Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 9

protokols Nr. 2, 10. punkts

Par būves nojaukšanu Matildes ielā 8,
Jūrmalā

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā (turpmāk – Centrs) 2023. gada 5. decembrī saņemts nekustamā īpašuma Matildes ielā 8, Jūrmalā, īpašnieka SIA “MATILDES MĀJA” reģistrācijas numurs 40203495635, iesniegums (reģistrēts Centra lietvedības sistēmā ar Nr. 1-8/23-263, turpmāk – iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 016 3409 001 ), Matildes ielā 8, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3380, būves tehniskā pase, būves foto fiksācijas, arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, saskaņojums ar kreditoru un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, Jūrmalas dome atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu un Jūrmalas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2023. gada 6. decembra atzinumu (protokols Nr. 14–20/11), Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2024. gada 9. janvāra atzinumu (protokols Nr. 1.2-26/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Neiebilst būves nojaukšanai.

2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijai kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF