Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 110

protokols Nr. 4, 30. punkts

Par Medību koordinācijas komisijas
izveidošanu

Lai veicinātu mednieku, Valsts meža dienesta, meža īpašnieku, Lauku atbalsta dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sadarbību, efektīvi un profesionāli izvērtējot medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus, identificētu draudus, vienotos par preventīvajiem pasākumiem un pasākumiem postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, 53. panta pirmo daļu, Medību likuma 29. panta sesto daļu un Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 3. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izveidot Komisiju šādā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) izpilddirektora vietnieks Arturs Grants;

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos Anna Anete Siatkovska;

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja Zanda Sapronova;

1.3.2. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības mežzinis Rinalds Strazdiņš;

1.3.3. Dabas aizsardzības pārvaldes deleģēts pārstāvis;

1.3.4. Biedrības “Latvijas Mednieku savienības” pārstāvis Ivars Lodiņš;

1.3.5. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks Sandis Lapiņš.

2. Lēmuma 1. punktā minētā Komisijas locekļa prombūtnes laikā, Komisijas locekļa pienākumus uzdot veikt darbiniekam, kas aizvieto attiecīgo Komisijas locekli.

3. Apstiprināt Komisijas sastāvu uz četriem gadiem.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF