Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 89

protokols Nr. 4, 3. punkts

Par kolektīvā iesnieguma virzību

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – administrācija) 2024. gada 19. februārī ir saņemts V.Uzvārds iniciētais kolektīvais iesniegums (lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr. 1.1-39/24S-2033) par iedzīvotāju parakstiem portālā ManaBalss.lv par iniciatīvu "Izglāb Pumpuru vidusskolu – paraksties pret skolas likvidāciju" (turpmāk – iesniegums).

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 57. panta pirmo daļu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ar 2024. gada 21. februāra pieprasījumu Nr. 1.1 - 19/24N-853 “Par iesnieguma parakstītāju datu pārbaudi” lūdza Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (turpmāk – pārvalde) pārbaudīt iesnieguma pielikumā parakstītāju datu atbilstību Pašvaldību likuma 56. panta pirmās daļas prasībām.

Pārvalde ar 2024. gada 21. februāra vēstuli Nr. 1.1-19/24N-853 “Par informācijas sniegšanu” informēja pašvaldību, ka no 1483 apstrādātajiem personu kodiem pēc Fizisko personu reģistra datiem 340 personas neatbilst parakstītāja statusam, no tām 332 personām nav deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, bet 1143 personas atbilst parakstītāja statusam. Ievērojot minēto, secināms, ka iesniegums atbilst Pašvaldības likuma 56. panta otrās daļas 2. punkta prasībām, un domes priekšsēdētājs nodrošina tā iekļaušanu domes nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā un izskatīšanu.

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības apguvi, tostarp arī atbilstoši šā likuma 1. pantam pašvaldības darbības mērķis vērsts uz līdzsvarotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību. Pašvaldībai kā publiskai personai ir saistošs Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitajā daļā noteiktais, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, pastāvīgi pārbaudot institucionālo sistēmu. Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmā daļa uzliek pašvaldībai kā p ubliskai personai rīkoties ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

No minētā secināms, ka viens no pašvaldības galvenajiem darbības principiem ir veikt efektīvu, lietderīgu un ekonomiski pamatotu darbību atbilstoši kompetencei, izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem resursiem pašvaldības administratīvajā teritorijā , kas vērsta uz sabiedrības interešu vajadzību uzlabošanu, vienlaikus neturpināt vai novērst pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu neefektīvu un nelietderīgu izmantošanu vai pat izšķērdēšanu.

Attiecībā uz iesniegumā norādīto, ka Jūrmalas Pumpuru vidusskolas (turpmāk – vidusskola) un Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas (turpmāk – pamatskola) reorganizācijas izvēlētais modelis paredz ar 2024. gada 1. septembri abu skolu likvidāciju un jaunas izglītības iestādes – Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas, kas pēc būtības tā ir divu skolu likvidēšana un vienas juridiski jaunas skolas izveidošana.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30. panta otrajai daļai un 15. panta trešās daļas 2. punktam, tiešās pārvaldes iestādi reorganizē apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, — rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2024. gada 22. februāra lēmumu Nr. 33 “Par Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas izveidošanu, reorganizējot Jūrmalas Jaundubultu pamatskolu un Jūrmalas Pumpuru vidusskolu” (turpmāk – domes lēmums), pašvaldība nelikvidē vidusskolu un pamatskolu, bet tās apvieno reorganizācijas ceļā, izveidojot Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolu , kas ir vidusskolas un pamatskolas, un vidusskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola turpinās īstenot:

1) visas pamatskolas izglītības programmas:

a) pamatizglītības programmu (kods 21011111);

b) pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121);

c) speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);

d) speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);

2) visas vidusskolas izglītības programmas:

a) pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);

b) pamatizglītības programmu (kods 21011111);

c) vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011).

Izglītības un zinātnes ministrija ar 2024. gada 23. februāra vēstuli Nr. IZP/2.1-5/24/N-275 “Par izglītības iestāžu reorganizācijas lēmuma saskaņošanu” informē, ka izvērtējot domes lēmumā norādīto argumentāciju un ievērojot Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. punktā, 23. panta otrajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 7. panta otrajā daļā noteikto, saskaņo domes lēmumu, kas paredz izglītības iestādes “Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola” izveidošanu, reorganizējot izglītības iestādes “Jūrmalas Jaundubultu pamatskola” un “Jūrmalas Pumpuru vidusskola”.

Tāpat nav pamatots vēstulē minētais apgalvojums, ka minētā apvienošana pasliktina un rada apgrūtinājumus minēto izglītības iestāžu izglītojamiem, jo ar domes lēmumu ir noteikts turpināt īstenot visas pamatskolas un vidusskolas izglītības programmas, kā arī tiek saglabātas izglītības ieguves īstenošanas vietas Kronvalda ielā 8, Jūrmalā un Lielupes ielā 21, Jūrmalā. Apvienojot vidusskolu un pamatskolu tiks panākts, ka ēka Lielupes ielā 21, Jūrmalā, tiks izlietota maksimāli efektīvi, jo līdz šim tā tiek lietota neefektīvi, jo, piemēram, 2021./2022. mācību gadā tās piepildījums ar izglītojamajiem ir tikai 59 procenti (671 izglītojamais), lai gan pašvaldība sedz nepieciešamos komunālo un izglītojamo uzturēšanas pakalpojumu izmaksas, kas paredzētas, lai nodrošinātu 100 procentu piepildījumu ar izglītojamajiem. Apvienošanas rezultātā piepildījums būtu divreiz lielāks (2023./2024. mācību gadā abās skolās kopā ir 1218 izglītojamie). Apvienojot vidusskolu un pamatskolu vienā izglītības iestādē, tā pārņem visas funkcijas, tiesības, saistības, finanšu līdzekļus, materiālās vērtības un līdz ar to ir vidusskolas un pamatskolas tiesību un saistību pārņēmēja pilnā apjomā.

Pašvaldība secina, ka patiesībai neatbilst arī iesniegumā minētais, ka nav iesniegti detalizēti finansiālie aprēķini un izvērtēti šāda reorganizācijas modeļa riski, kā arī sabiedriskās domas izzināšana, jo turpat iesniegumā minēts, ka vidusskolas vadības pārstāvjiem un direktorei bija vairākas sarunas ar Jūrmalas domes pārstāvjiem par skolu tīkla sakārtošanu, kā izskatāmo variantu minot pamatskolas pievienošanu vidusskolai. Šādai iniciatīvai vidusskolas Skolas Padome un vadība neiebilst.

Pašvaldībai padziļināti izvērtējot skolu tīkla sakārtošanu, tomēr secināms, ka pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas lietderīgāka un efektīvāka izlietojuma ietvaros, lai nodrošinātu līdzsvarotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi, tostarp arī iespēju saņemt speciālās izglītības pakalpojumu vienkopus, ir nepieciešama viena izglītības iestāde, kurā ir apvienota vidusskola un pamatskola un kas nodrošina vispārējās izglītības ieguvi vienkopus, tostarp arī izglītojamo vecākiem un pedagogiem ir nodrošināta dalība izglītības procesos visā vispārējas izglītības ieguves posmā, tas ir no pirmsskolas līdz vispārējai vidējās izglītības pakāpei.

Vidusskolas un pamatskolas apvienošana un vienas izglītības iestādes izveide nav jauns risinājums, bet tā pati iestāžu reorganizācija (apvienošana nevis likvidācija). Izveidojot izglītības iestādi - Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolu, vidusskola un pamatskola netiek likvidēta, bet turpināta to darbība vienas vispārējas izglītības iestādes ietvaros, ar to panākot vidusskolas un pamatskolas cilvēkresursu, finanšu un materiālo resursu optimizāciju.

Skolu tīkla sakārtošanas ietvaros, ar vienas izglītības iestādes izveidi turpināsies visu vidusskolas un pamatskolas izglītības programmu īstenošana, pie kam novēršot izglītības programmu dublēšanos, piemēram, pamatizglītības programmā (kods 210111111), kas ir viennozīmīgi visu resursu efektivizācija, tajā skaitā īstenojamo izglītības programmu attīstība un kvalitātes paaugstināšana.

Minēto izglītības iestāžu reorganizācija nodrošinās administratīvā, pedagoģiskā, atbalsta personāla un finanšu resursu koncentrāciju, efektīvāku resursu (cilvēkresursi, tehniskie resursi un aprīkojums) izmantošanu izglītības programmu attīstībā, sistemātiskāku izglītības programmu īstenošanas plānošanu un stabilāku izglītības pakalpojumu bāzi, kā arī piešķirto finanšu resursu efektīvāku izlietošanu. Plašākas iespējas paveras papildu finansējuma, t.sk., Eiropas Savienības finansējuma piesaistē, kā rezultātā būs iespējams nodrošināt izveidotās izglītības iestādes modernizāciju gan mācību procesā, gan pedagoģiskā resursa kvalifikācijas celšanā. Turklāt Pašvaldība nav konstatējusi reorganizācijas riskus un, ja tomēr tie radīsies reorganizācijas procesā, tad tie ir vadāmi un kontrolējami, kā jebkurā īstenojamā pasākumā.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu un 57. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. punktu, 23. panta otro daļu, Jūrmalas dome nolemj:

Atteikt iesnieguma turpmāku virzību.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF