Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 107

protokols Nr. 4, 26. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11,
Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas dome 2023. gada 28. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 400 “Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 3991, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr. 601 ar kopējo platību 92,4 m2 un kopīpašuma 9240/384260 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6808 001, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa Nr. 601) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 60 200,00 euro, izsoles soli 4 214,00 euro un izsoles dalības maksu 20,00 euro, kā arī apstiprināja elektroniskās izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 28. novembrim nebija autorizēts neviens izsoles dalībnieks uz 2023. gada 8. decembrī (izsoles noslēgums) paredzēto neapdzīvojamās telpas Nr. 601 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to neapdzīvojamās telpas Nr.601 izsole tika atzīta par nenotikušu.

Jūrmalas dome 2023. gada 21. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 571 “Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma neapdzīvojamo telpu Nr. 601 pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 48 160,00 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2024. gada 26. februārim nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks uz 2024. gada 7. martā (izsoles noslēgums) paredzēto neapdzīvojamās telpas Nr. 601 otro elektronisko izsoli. Līdz ar to atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam, neapdzīvojamās telpas Nr.601 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 32. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem.

Neapdzīvojamai telpai Nr. 601 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 27. decembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 %)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (samazinājums 40 %)

VZD kadastrālā vērtība 2023. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2023. gada 21. augustā

60 200

60 200

48 160

36 120

24 144

21 767,52

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2024. gada 29. februāra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/6) izskatīja jautājumu par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 36 120,00 euro, izsoles soli (7 % no sākumcenas) – 2 529,00 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. punktam, izsoles dalības maksa 20,00 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta otrās daļas 1. punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 21. decembra lēmumu Nr. 571 “Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” 7.1.1. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2024. gada 29. februāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/6) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr. 601 otro izsoli.

2. Atsavināt neapdzīvojamo telpu Nr. 601, pārdodot trešā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 36 120,00 euro (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts divdesmit euro un 00 centi);

2.2. trešās izsoles soli – 2 529,00 euro (divi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro un 00 centi);

2.3. trešās izsoles dalības maksu – 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 3 612,00 euro (trīs tūkstoši seši simti divpadsmit euro un 00 centi).

3. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt neapdzīvojamās telpas Nr. 601 trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2. punktā noteikto.

4. Noteikt, ka neapdzīvojamo telpu Nr. 601 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums: Elektroniskās izsoles noteikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF