Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 09.11.2023. Stājas spēkā 10.11.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 34

protokols Nr. 11, 65. punkts

Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu
īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu un Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu

I. Vispārējie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības programmu (turpmāk – licence) un atļaujas pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – atļauja) juridiskām un fiziskām personām, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā licence tiek anulēta.

2. Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas, lēmumu par licences/atļaujas izsniegšanu vai izsniegšanas atteikumu pieņemšanas kārtību.

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) izveido Jūrmalas Izglītības pārvalde (turpmāk – pārvalde) un apstiprina ar pārvaldes vadītāja rīkojumu.

4. Komisijai adresēts iesniegums un dokumenti iesniedzami pārvaldē, Dubultu prospektā 1, Jūrmala, LV-2015 vai elektroniska dokumenta formātā, nosūtot uz e-pastu: izglitiba@jurmala.lv.

II. Licences vai atļaujas saņemšanas kārtība

5. Interešu izglītības programmas licences saņemšanai pieteicējs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

5.1. noteikta parauga iesniegums (1. pielikums);

5.2. programma datorrakstā valsts valodā, kurā norādīts izglītības programmas nosaukums, mērķauditorija, mērķis, uzdevumi, saturs, apjoms (līdz 280 akadēmiskajām stundām), programmas īstenošanas plāns un metodes, plānotais rezultāts;

5.3. dokumenta (apliecības) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves, ja šāda dokumenta izsniegšana tiek paredzēta;

5.4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

5.5. dokuments, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

5.6. licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksātāju reģistrā;

5.7. pieprasītājs dokumentus un to kopijas sagatavo un apliecina normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

6. Pieaugušo neformālās izglītības atļaujas saņemšanai pieteicējs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

6.1. noteikta parauga iesniegums (1. pielikums);

6.2. programma datorrakstā valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai” pielikumu;

6.3. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

6.4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

6.5. dokuments, kas apliecina programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

6.6. atļaujas pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksātāju reģistrā;

6.7. pieprasītājs dokumentus un to kopijas sagatavo un apliecina normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

III. Komisijas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7. Pieteicēja iesniegtos dokumentus Komisija izskata ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas un pieņem vienu no lēmumiem:

7.1. par licences vai atļaujas izsniegšanu;

7.2. par atteikumu izsniegt licenci vai atļauju;

7.3. par licences vai atļaujas anulēšanu.

8. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences vai atļaujas piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences vai atļaujas pieprasītāju, piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli licences vai atļaujas pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un/vai dokumenti.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai atļauju, ja:

9.1. licences vai atļaujas pieteikums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 5. un 6. punktā norādītajām prasībām vai nav iesniegti visi papildus pieprasītie dokumenti (kopijas);

9.2. licences vai atļaujas pieprasītāja kvalifikācija un izglītības dokumenti, finansiālais vai personāla nodrošinājums nevar nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmas īstenošanu;

9.3. licences vai atļaujas pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

9.4. izglītības programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās licences vai atļaujas anulēšanu, ja:

10.1. Licences vai atļaujas iesniedzējs nav veicis maksājumu par licences vai atļaujas saņemšanu 10 (desmit) dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas;

10.2. izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

10.3. juridiskā persona tiek likvidēta.

11. Par lēmumu atteikt izsniegt licenci vai atļauju un par licences vai atļaujas anulēšanu, pieteicēju informē elektroniski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

12. Komisijas faktisko rīcību un pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (Jomas iela 1/5, Jūrmala).

IV. Licences vai atļaujas izsniegšanas kārtība

13. Licenci vai atļauju sagatavo un izsniedz elektroniska dokumenta formā (2., 3. pielikums) 10 (desmit) dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences vai atļaujas izsniegšanu un maksas par licenci vai atļauju 34,74 euro (trīsdesmit četri euro un 74 centi) apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, saņemšanu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norādītajā kontā.

14. Licenci vai atļauju izsniedz uz vienu gadu, skaitot no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences vai atļaujas izsniegšanu.

V. Noslēguma jautājumi

15. Licences vai atļaujas izsniegšanas gadījumā, ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences vai atļaujas saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences vai atļaujas saņēmējas par tiem elektroniski paziņo Komisijai.

16. Licences, kuras izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 40 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1. pielikums: Iesniegums DOCX PDF

2. pielikums: Licence DOCX PDF

3. pielikums: Atļauja DOCX PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF