Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 28

protokols Nr. 2, 34. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija
lēmuma Nr. 348 “Par cilvēku drošību
apdraudošu un vidi degradējošu
ēku Piekrastes ielā 33A,
Jūrmalā, konservāciju”
atzīšanu par spēku
zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020. gada 23. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju” (turpmāk – Lēmums). Ar Lēmumu Dome nolēma:

1. Klasificēt dzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001) un trīs palīgceltnes (kadastra apzīmējumi 1300 015 2732 002, 1300 015 2732 003 un 1300 015 2732 004) Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā (turpmāk – Ēkas), kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas.

2. Aplikt dzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001) un trīs palīgceltnes (kadastra apzīmējumi 1300 015 2732 002, 1300 015 2732 003 un 1300 015 2732 004) Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības: ēkām piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai ēku kadastrālās vērtības.

3. Uzdot nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 015 2732) Īpašniekam, līdz 2020. gada 30. novembrim būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001) un trīs palīgceltņu (kadastra apzīmējumi 1300 015 2732 002, 1300 015 2732 003 un 1300 015 2732 004) Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā konservāciju un informēt Domes Pilsētplānošanas nodaļu par būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu.

4. Lēmuma 3. punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. panta noteikumiem administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.

5. Uzdot lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas pārvaldei.

Domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.3. apakšpunktā noteikts, ka šo saistošo noteikumu 3. punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja izsniegta Jūrmalas Būvvaldes izziņas par būves neesību – ar nākamo mēnesi pēc Jūrmalas Būvvaldes izziņas par būves neesību izsniegšanu.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) 2023. gada 20. oktobrī saņemts iesniegumus (lietvedības reģistrācijas Nr. 14-3/5136; turpmāk – Iesniegums), ar lūgumu izsniegt izziņu par būvju neesību dabā Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Iesniegumu, Pārvaldes Būvinspekcijas būvinspektors 2023. gada 27. oktobrī apsekoja nekustamo īpašumu Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 015 2735 un konstatēja, ka veikti Ēkas nojaukšanas darbi. Pamatojoties uz konstatēto, Jūrmalas Būvvalde 2023. gada 31. oktobrī izsniedza izziņu par Ēku neesību dabā ar Nr. BIS-BV-23.1-2023-2159(3738).

Ņemot vērā to, ka Ēkas ir sakārtotas, šobrīd nepastāv tie faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kā pamata Ēkas tika klasificēta kā cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējošas, kas ir pamats Lēmuma atzīšanai par spēku zaudējušu.

Administratīvā procesa likuma 70. panta trešajā daļā noteikts, ka administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70. panta trešo daļu, Domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.3. apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj :

1. Atcelt Ēkām Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt Lēmumu par spēku zaudējušu.

3. Uzdot Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.3. apakšpunktu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF