Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 92

protokols Nr. 4, 11. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510,
Jūrmalā daļas nomas tiesību
izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 1510, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 008 1510 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002. gada 26. marta lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000063488.

Īpašuma tiesības uz tualetes ēku Dzintari 1510, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 001, saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 002, kafejnīcas ēku, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003, kafejnīcas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 005, skatu torni ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 018 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010. gada 7. jūnija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000063488.

Lai nodrošinātu kafejnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003, racionālu apsaimniekošanu, Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2023. gada 12. decembra sēdē (protokols Nr. 8-2-3/14) tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas, kas sastāv no kafejnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003, ar kopējo platību 169,5 m2 un zemesgabala daļas 194 m2 platībā iznomāšanu, organizējot nomas tiesību izsoli.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 97) 80. punktam nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

Neatkarīgā vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” 2023. gada 22. decembra noteiktā nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas, kas sastāv no kafejnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003, ar kopējo platību 169,5 m2 un zemesgabala daļas 194 m2 platībā, tirgus nomas maksa mēnesī ir 437,00 euro (ko veido 87,00 euro zemesgabala nomas maksa jeb 19,91 % no kopējās nomas maksas un 350,00 euro telpu nomas maksa jeb 80,09 % no kopējās nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 73. panta trešo daļu, MK noteikumu Nr. 97 12., 23. un 80. punktu, Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2023. gada 12. decembra sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 8-2-3/14) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 13. februāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Iznomāt nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļu, kas sastāv no kafejnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003, ar kopējo platību 169,5 m2 un zemesgabala daļas 194 m2 platībā (turpmāk – Iznomājamais objekts), līdz 2029. gada 31. decembrim sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

2. Apstiprināt Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

3. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 437,00 euro mēnesī (ko veido 87,00 euro jeb 19,91 % zemesgabala nomas maksa un 350,00 euro jeb 80,09 % telpu nomas maksa), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un izsoles soli 44,00 euro.

4. Uzdot Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstisku izsoli un pieņemt lēmumu par Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības Iznomājamā objekta rakstiskas nomas tiesību izsoles organizēšanai un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanai ar izsoles uzvarētāju.

6. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma nomas līgumu.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Rakstiskas izsoles noteikumi PDF

Pielikuma 1.pielikums: Pieteikuma veidlapa par dalību izsolē DOCX PDF

Pielikuma 2.pielikums: Nomas līgums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF