Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 3

protokols Nr. 2, 4. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29,
Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 24. augustā pieņēma lēmumu Nr. 366 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 1026, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 9 ar kopējo platību 74,5 m2, kopīpašuma 7450/380640 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603 001 un kopīpašuma 7450/380640 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603, kura kopējā platība ir 1878 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 9) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 51 000,00 euro, pirmās izsoles soli 3 570,00 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr. 9 rakstiskas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 13. oktobrim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 18. oktobrī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 9 pirmo izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 9 izsole atzīstama par nenotikušu.

Jūrmalas dome 2023. gada 26. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 483 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma pārdot dzīvokļa īpašumu Nr. 9 otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 40 800,00 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 8. decembrim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 13. decembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 9 otro izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 9 otrā izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 9 noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” noteiktā tirgus vērtība 2023. gada 22. jūlijā

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 % apmērā)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (samazinājums 40 % apmērā)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 20. jūlijā

51 000

51 000

40 800

30 600

19 869

22 915,29

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 4. janvāra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/4) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 30 600,00 euro (cenas samazinājums 40 % apmērā), izsoles soli (7 % no nosacītās cenas) – 2 142,00 euro un izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro, nosakot, ka dzīvokļa īpašumu Nr. 9 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta otrās daļas 1. punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 366 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 4. janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/4) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 9. janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 9 otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr. 9, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 30 600,00 euro (trīsdesmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi);

2.2. trešās izsoles soli – 2 142,00 euro (divi tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 00 centi);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 3 060,00 euro (trīs tūkstoši sešdesmit euro un 00 centi).

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 9 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 9 trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 366 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3. punktā noteikto.


Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF