.IP.VP, Nr.09.510.050.IP.FS, Nr.09.510.050.IP.SS, Nr.09.100.P062.IP.LAC, Nr.09.100.P076.IP.LAC, Nr.09.100.P064.IP.SAUL, Nr.09.510.P028.IP.BJIC, Nr.09.219.P072.IP.BJIC, Nr.09.219.P034.IP.PV, Nr.09.219.P037.IP.PV, Nr.09.510.P066.IP.FS, Nr.09.219.P069.IP.VP, Nr.04.730.015.JPD.0329, Nr.04.900.001.JPD.1800, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.08.610.001.JPD.1800, Nr.09.219.P018.JPD.0730, Nr.09.219.P018.9210, Nr.09.219.P019.JPD.0730, Nr.09.219.P019.9210 ;

5.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.09.820.020.JPD.0710, Nr.06.600.001.JPD.0580, Nr.08.100.030.JPD.9020, Nr.01.890.890.JPD.JPV, Nr.03.110.030.JPD.0570, Nr.08.230.030.JPD.0570, Nr.09.219.030.JPD.0570, Nr.04.730.015.JPD.0329, Nr.04.900.001.JPD.1800, Nr.06.600.001.JPD.1800, Nr.08.610.001.JPD.1800, Nr.09.219.P018.JPD.0730, Nr.09.219.P019.JPD.0730 ;

5.2.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.510.020.IP.02, Nr.09.820.020.IP.04, Nr.09.820.020.IP.02, Nr.09.810.001.IP.01 ;

5.2.3. Jūrmalas muzejam tāmi Nr.08.220.040.JMZ99;

5.2.4. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.620.040.JKC99;

5.2.5. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” tāmes Nr.09.100.001.ABEL, Nr.09.640.001.ABEL, Nr.09.620.090.ABEL;

5.2.6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” tāmes Nr.09.100.001.AK, Nr.09.640.001.AK, Nr.09.620.090.AK;

5.2.7. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” tāmes Nr.09.100.001.BIT, Nr.09.640.001.BIT, Nr.09.620.090.BIT;

5.2.8. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” tāmes Nr.09.100.001.KATR, Nr.09.640.001.KATR, Nr.09.620.090.KATR;

5.2.9. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” tāmes Nr.09.100.001.LAC, Nr.09.640.001.LAC, Nr.09.620.090.LAC, Nr.09.100.P062.LAC, Nr.09.100.P076.LAC;

5.2.10. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmes Nr.09.100.001.MAD, Nr.09.640.001.MAD, Nr.09.620.090.MAD;

5.2.11. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmes Nr.09.100.001.MAR, Nr.09.640.001.MAR, Nr.09.620.090.MAR;

5.2.12. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmes Nr.09.100.001.NAM, Nr.09.640.001.NAM, Nr.09.620.090.NAM;

5.2.13. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” tāmes Nr.09.100.001.PODZ, Nr.09.640.001.PODZ, Nr.09.620.090.PODZ;

5.2.14. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmes Nr.09.100.001.SAUL, Nr.09.640.001.SAUL, Nr.09.620.090.SAUL, Nr.09.100.P064.SAUL;

5.2.15. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmes Nr.09.100.001.TAUR, Nr.09.640.001.TAUR, Nr.09.620.090.TAUR;

5.2.16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmes Nr.09.100.001.ZVAN, Nr.09.640.001.ZVAN, Nr.09.620.090.ZVAN;

5.2.17. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.JAP, Nr.09.640.001.JAP, Nr.09.620.090.JAP;

5.2.18. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmes Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.640.001.BJIC, Nr.09.510.P028.BJIC, Nr.09.219.P072.BJIC;

5.2.19. Jūrmalas Futbola skolai tāmes Nr.09.510.001.FS, Nr.09.640.001.FS, Nr.09.510.050.FS, Nr.09.510.P066.FS;

5.2.20. Jūrmalas Jaundubultu pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.JVS, Nr.09.640.001.JVS, Nr.09.620.090.JVS;

5.2.21. Jūrmalas pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.JPP, Nr.09.610.001.JPP, Nr.09.640.001.JPP, Nr.09.630.001.JPP, Nr.09.620.090.JPP;

5.2.22. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmes Nr.09.219.001.JVG, Nr.09.640.001.JVG, Nr.09.620.090.JVG;

5.2.23. Jūrmalas Ķemeru pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.KPS, Nr.09.640.001.KPS, Nr.09.620.090.KPS;

5.2.24. Jūrmalas Kauguru pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.KVS, Nr.09.640.001.KVS, Nr.09.620.090.KVS;

5.2.25. Jūrmalas Mežmalas pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.MVS, Nr.09.640.001.MVS, Nr.09.620.090.MVS;

5.2.26. Jūrmalas Mākslas skolai tāmes Nr.09.510.001.MS, Nr.09.640.001.MS, Nr.09.620.090.MS;

5.2.27. Jūrmalas Majoru vidusskolai tāmes Nr.09.219.001.MPS, Nr.09.640.001.MPS, Nr.09.620.090.MPS;

5.2.28. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmes Nr.09.510.001.MZVS, Nr.09.640.001.MZVS;

5.2.29. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmes Nr.09.219.001.PVS, Nr.09.640.001.PVS, Nr.09.620.090.PVS, Nr.09.219.P034.PVS, Nr.09.219.P037.PVS;

5.2.30. Jūrmalas Sporta skolai tāmes Nr.09.510.001.SS, Nr.09.640.001.SS, Nr.09.510.050.SS;

5.2.31. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmes Nr.09.219.001.VPS, Nr.09.640.001.VPS, Nr.09.620.090.VPS, Nr.09.219.P069.VPS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

5.3. papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

5.3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr.09.219.P018.9210, Nr.09.219.P019.9210;

5.3.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr.09.100.001.IP.ABEL, Nr.09.640.001.IP.ABEL, Nr.09.100.001.IP.AK, Nr.09.640.001.IP.AK, Nr.09.100.001.IP.BIT, Nr.09.640.001.IP.BIT, Nr.09.100.001.IP.KATR, Nr.09.640.001.IP.KATR, Nr.09.100.001.IP.LAC, Nr.09.640.001.IP.LAC, Nr.09.100.001.IP.MAD, Nr.09.640.001.IP.MAD, Nr.09.100.001.IP.MAR, Nr.09.640.001.IP.MAR, Nr.09.100.001.IP.NAM, Nr.09.640.001.IP.NAM, Nr.09.100.001.IP.PODZ, Nr.09.640.001.IP.PODZ, Nr.09.100.001.IP.SAUL, Nr.09.640.001.IP.SAUL, Nr.09.100.001.IP.TAUR, Nr.09.640.001.IP.TAUR, Nr.09.100.001.IP.ZVAN, Nr.09.640.001.IP.ZVAN, Nr.09.219.001.IP.AP, Nr.09.640.001.IP.AP, Nr.09.510.001.IP.FS, Nr.09.640.001.IP.FS, Nr.09.219.001.IP.JP, Nr.09.640.001.IP.JP, Nr.09.219.001.IP.JPS, Nr.09.610.001.IP.JPS, Nr.09.640.001.IP.JPS, Nr.09.630.001.IP.JPS, Nr.09.640.001.IP.JVG, Nr.09.219.001.IP.KP, Nr.09.640.001.IP.KP, Nr.09.219.001.IP.KV, Nr.09.640.001.IP.KV, Nr.09.219.001.IP.MP, Nr.09.640.001.IP.MP, Nr.09.510.001.IP.MS, Nr.09.640.001.IP.MS, Nr.09.219.001.IP.MV, Nr.09.640.001.IP.MV, Nr.09.510.001.IP.MZ, Nr.09.640.001.IP.MZ, Nr.09.219.001.IP.PV, Nr.09.640.001.IP.PV, Nr.09.510.001.IP.SS, Nr.09.640.001.IP.SS, Nr.09.219.001.IP.VP, Nr.09.640.001.IP.VP, Nr.09.620.090.IP.ABEL, Nr.09.620.090.IP.AK, Nr.09.620.090.IP.BIT, Nr.09.620.090.IP.KATR, Nr.09.620.090.IP.LAC, Nr.09.620.090.IP.MAD, Nr.09.620.090.IP.MAR, Nr.09.620.090.IP.NAM, Nr.09.620.090.IP.PODZ, Nr.09.620.090.IP.TAUR, Nr.09.620.090.IP.ZVAN, Nr.09.620.090.IP.AP, Nr.09.620.090.IP.JP, Nr.09.620.090.IP.JPS, Nr.09.620.090.IP.JVG, Nr.09.620.090.IP.KP, Nr.09.620.090.IP.KV, Nr.09.620.090.IP.MP, Nr.09.620.090.IP.MS, Nr.09.620.090.IP.MV, Nr.09.620.090.IP.PV, Nr.09.620.090.IP.VP, Nr.09.510.050.IP.FS, Nr.09.510.050.IP.SS, Nr.09.100.P062.IP.LAC, Nr.09.100.P076.IP.LAC, Nr.09.100.P064.IP.SAUL, Nr.09.219.P034.IP.PV, Nr.09.510.P066.IP.FS, Nr.09.219.P069.IP.VP;

5.3.3. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmi Nr.08.100.030.JSSC.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar rīkojumu) PDF


Lejupielāde: DOC un PDF