Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 239

protokols Nr. 8, 49. punkts

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas)
atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904,
Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas dome (turpmāk – Dome) 2024. gada 24. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 154 “Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums) par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošās kustamās mantas – nocirsto koku un sagatavoto kokmateriālu krautuvē zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā (apjoms – 565,5 m3) (turpmāk – Kustamā manta) atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja Kustamās mantas nosacīto cenu – 29 757,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit septiņi euro) ar izsoles soli 100,00 euro (viens simts euro) un apstiprināja izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2024. gada 8. maijam nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2024. gada 9. maijā paredzēto izsoli. Līdz ar to sagatavoto kokmateriālu krautuvē zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Kokmateriālu krautuvei zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā noteiktas šādas vērtības (euro):

SIA “AB TIMBER” 2024. gada 9. aprīļa atzinumā par kokmateriālu apjomu un kvalitāti krautuvē zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā norādītā kokmateriālu krautuves vērtība

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 % apmērā)

29 756,90

29 757,00

23 805,60

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kustamās mantas atsavināšanas izsoles komisija 2024. gada 9. maija sēdē (protokola Nr. 1) izskatīja jautājumu par sagatavoto kokmateriālu atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 23 805,60 euro (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti pieci euro un 60 centi), izsoles soli – 100 euro (viens simts euro) un par piedalīšanos izsolē noteikt nodrošinājumu 10 apmērā no Kustamās mantas otrās izsoles sākumcenas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta otro daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kustamās mantas atsavināšanas izsoles komisijas 2024. gada 9. maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošās kustamās mantas – nocirsto koku un sagatavoto kokmateriālu krautuvē zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā (apjoms – 565,5 m3) pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošus kokmateriālus krautuvē zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 23 805,60 euro (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti pieci euro un 60 centi);

2.2. otrās izsoles soli – 100 euro (viens simts euro);

2.3. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 2380,56 euro (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 56 centi);

2.4. pieteikumu iesniegšanas termiņu izsolē līdz 2024. gada 20. jūnijam plkst. 17.00, to nosūtot pa pastu Administrācijai uz adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmalā (nodrošinot pieteikuma saņemšanu līdz šajā punktā norādītajam termiņam), pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093816 vai 67093971 vai nododot personīgi Administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā darba dienās (pirmdiena: plkst.: 8.30 – 18.00; otrdiena – ceturtdiena: plkst.: 8.30 – 17.00; piektdiena: plkst.: 8.30 – 16.00), kuram pievienojami šādi dokumenti:

2.4.1. juridiskai personai – juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;

2.4.2. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu.

2.5. Izsole norises laiku 2024. gada 21. jūnijā – plkst. 12.00 Administrācijas ēkā – Jomas ielā 1/5 (Mazajā zālē), Jūrmalā.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai organizēt otro izsoli kārtībā, kāda noteikta Izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 154 “Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā”, ievērojot šī lēmuma 2. punktā noteikto.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF