Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 132

protokols Nr. 4, 55. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 237
“Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas
būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018. gada 24. maijā pieņēma lēmumu Nr. 237 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums). Ar Lēmumu Dome nolēma:

1. Klasificēt būvi (kadastra apzīmējums 1300 008 2611 001) (turpmāk – Ēka) Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu.

2. Aplikt būvi (kadastra apzīmējums 1300 008 2611 001) Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības.

3. Uzdot nekustamā īpašumu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā Īpašniekam līdz 2019. gada 30. martam būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt būves (kadastra apzīmējums 1300 008 2611 001) Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā sakārtošanu: būves konservāciju vai pārbūvi.

Domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.3. apakšpunktā noteikts, ka šo saistošo noteikumu 3. punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja izsniegta Jūrmalas Būvvaldes izziņas par būves neesību – ar nākamo mēnesi pēc Jūrmalas Būvvaldes izziņas par būves neesību izsniegšanu.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) 2024. gada 19 februārī saņemts iesniegumus (lietvedības reģistrācijas Nr. 14-3/809; turpmāk – Iesniegums), ar lūgumu izsniegt izziņu par būves neesību dabā Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Iesniegumu, Pārvaldes Būvinspekcijas būvinspektors 2024. gada 19. februārī apsekoja nekustamo īpašumu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 008 2611 un konstatēja, ka veikti Ēkas nojaukšanas darbi. Pamatojoties uz konstatēto, Jūrmalas Būvvalde 2024. gada 20. februārī izsniedza izziņu par Ēkas neesību dabā ar Nr. BIS-BV-23.1-2024-323 (513).

Ņemot vērā to, ka Ēka ir sakārtota, šobrīd nepastāv tie faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kā pamata Ēka tika klasificēta kā cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējošas, kas ir pamats Lēmuma atzīšanai par spēku zaudējušu.

Administratīvā procesa likuma 70. panta trešajā daļā noteikts, ka administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70. panta trešo daļu, Domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.3. apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atcelt Ēkai Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt Lēmumu par spēku zaudējušu.

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.3. apakšpunktu.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF