Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 27.10.2023. Stājas spēkā 01.11.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 31

protokols Nr. 11, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
49. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 5.3.12.25., 5.3.12.26. un 5.3.12.27. apakšpunktu;

1.2. Papildināt ar 5.3.2, 5.3.3 un 5.3.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.3.2 Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs.

5.3.3 Jūrmalas Sporta skola.

5.3.4 Jūrmalas Futbola skola.”.

1.3. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

2. Saistošie noteikumu stājas spēkā 2023. gada 1. novembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 31

“Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8
„Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. Atbilstoši Pašvaldību likuma 49. pantam pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju.

1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka pašvaldības administrācijas struktūru, pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos, domes politisko un administratīvo amatpersonu (darbinieku) funkcijas, privātpersonu tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

1.3. Atbilstoši strukturālām izmaiņām, kas saistītas ar sporta un interešu izglītības iestāžu nodalīšanu no Jūrmalas Izglītības pārvaldes funkcionālās pakļautības, tiks optimizētas sporta un interešu izglītības organizēšanas administratīvās procedūras. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs, Jūrmalas Sporta skola un Jūrmalas Futbola skola darbosies kā pastāvīgas pastarpinātas pārvaldes iestādes, atbilstoši minēto iestāžu nolikumiem.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

Fiskālā ietekme, kas saistīta ar pašvaldības iestādes “Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs” izveidošanu, vienā kalendārā gadā sastāda prognozējoši aptuveni 15803 euro apmērā. Minētie izdevumi ir saistīti ar papildus personāla piesaisti pašvaldības iestādei “Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs”.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. Sociālā ietekme – nav, jo saistošajos noteikumos iekļautajiem grozījumiem attiecībā uz ietekmi uz sabiedrību kopumā ir tehnisks raksturs, izglītības programmu pieejamību grozījumi neskar, tiek nodalīta funkcionalitāte .

3.2. Ietekme uz vidi - nav.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību - nav.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, konkurenci - nav.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. Tiks mainītas administratīvās procedūras – Bērnu un jauniešu centrs, Jūrmalas Sporta skola un Jūrmalas futbola skola nebūs Jūrmalas Izglītības pārvaldes funkcionālā pakļautībā.

4.2. Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersonas kā līdz šim Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācijā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Saistošo noteikumu projekts neietekmē pašvaldības funkcijas. Saistošo noteikumu projekts paredz pašvaldības iestādes “Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs” uzdevumu nodrošināšanai izveidot papildus 4 (četras) štata vietas - apkopēju (ēkas dežurantu); saimniecības vadītāju; vecāko lietvedi un personāla speciālistu.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

6.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pašvaldības administrācija, ko veido Pašvaldības iestādes un amatpersonas;

6.2. Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīta Pašvaldības administrācijas struktūra un noteikta cita atsevišķu iestāžu padotības forma.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Ar saistošajiem noteikumiem noteiktās prasības ir samērīgas attiecībā pret ieguvumiem, ko sniedz saistošo noteikumu mērķa sasniegšana.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Sabiedrības viedokļa noskaidrošana tika veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – s aistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts no 2023. gada 6. oktobra līdz 20. oktobrim tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Minētajā periodā netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi un iebildumi.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF