Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 10

protokols Nr. 4, 31. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 19
“Jūrmalas valstspilsētas administrācijas
Attīstības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 1. punktu un Pašvaldību
likuma 10. panta pirmās
daļas 8. punktu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 19 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikti 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Inženierbūvju nodaļa un Mobilitātes nodaļa.”;

1.2. Svītrot 7.19. – 7.23. apakšpunktus;

1.3. Papildināt ar 7.1punktu šādā redakcijā:

“7.1 Mobilitātes nodaļas uzdevumi ir:

7.11. plānot un veikt stratēģisko plānošanu mobilitātes jomā pašvaldībā, pilnveidojot daudzveidīgas pārvietošanas iespējas valstspilsētas iedzīvotājiem un viesiem;

7.12. nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas valstspilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos organizēšanu pašvaldībā;

7.13. gatavot priekšlikumus par sabiedriskā transporta maršrutu atklāšanu, grozīšanu, slēgšanu un kustības sarakstu apstiprināšanu sabiedriskā transporta maršrutos pašvaldībā, nodrošinot racionālu sabiedriskā transporta maršrutu tīkla attīstību;

7.14. administrēt pašvaldības piešķirtos pabalstus sabiedriskā transporta jomā;

7.15. plānot un administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas piešķirti sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī kontrolēt to izlietojumu;

7.16. plānot un attīstīt sabiedriskā transporta pieturvietu infrastruktūru pašvaldībā;

7.17. nodrošināt personalizētas viedkartes ieviešanu Jūrmalas pašvaldības piedāvāto atvieglojumu un pakalpojumu uzskaites nodrošināšanai;

7.18. nodrošināt pasažieru komercpārvadājumu licencēšanu pašvaldībā;

7.19. izvērtēt un izsniegt speciālās atļaujas (licences), licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un autobusu maršrutu apliecinājumus par regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, kā arī plānot un administrēt pašvaldības ieņēmumus no valsts nodevas par speciālo atļauju (licences) un licences kartīšu izsniegšanu;

7.110. nodrošināt asenizatoru reģistrāciju, asenizatoru reģistra uzturēšanu un informācijas publicēšanu pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē;

7.111. izstrādāt pašvaldības iekšējos un ārējos normatīvos aktus atbilstoši kompetencei;

7.112. plānot un administrēt ieņēmumus no nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas noteikti ar Jūrmalas domes lēmumu, kā arī sniegt priekšlikumus jaunu maksas pakalpojumu ieviešanai.”

1.4. Aizstāt 15. punktā vārdus “Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības” ar vārdiem “Mobilitātes”.

2. Nolikums stājas spēkā 2024. gada 2. aprīlī.

Priekšsēdētāja

R. SproģeAtvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF