Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 106

protokols Nr. 4, 25. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50,
Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 28. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 398 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 6884, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 40 ar kopējo platību 67 m2, kopīpašuma 6380/377160 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0504 001 un kopīpašuma 6380/377160 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0504, kura kopējā platība ir 2398 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 40) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 58 700,00 euro, pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā, izsoles soli 4 109,00 euro un izsoles dalības maksu 20,00 euro, kā arī apstiprināja elektroniskās izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 28. novembrim nebija autorizēts neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 8. decembrī (izsoles noslēgums) paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 40 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 40 izsole tika atzīta par nenotikušu.

Jūrmalas dome 2023. gada 21. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 569 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma dzīvokļa īpašumu Nr. 40 pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 46 960,00 euro, pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā.

Noteiktajā termiņā līdz 2024. gada 26. februārim nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks uz 2024. gada 7. martā (izsoles noslēgums) paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 40 otro elektronisko izsoli. Līdz ar to atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam, dzīvokļa īpašuma Nr. 40 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 32. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 40 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 21. decembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 %)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (samazinājums 40 %)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 21. augustā

58 700

58 700

46 960

35 220

17 659

24 669,85

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/6) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 35 220,00 euro, pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā, izsoles soli (7 % no sākumcenas) – 2 466,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. punktam, izsoles dalības maksa 20,00 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta otrās daļas 1. punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 569 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” 7.1.1. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/6) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 40 otro izsoli.

2. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr. 40, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 35 220,00 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi), pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 pārbūvi, kas nav pieņemta ekspluatācijā;

2.2. trešās izsoles soli – 2 466,00 euro (divi tūkstoši četri simti sešdesmit seši euro un 00 centi);

2.3. trešās izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 3 522,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro un 00 centi).

3. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 40 trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2. punktā noteikto.

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašumu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Elektroniskās izsoles noteikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF