Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr.4

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Inese Kārkliņa, Irēna Kausiniece, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Andrejs Morozovs, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs – Parasiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa), Iveta Blaua (atrodas ārpus valsts), Jānis Asars (atrodas ārpus valsts)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Personāla pārvaldības nodaļas Metodoloģijas daļas vadītāja

Madara Greiziņa - Kuzmina

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Kancelejas vadītāja

Arta Mieze

Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p. i.

Zane Podniece

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos

Anna Anete Siatkovska

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietniece

Inese Strūberga

Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

Jūrmalas centrālās bibliotēkas direktore

Māra Jēkabsone

Piedalās:

K. Ābele (kolektīvā iesnieguma iesniedzējs, Jūrmalas Pumpuru vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētājs)

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. novembra lēmumā Nr. 549 “Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā”

3.

Par kolektīvā iesnieguma virzību

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”

7.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Juridiskās nodaļas nolikums

8.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvās nodaļas nolikums

9.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kancelejas nolikums

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā Nr. 42 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu”

11.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

12.

Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, atsavināšanu

13.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 67 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu

14.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

15.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

16.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

17.

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

18.

Par zemesgabala Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

19.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

20.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

21.

Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

22.

Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

23.

Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

24.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

25.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

26.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

27.

Par būvju īpašniekiem vai valdītājiem nosakāmo maksu par zemes lietošanas tiesībām

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala

29.

Jūrmalas valstspilsētas Medību koordinācijas komisijas nolikums

30.

Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu

31.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 19 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums”

32.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21. līnijā 2, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā

40.

Par dalību “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

41.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Sarunas par literatūru” noslēgumu

42.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Lasīšanas maratons” noslēgumu

43.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Grāmatu virpulis” noslēgumu

44.

Par atbalstu dalībai Latvijas Muzeju biedrības un British Council pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Bibliotekāru biedrības un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektu konkursa “Mēs savai kopienai 2024” projektā “ Fotostāsts manai kopienai ”

45.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Literāro pasākumu cikls “Kā top grāmata? 2”” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

46.

Par atbalstu dalībai Erasmus+ KA220-ADU programmas stratēģiskās partnerības projektā “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem”

47.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Atrodi sevi citos” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

48.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

49.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

52.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

53.

Par vidi degradējošas ēkas Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, sakārtošanu

54.

Par vidi degradējošas ēkas Matrožu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu

55.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 237 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

56.

Par pieteikuma izstrādi un iesniegšanu Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

57.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums”

58.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram transportlīdzekļu nomai

59.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

1. Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksām un ilgtermiņa saistību uzņemšanos

· Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildjautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildjautājumus sēdes darba kārtībā aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. novembra lēmumā Nr. 549 “Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā”

3.

Par kolektīvā iesnieguma virzību

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”

7.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Juridiskās nodaļas nolikums

8.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvās nodaļas nolikums

9.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kancelejas nolikums

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā Nr. 42 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu”

11.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

12.

Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, atsavināšanu

13.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 67 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu

14.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

15.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

16.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

17.

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

18.

Par zemesgabala Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

19.

Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

20.

Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

21.

Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

22.

Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

23.

Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

24.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

25.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

26.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

27.

Par būvju īpašniekiem vai valdītājiem nosakāmo maksu par zemes lietošanas tiesībām

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala

29.

Jūrmalas valstspilsētas Medību koordinācijas komisijas nolikums

30.

Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu

31.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 19 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums”

32.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21. līnijā 2, Jūrmalā

38.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā

40.

Par dalību “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

41.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Sarunas par literatūru” noslēgumu

42.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Lasīšanas maratons” noslēgumu

43.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Grāmatu virpulis” noslēgumu

44.

Par atbalstu dalībai Latvijas Muzeju biedrības un British Council pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Bibliotekāru biedrības un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektu konkursa “Mēs savai kopienai 2024” projektā “ Fotostāsts manai kopienai ”

45.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Literāro pasākumu cikls “Kā top grāmata? 2”” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

46.

Par atbalstu dalībai Erasmus+ KA220-ADU programmas stratēģiskās partnerības projektā “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem”

47.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Atrodi sevi citos” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

48.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

49.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

52.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

53.

Par vidi degradējošas ēkas Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, sakārtošanu

54.

Par vidi degradējošas ēkas Matrožu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu

55.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 237 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

56.

Par pieteikuma izstrādi un iesniegšanu Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

57.

Grozījumi 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums”

58.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram transportlīdzekļu nomai

59.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

60.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksām un ilgtermiņa saistību uzņemšanos

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. novembra lēmumā Nr. 549 “Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā” (lēmums Nr. 88)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 30. novembra lēmumā Nr. 549 “Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā”.

3. Par kolektīvā iesnieguma virzību (lēmums Nr. 89)

Ziņotājs:

E. Bērziņš

K. Ābele


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš

Uz jautājumiem atbild:

E. Bērziņš

Izsakās:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 2 (U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kolektīvā iesnieguma virzību.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 90)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 1 (R. Parasigs – Parasiņš), “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr. 7)

Ziņotājs:

Z. Podniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

6. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” (nolikums Nr. 5)

Ziņotājs:

Z. Podniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”.

7. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Juridiskās nodaļas nolikums (nolikums Nr. 6)

Ziņotājs:

Z. Podniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Juridiskās nodaļas nolikumu.

8. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvās nodaļas nolikums (nolikums Nr. 7)

Ziņotājs:

I. Kalvāne


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

I. Kalvāne, R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvās nodaļas nolikumu.

9. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kancelejas nolikums (nolikums Nr. 8)

Ziņotājs:

A. Mieze

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kancelejas nolikumu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā Nr. 42 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” (lēmums Nr. 91)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā Nr. 42 “Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu”.

11. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 92)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

12. Par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 93)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, atsavināšanu.

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 67 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 94)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 67 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu.

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 95)

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 96)

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 97)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

17. Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 98)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

18. Par zemesgabala Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 99)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 2 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

19. Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 100)

20. Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 101)

21. Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 102)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 2 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

2. Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

3. par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

22. Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 103)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 2 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

23. Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 104)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 105)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 106)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

26. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 107)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

27. Par būvju īpašniekiem vai valdītājiem nosakāmo maksu par zemes lietošanas tiesībām (lēmums Nr. 108)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju īpašniekiem vai valdītājiem nosakāmo maksu par zemes lietošanas tiesībām.

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala (lēmums Nr. 109)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala.

29. Jūrmalas valstspilsētas Medību koordinācijas komisijas nolikums (nolikums Nr. 9)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš

Uz jautājumiem atbild:

A. A. Siatkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas Medību koordinācijas komisijas nolikumu.

30. Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu (lēmums Nr. 110)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.

31. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 19 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr. 10)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 19 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums”.

32. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 111)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

33. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 112)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 113)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 114)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

36. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 115)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

37. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21. līnijā 2, Jūrmalā (lēmums Nr. 116)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21. līnijā 2, Jūrmalā.

38. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 117)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā (saistošie noteikumi Nr. 8)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā.

40. Par dalību “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 118)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

41. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Sarunas par literatūru” noslēgumu (lēmums Nr. 119)

42. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Lasīšanas maratons” noslēgumu (lēmums Nr. 120)

43. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Grāmatu virpulis” noslēgumu (lēmums Nr. 121)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Sarunas par literatūru” noslēgumu.

2. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Lasīšanas maratons” noslēgumu.

3. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Grāmatu virpulis” noslēgumu.

44. Par atbalstu dalībai Latvijas Muzeju biedrības un British Council pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Bibliotekāru biedrības un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektu konkursa “Mēs savai kopienai 2024” projektā “Fotostāsts manai kopienai” (lēmums Nr. 122)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Latvijas Muzeju biedrības un British Council pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Bibliotekāru biedrības un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektu konkursa “Mēs savai kopienai 2024” projektā “Fotostāsts manai kopienai”.

45. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Literāro pasākumu cikls “Kā top grāmata? 2”” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 123)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Literāro pasākumu cikls “Kā top grāmata? 2”” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

46. Par atbalstu dalībai Erasmus+ KA220-ADU programmas stratēģiskās partnerības projektā “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem” (lēmums Nr. 124)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Erasmus+ KA220-ADU programmas stratēģiskās partnerības projektā “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem”.

47. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Atrodi sevi citos” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 125)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Atrodi sevi citos” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

48. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 126)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

49. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 127)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

50. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 128)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

51. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr. 129)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

52. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (saistošie noteikumi Nr. 9)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

53. Par vidi degradējošas ēkas Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr. 130)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, sakārtošanu.

54. Par vidi degradējošas ēkas Matrožu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr. 131)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas Matrožu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu.

55. Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 237 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 132)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 237 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

56. Par pieteikuma izstrādi un iesniegšanu Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam (lēmums Nr. 133)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pieteikuma izstrādi un iesniegšanu Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.

57. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums” (nolikums Nr. 11)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums”.

58. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram transportlīdzekļu nomai

Ziņotājs:

R. Sproģe


Ziņotājs:

R. Sproģe – tā kā lēmuma projekts tika izslēgts no Finanšu komitejas sēdes darba kārtības, izsaka priekšlikumu to izslēgt arī no domes sēdes darba kārtības.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta izslēgšanu no sēdes darba kārtības (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

lēmuma projektu izslēgt no sēdes darba kārtības .

59. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 10)

Ziņotājs:

R. Sproģe


Ziņotājs:

R. Sproģe ziņo par saistošo noteikumu projekta papildināto redakciju, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu papildināto redakciju (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”.

U. Kronblūms izsaka priekšlikumu pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv publicēt arī tos lēmumu projektus, kas uz domes sēdi tiek virzīti kā papildu jautājumi.

60. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksām un ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr. 134)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksām un ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 135)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 136)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs - Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst. 11.09.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2024. gada 24. aprīlī plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF