Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr.2

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Andrejs Morozovs, Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Inese Kārkliņa, Irēna Kausiniece, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Iveta Blaua, Uldis Kronblūms, Jānis Asars

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa), Rolands Parasigs – Parasiņš (atvaļinājumā)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Personāla pārvaldības nodaļas vadītāja

Sandra Brante

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p. i.

Zane Podniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Inženierbūvju nodaļas vadītāja

Karīna Zaharāne

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos

Einārs Bučs

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Stratēģiskās plānošanas nodaļas

Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktora p.i.

Zigmunds Pavlovskis

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

3.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

4.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

5.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

6.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 71, Jūrmalā

7.

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

8.

Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

9.

Par debitoru parādu norakstīšanu

10.

Par būves nojaukšanu Matildes ielā 8, Jūrmalā

11.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 – 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

12.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 275 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

14.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 68A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

15.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

16.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā, apstiprināšanu

17.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

18.

Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

19.

Saistošie noteikumi “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

20.

Par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” atklātajā projektu konkursā

21.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas

22.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

23.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

24.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

26.

Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Valsts asinsdonoru centrs”

27.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

28.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” noslēgumu

29.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Lai tā māja rūc!” noslēgumu

30.

Konkursa “Jūrmalas jauniešu Gada balva” nolikums

31.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Upes ielā 3, Jūrmalā, sakārtošanu

32.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Strēlnieku prospektā 86, Jūrmalā, sakārtošanu

33.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra lēmumā Nr. 594 “Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu”

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmuma Nr. 348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

35.

Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi

36.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21. februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

38.

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums

39.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta”

1. Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādu papildu jautājumu:

· Par atbalsta apmēra izmaiņām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu segšanu kārtējam saimnieciskajam gadam

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildjautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumu sēdes darba kārtībā kā pēdējo jautājumu.

R. Sproģe izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtības 36. jautājumu “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pārcelt aiz pēdējā sēdes darba kārtības jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par izmaiņām sēdes darba kārtības jautājumu secībā (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

atbalstīt izmaiņas sēdes darba kārtības jautājumu secībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

3.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

4.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

5.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

6.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 71, Jūrmalā

7.

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

8.

Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

9.

Par debitoru parādu norakstīšanu

10.

Par būves nojaukšanu Matildes ielā 8, Jūrmalā

11.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 – 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

12.

G rozījums Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 275 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

14.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 68A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

15.

Par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

16.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā, apstiprināšanu

17.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

18.

Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

19.

Saistošie noteikumi “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

20.

Par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” atklātajā projektu konkursā

21.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas

22.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

23.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

24.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

26.

Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Valsts asinsdonoru centrs”

27.

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

28.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” noslēgumu

29.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Lai tā māja rūc!” noslēgumu

30.

Konkursa “Jūrmalas jauniešu Gada balva” nolikums

31.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Upes ielā 3, Jūrmalā, sakārtošanu

32.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Strēlnieku prospektā 86, Jūrmalā, sakārtošanu

33.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra lēmumā Nr. 594 “Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu”

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmuma Nr. 348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

35.

Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21. februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

37.

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums

38.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta”

39.

Par atbalsta apmēra izmaiņām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu segšanu kārtējam saimnieciskajam gadam

40.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

2. Par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 1)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J. Asars), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu .

3. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 2)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav),, nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu .

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 3)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav),, nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 4)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 71, Jūrmalā (lēmums Nr. 5)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – 2 ( J. Asars, I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 71, Jūrmalā.

U. Kronblūms izsakās par balsošanas motīviem – jau iepriekš nav atbalstījis lielās meža platības Dzintaros iekļaušanu atsavināšanas sarakstā un neatbalsta arī tālāk šī zemesgabala pārdošanu, iznīcinot kārtējo pilsētas dabas vērtību.

7. Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 6)

Ziņotājs:

A. Grants

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

8. Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 7)

Ziņotājs:

A. Grants

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

9. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 8)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

10. Par būves nojaukšanu Matildes ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr. 9)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Matildes ielā 8, Jūrmalā.

11. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 – 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 10)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 – 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

12. Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 275 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (lēmums Nr. 11)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 275 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”.

13. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 12)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

14. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 68A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 13)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 68A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

15. Par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 14)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms - kas ir mainījies salīdzinājumā ar 1. redakciju, pret kuru bija tik asi sabiedrības iebildumi?

V. Zvejniece - lokālplānojuma redakcijā ir veikti labojumi un papildinājumi saistībā ar ēku būvapjomu risinājumiem, ir paplašinātas būvlaides gar Dubultu prospektu un Amulas ielu, ir pārskatīti un noteikti apbūves ierobežojumi pret blakus esošo zemesgabalu robežām, veiktas izmaiņas par dabas teritorijām, kā arī veikti redakcionāli precizējumi paskaidrojuma rakstā attiecībā uz pilsētas attīstības stratēģijas formulējumiem.

U. Kronblūms - kāds ir paredzamais iedzīvotāju un automašīnu skaits, kas šajā lielajā dzīvokļu kompleksā būs?

V. Zvejniece - iedzīvotāju skaits šobrīd precīzi nav noteikts, ir saglabāta publiskā funkcija un dzīvokļi, kas ir tikai 49 %. To cik būs iedzīvotāju un cik būs viesu, būs nosakāms tikai kopā ar tehnisko projektu.

U. Kronblūms - ņemot vērā to, ka šis nav vienīgais plānotais daudzīvokļu māju komplekss īpaša režīma zonā, vai automašīnu skaita pieaugums, kas pārvietosies pilsētas teritorijā un dosies cauri pilsētai uz Rīgu, neietekmēs gaisa kvalitāti, dēļ kā ir palielināta un ieviesta uz visu gadu iebraukšanas maksa?

V. Zvejniece - attiecībā uz iedzīvotāju autotransporta izmantošanu ikdienā, ir nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports. Taču vēlreiz vērš uzmanību, ka sadalījums starp viesu numuriem un dzīvokļiem tiks precizēts tehniskā projekta ietvaros, bet dzīvokļi nedrīkst būt vairāk kā 49 %.

U. Kronblūms - vai dzīvokļi un viesu numuri pēc izmantošanas atšķirsies, vai būs tādi paši kā visi pārējie viesnīcu numuri Jūrmalā?

V. Zvejniece - viesu izmitināšanai tiks izmantoti gan dzīvokļi, gan viesu numuri, liela daļa ir tieši dzīvokļi.

U. Kronblūms - vai ir apkopota informācija par Jūrmalā pieejamajiem dzīvokļiem un, vai tiek uzskatīts un secināts, ka to trūkst? Vairākus gadus ir sekojis šādai informācijai un ievērojis, ka visu laiku piedāvājumā ir gan zemesgabali apbūvei, gan dzīvokļi dažādām gaumēm.

V. Zvejniece - speciāls pētījums par dzīvokļiem nav veikts, taču ir ļoti labi, ka tirgus ir aktīvs un pilsētā notiek darbība.

U. Kronblūms - ja visur tiek celti tikai dzīvokļi, kas, viņaprāt, ir vairāk kā pietiekami Jūrmalā, tad kā tiks sasniegta pilsētas attīstības vīzijā norādītā vēlamā situācija 2030. gadā – iedzīvotājiem darbs, ārvalstu tūristu piesaiste ar veselības tūrismu un citām aktivitātēm visu gadu un populārākā kūrortpilsēta Baltijas jūras reģionā?

V. Zvejniece - šajā kompleksā galvenā funkcija ir viesu izmitināšana.

J. Asars - kas unikāls ir šajā projektā?

V. Zvejniece - jau uzsākot lokālplānojuma nodošanu apspriešanai ir organizēts starptautisks konkurss, un unikalitāte, viņasprāt, ir tajā, ka tika piesaistīti arhitekti ne tikai no Latvijas, un Jūrmalā nav daudz objektu, kuros ir citas arhitektūras tendences un citi arhitektūras risinājumi.

J. Asars - vai pilnveidotajā redakcijā ir papildināts daudzdzīvokļu māju apbūves atļautais izmantošanas veids?

V. Zvejniece - nē, tas jau bija noteikts sākotnēji, pilnveidotajā redakcijā vēlreiz ir uzsvērts jau minētais procentuālais sadalījums.

J. Asars - kādi būtu pašvaldības kontroles mehānismi, lai tiešām pārliecinātos, ka tas ir ievērots?

V. Zvejniece - to varēs pārbaudīt gan slēdzot līgumu pie realizācijas, gan pēc lokālplānojuma izstrādāšanas, gan arī tālāk apstiprinot būvprojektus.

J. Asars - vai ir pieejamas vēl kādas vizualizācijas?

V. Zvejniece - ņemot vērā, ka izvēlētie arhitektūras risinājumi izsauca lielu sabiedrības neapmierinātību, tad šobrīd īpašnieki izvērtē citu konkursa materiālu piesaistīšanu. Pievienotajā papildu vizualizācijā ir parādīti apjomi tā, lai būtu labāk saprotams, kādā veidā ir noteiktas būvlaides un, kādi ir augstuma ierobežojumi.

Izsakās:


U. Kronblūms izsakās, ka neatbalsta un aicina arī citus deputātus neatbalstīt šādu lokālplānojuma redakciju. Tāpat kā citi iedzīvotāji uzskata, ka šī vieta nav paredzēta tik milzīga skaita iedzīvotāju izmitināšanai pastāvīgai dzīvošanai, kas radīs lokālu slodzi un arī negatīvi ietekmēs kūrortpilsētu kopumā. Domā, ka turpinot šādu politiku, pilsēta zaudēs kūrortpilsētas statusu. Nevēlēšanās veikt pasākumus darba vietu radīšanai un pilnībā pārvēršot pilsētu par guļamrajonu, var negatīvi ietekmēt pilsētas budžetu, ja tiktu īstenota daļas iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale par labu pašvaldībām, kas nodrošina darba vietas un attiecīgo infrastruktūru. Uzskata, ka šobrīd vienīgais Jūrmalas panākums ir darba vietu nodrošināšana 14 pašvaldības policistiem sodu izrakstīšanai ziemā.

J. Asars aicina deputātus neatbalstīt šo lokālplānojuma redakciju. Vēlas pateikties visiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās sabiedriskajās apspriešanās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 3 (J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

16. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 15)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā, apstiprināšanu.

17. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 16)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu.

18. Par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu (lēmums Nr. 17)

19. Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr. 2)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms - cik kopā būs zemesgabalu un attiecīgi iedzīvotāju un automašīnu lielajās apbūvei nododamajās teritorijās - Stirnurags 0601, Bulduri 5408, Bulduri 5912, Jaundubulti 2702 un Pumpuri 3101?

V. Zvejniece - atbilstoši apbūves noteikumiem, visiem minētajiem zemesgabaliem vispirms ir izstrādājams detālplānojums, detalizēti izvērtējamas dabas teritorijas un dabas vērtības, kā arī ir izvērtējamas teritorijas, kas saglabājamas publiskai lietošanai, tāpēc šodien atbildēt uz uzdoto jautājumu nav iespējams.

U. Kronblūms - vai jūrmalnieki, kuri dzīvo blakus šīm teritorijām, tur pastaigājas un tieši tāpēc ir izvēlējušies tur dzīvot, tagad nav zaudētāji? Vai viņu intereses ir ievērotas pretstatā pret potenciāliem ienācējiem no citām pašvaldībām?

V. Zvejniece - pēdējos risinājumos tie iebildumi, kas tika saņemti par 4. redakciju, ir ņemti vērā, ir mainīts zonējuma risinājums, kā piemēram, Poruka prospektā, kur ir izveidota speciāla zaļā zona, lai atkāptos no ielas daļas. Tāpat ir precizēti visi apbūves noteikumi, kas ir jāievēro veicot detālplānojumu.

U. Kronblūms - kāpēc izstrādes laikā netika veikta minēto dabas teritoriju ekspertīze, bet tika pieaicināts eksperts tikai kā konsultants? Viņaprāt, tas bija jādara sākotnējā stadijā, lai būtu objektīvi dati.

V. Zvejniece - dabas vērtību izvērtēšana ir dinamisks process un to vislabāk ir veikt tad, kad ir jau ir precīzs topogrāfiskais plāns.

U. Kronblūms jautā R. Sproģei – kā dabas vērtību iznīcināšana un iedzīvotāju pārvietošana no vienas pašvaldības uz citu sekmē valsts ekonomisko izaugsmi?

R. Sproģe sniedz informāciju par Rīgas metropoles areāla, ko veido Rīgas pilsētai piegulošās novadu pašvaldības, tai skaitā arī Jūrmala, rīcības plānu un a ttīstību.

U. Kronblūms - ir apmierināts lūgums papildināt teritorijas izmantošanu ar daudzdzīvokļu māju apbūvi Pilsoņu ielā 12, vēl nesen tur ar lielu publicitāti atklāja viesnīcu. Stāsts ir identisks kā Turaidas ielā 17, kur īpašnieks uzcēla viesnīcu, bet panāca līdzīgus grozījumus un pat necentās īstenot vides pieejamības prasības, tā vietā izvēloties piekukuļot amatpersonas. Varbūt ir zināms, kāpēc tik dīvaini notiek, ka ceļ viesnīcu un tajā pašā laikā prasa daudzdzīvokļu māju apbūvi?

V. Zvejniece - tas jau tika apspriests izskatot iepriekšējo redakciju.

J. Asars - kādi ir bijuši iemesli, ka zemesgabalam Asaru prospektā 23/25 ir mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis no publiskas apbūves teritorija uz jaukta centra apbūves teritoriju?

V. Zvejniece - tas ir bijis Īpašumu pārvaldes priekšlikums, par to kā tā saredz šī zemesgabala tālāko attīstību.

J. Asars - vai jau minētajā Poruka prospektā speciāla zaļā zona netika izveidota, noņemot lielāku platību no meža teritorijas?

V. Zvejniece - apbūves zemesgabala aizmugurējā robeža nav mainīta, jo jau sākotnēji tā tika noteikta pēc dabā skaidri redzamām robežām.

J. Asars – cik liels būs apbūves laukums?

V. Zvejniece - attiecībā uz apbūves laukumu, ir ļoti detalizēti aprakstīts, kas ir jāizvērtē detālplānojumā un, kādā veidā ir jāveic šis detālplānojums. Šobrīd pateikt, cik apbūves zemesgabali būs un cik liels būs apbūves laukums,nav iespējams.

Izsakās:


U. Kronblūms - neatbalsta un aicina arī citus deputātus neatbalstīt Teritorijas plānojuma grozījumus, kas paredz 150 000 m2 dabas teritoriju apbūvi. Apbūvei jau minētajās dabas teritorijās Lielupē, Bulduros, Pumpuros un citur nav objektīvas nepieciešamības un pamatojuma. Iespējamais nodokļu pieaugums budžetā nekompensē zaudējumus, kas tiek nodarīti videi un iedzīvotājiem. Tiek palielināts piesārņojums īpašā režīma zonā, netiek radītas darba vietas. Pilsētā ir pietiekami daudz apbūvējamu teritoriju, tirgū pieejamu zemesgabalu un dzīvokļu. Varbūt kādreiz pienāks laiks apbūvēt šīs dabas teritorijas, bet uzskata, ka noteikti ne tagad. Iebilst arī pret pašvaldības kādreiz noteiktās “krasta kāpu aizsargjoslas bez apbūves” likvidēšanu un atteikšanos no 20 % vēsturiskās substances saglabāšanas kultūrvēsturiski vērtīgu ēku pārbūves gadījumā, kas noteikti ilgtermiņā degradēs pilsētas kultūrvēsturiskās vērtības.

J. Asars - ir vairākas lietas, kas ir atbalstāmas, vairāk tie ir tehniski grozījumi, tomēr nekādi nav atbalstāma meža teritoriju nodošana apbūvei, piemēram, Asaru prospekts 23/25, pret ko bija ļoti daudz iedzīvotāju iebildumi, jau minētais Poruka prospekts un vairākas citas pilsētas teritorijas, kas ir Jūrmalas dabas vērtības un būtu aizsargājamas. Aicina arī citus deputātus to neatbalstīt.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 2 (U. Kronblūms, J. Asars), “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

20. Par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr. 18)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” atklātajā projektu konkursā.

21. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas (saistošie noteikumi Nr. 3)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas.

22. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr. 4)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.

23. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 19)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

24. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 20)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

25. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ” (saistošie noteikumi Nr. 5)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

26. Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Valsts asinsdonoru centrs” (lēmums Nr. 21)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Valsts asinsdonoru centrs”.

27. Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” (lēmums Nr. 22)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, I. Taranda un I. Kārkliņa nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

28. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” noslēgumu (lēmums Nr. 23)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Atbalsts Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” noslēgumu.

29. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Lai tā māja rūc!” noslēgumu (lēmums Nr. 24)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “Lai tā māja rūc!” noslēgumu.

30. Konkursa “Jūrmalas jauniešu Gada balva” nolikums (nolikums Nr. 1)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt konkursa “Jūrmalas jauniešu Gada balva” nolikumu.

31. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Upes ielā 3, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr. 25)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Upes ielā 3, Jūrmalā, sakārtošanu.


J. Asars uzdod jautājumus Drošības jautājumu komitejas priekšsēdētājam A. Morozovam par traģisko notikumu Slokā un plānotajiem pasākumiem drošības uzlabošanai gan Slokā, gan Jūrmalā kopumā.

A. Morozovs atbild uz jautājumiem.

R. Sproģe, U. Bēniņš, I. Kārkliņa, D. Riņķe un I. Taranda izsakās par situāciju un pasākumiem Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” bērnu un jauniešu mājā “Sprīdītis” saistībā ar šo notikumu.


32. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Strēlnieku prospektā 86, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr. 26)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Strēlnieku prospektā 86, Jūrmalā, sakārtošanu.

33. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra lēmumā Nr. 594 “Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu” (lēmums Nr. 27)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra lēmumā Nr. 594 “Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu”.

34. Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmuma Nr. 348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 28)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmuma Nr. 348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu.

35. Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi (noteikumi Nr. 1)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumus.

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu (lēmums Nr. 29)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu.

37. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums (nolikums Nr. 2)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikumu.

38. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta” (lēmums Nr. 30)

Ziņotājs:

R. Sproģe
ziņo, ka ir nepieciešams veikt tehnisku precizējumu lēmuma projekta 1.1. apakšpunktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta".

39. Par atbalsta apmēra izmaiņām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu segšanu kārtējam saimnieciskajam gadam (lēmums Nr. 31)

Ziņotājs:

R. Sproģe

E. Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalsta apmēra izmaiņām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu segšanu kārtējam saimnieciskajam gadam.

40. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 32)

Ziņotājs:

R. Sproģe
ziņo, ka lēmuma projekta redakcija ir papildināta ar amata vienības izveidošanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” bērnu un jauniešu mājā “Sprīdītis”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, J. Asars, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

Sēde slēgta plkst. 11.37.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 22. februārī plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF