Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 103

protokols Nr. 4, 22. punkts

Par zemesgabala Valtera prospektā 47,
Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu
par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 21. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 566 “Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Valtera prospektā 47, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 015 0803, ar kopējo platību 4835 m2, (turpmāk – zemesgabals) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 99 488,00 euro, izsoles soli 6 965,00 euro un izsoles dalības maksu 20,00 euro, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2024. gada 26. februārim nav autorizēts neviens izsoles pretendents uz 2024. gada 7. martā (izsoles noslēgums) paredzēto zemesgabala elektronisko izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to zemesgabala izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” aktualizētā tirgus vērtība 2023. gada 25. oktobrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 %)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 9. novembrī

98 000

99 488

79 590,40

4 832

4 656,08

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/6) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 79 591,00 euro (cenas samazinājums 20 % apmērā), noapaļojot līdz veselam euro, izsoles soli (7 % no nosacītās cenas) – 5 572,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. punktam, izsoles dalības maksa 20,00 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 566 “Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.1. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/6) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmo izsoli.

2. Atsavināt zemesgabalu, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 79 591,00 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro un 00 centi );

2.2. otrās izsoles soli – 5 572,00 euro (pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro un 00 centi) ;

2.3. otrās izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi );

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 7 959,10 euro (septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro un 10 centi ).

3. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2. punktā noteikto .

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Elektroniskās izsoles noteikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF