Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 94

protokols Nr. 4, 13. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 67 Tallinas ielā 11,
Jūrmalā, atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr. 67 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 0742, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 67 ar kopējo platību 35,9 m2, kopīpašuma 3590/304260 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 67) 2010. gada 15. martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 7047 67.

Dzīvokļa īpašums Nr. 67 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 5-stāvu dzīvojamās mājas ceturtajā stāvā.

Par dzīvojamo telpu Tallinas ielā 11-67, Jūrmalā, 2006. gada 6. aprīlī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 156 ar Vārds Uzvārds (turpmāk – īrniece) uz nenoteiktu laiku. Šobrīd dzīvokļa īpašumā Nr. 67 ir deklarēta viena persona.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk - Administrācija) saņemts īrnieces iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā 2024. gada 29. janvārī, Nr. 1.1-39/24S-1082) ar lūgumu atsavināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 67. Īrniece atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta ceturtās daļas 5. punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņa vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Atsavināšanas likuma 45. panta trešā daļa noteic, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Atsavināšanas likuma 45. panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, līdz ar to īrniece ir tiesīga pirkt dzīvokļa īpašumu Nr. 67.

Ņemot vērā iepriekš minēto mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu saņemšanas dienas īrniecei jāpaziņo Administrācijai par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Atsavināšanas likuma 45. panta piektā daļa).

Atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Administrācijai nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 67, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā lielākā daļa no dzīvokļa īpašumiem ir privatizēti (no 78 dzīvokļa īpašumiem pašvaldībai pieder divi dzīvokļa īpašumi).

Dzīvokļa īpašumam Nr. 67 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2024. gada 14. februārī

VZD kadastrālā vērtība 2024. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2024. gada 1. martā

16 400

11 260

6 235,02

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/6) nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr. 67 saskaņā ar sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteikto tirgus vērtību 16 400,00 euro , piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un dzīvokļa īpašumu Nr. 67 piedāvāt iegādāties dzīvokļa īrniecei, kā arī nolēma, ka dzīvokļa īpašums Nr. 67 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, kā to noteic Atsavināšanas likuma 36. panta trešā daļa.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 8. panta otro daļu, 36. panta trešo daļu, 45. panta trešo un ceturto daļu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/6) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 67.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 67 nosacīto cenu 16 400,00 euro (sešpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

3. Uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu (1. pielikums) dzīvokļa īrniecei – Vārds Uzvārds, personas kods personas kods, piedāvājot pirkt dzīvokļa īpašumu Nr. 67.

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 67 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

5. Ja Vārds Uzvārds Atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr. 67 pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, vai nomaksas pirkuma gadījumā – avansu 10 % no pirkuma maksas, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 67 pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu (2.vai 3. pielikums).

6. Pilnvarot Administrāciju (reģistrācijas Nr. 90000056357) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr. 67 pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu.

7. Gadījumā, ja Vārds Uzvārds nesniedz atbildi Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā vai atsakās iegādāties dzīvokļa īpašumu Nr. 67, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1.pielikums: Atsavināšanas paziņojums PDF

1.pielikuma pielikums: Fiziskas personas apliecinājums DOCX PDF

2.pielikums: Pirkuma līgums PDF

3.pielikums: Nomaksas pirkuma līgums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF