Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 9

protokols Nr. 4, 29. punkts

Jūrmalas valstspilsētas Medību koordinācijas
komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās
daļas 21. punktu, 53. panta pirmo daļu un Ministru
kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269
“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām”
2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas valstspilsētas Medību koordinācijas komisijas (turpmāk – Komisija) darbības vispārīgos noteikumus un darba organizācijas pamatus, ciktāl to neregulē speciālie normatīvie akti.

2. Komisija tiek izveidota uz četriem gadiem kā patstāvīgi funkcionējoša institūcija un darbojas līdz jaunas Komisijas ievēlēšanai, kas izdarāms ne vēlāk kā mēnesi pēc Komisijas pilnvaru beigām.

3. Komisija ir Jūrmalas domes izveidota institūcija, kas izskata jautājumus un pieņem lēmumus atbilstoši šajā nolikumā noteiktajai kompetencei.

4. Komisija savā darbā ievēro šo nolikumu, Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumus Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” un citus spēkā esošos normatīvos aktus.

II. Komisijas darbības mērķis un uzdevumi

5. Komisijas darbības mērķis ir noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā.

6. Komisijas kompetencē ir:

6.1. veicināt mednieku, zemju apsaimniekotāju, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni;

6.2. veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi.

III. Komisijas tiesības un pienākumi

7. Komisijas locekļiem ir pienākums piedalīties Komisijas darbā, pildīt pienākumus atbilstoši šim nolikumam un Komisijas priekšsēdētāja norādījumiem, pieņemt lēmumus balsojot, iesniegt priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai.

8. Komisijai ir tiesības:

8.1. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

8.2. uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas un speciālistus, kā arī piesaistīt ekspertus gadījumā, kad rodas nepieciešamība pēc speciālām zināšanām;

8.3. piedalīties Jūrmalas domes sēdēs, iesniegt priekšlikumus Komisijas kompetencē esošajos jautājumos.

IV. Komisijas struktūra un darba organizācija

9. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs.

10. Komisijas priekšsēdētājs:

10.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu;

10.2. sagatavo jautājumus izskatīšanai Komisijas sēdēs;

10.3. nosaka Komisijas sēžu laiku, vietu un darba kārtību;

10.4. sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina to darba kārtību;

10.5. sadala Komisijas locekļu pienākumus un kontrolē to darbu Komisijā;

10.6. organizē un atbild par Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli.

11. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.

12. Komisija izvērtē personu iesniegumus, vērtējot iesniegumos minētos postījumus un veiktos aizsardzības pasākumus.

13. Komisija ir tiesīga izskatīt iesniegumus, ja Komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse no tās sastāva. Ja uz Komisijas sēdi ieradusies mazāk kā puse Komisijas locekļu, kārtējā Komisijas sēde tiek atlikta. Ja uz atkārtotu Komisijas sēdi neierodas Komisijas locekļu vairākums, Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības ierosināt jaunu Komisijas sastāvu.

14. Ja Komisijas priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētāja vietniekam, komisijas loceklim vai pieaicinātajam ekspertam saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” rodas interešu konflikts saistībā ar vērtējamo iesniegumu, Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Komisijas loceklis vai eksperts nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanas procesā.

15. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs.

16. Balsošana Komisijas sēdē ir atklāta. Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Komisijas locekļiem. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

17. Komisijas sēdes protokolā ierakstāmi Komisijas locekļu viedokļi un iebildumi.

18. Komisijas sēdes protokolā ierakstāma informācija:

18.1. sēdes norises vieta un datums;

18.2. sēdes darba kārtība;

18.3. sēdes vadītāja vārds un uzvārds;

18.4. sēdes dalībnieku vārdi un uzvārdi;

18.5. uzaicināto personu vārds, uzvārds un ieņemamais amats;

18.6. Komisijas lēmums;

18.7. informācija, ko Komisija nolemj ierakstīt protokolā.

19. Komisijas lēmumi tiek pieņemti administratīvā akta formā.

20. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēra aprēķinu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un visi klātesošie Komisijas locekļi, kā arī iesniedzējs (cietušais) un medību tiesību lietotājs.

21. Par Komisijas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību Komisijas locekļiem paziņo ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sēdes.

22. Komisijas protokolē un lietvedību kārto Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

V. Komisijas un tās locekļu atbildība

23. Komisija ir atbildīga par pieņemtajiem lēmumiem un to tiesiskumu.

24. Komisijas darbības tiesiskumu nodrošina Komisijas priekšsēdētājs.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF