Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Larisa Loskutova, Guntars Anspoks, Inese Kārkliņa, Irēna Kausiniece, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.11.12 līdz sēdes beigām), Andrejs Morozovs, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs – Parasiņš, Jānis Asars, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Zane Podniece

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos

Anna Anete Siatkovska

Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļas vadītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes

pārvaldnieka p.i.

Elviss Venters

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Jūrmalas Izglītības pārvaldes

Sporta un labbūtības nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

“Jūrmalas kapi” direktors

Guntars Lasis

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktora p.i.

Zigmunds Pavlovskis

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanas rezultātiem

3.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 17 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

4.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

5.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

6.

Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

7.

Par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

8.

Par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

9.

Par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

10.

Par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

11.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

12.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pagraba stāva nomas tiesību izsoles organizēšanu

13.

Par zemesgabala Kalnciema iela 6925, Jūrmalā, daļas nomu

14.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 45 “Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”

15.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 44 “Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums”

16.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

17.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

18.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

19.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Salaspils iela 0015, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

20.

Par būves nojaukšanu Milteņu ielā 4, Jūrmalā

21.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-178, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

22.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu (kolektīva) dalību starptautiskajos konkursos (festivālos)

23.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “CLIL (satura un valodas integrēta apguve) metožu iekļaušana izglītībā, izmantojot AI (Mākslīgais intelekts) rīkus”

24.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Apgriezt un sajaukt: Pašradīts un Profesionāls”

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 370 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”” atzīšanu par spēku zaudējušu

26.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eurodesk tīkla informācijas punkta izveidošanu

27.

Grozījums Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums”

28.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

29.

Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

30.

Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā

31.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

33.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

34.

Par Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” precizēšanu

35.

Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru”

36.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 618 ">Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas”

37.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Juglas ielā 4, Jūrmalā, un Ogres ielā 5, Jūrmalā

39.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 106, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Salacas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par lokālplānojuma zemesgabalam, Talsu šosejā 64, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma grozījumu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

44.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 Jūrmalā, apstiprināšanu

45.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

46.

Par grozījumiem Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

47.

Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

48.

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” par centralizēto sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

49.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

50.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

51.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 384 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu”

52.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Piestātnes ielas seguma atjaunošanu posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” investīciju projekta īstenošanai

53.

Par Jūrmalas valstspilsētas simboliku

54.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra nolikumā Nr. 48 ““Jūrmalas kapi” nolikums”

55.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem

56.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” noslēgumu

57.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” noslēgumu

58.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

59.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta “Sirds man Tēvu zemē dzied” īstenošanai

60.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Neredzīgo biedrība” projektu “Gaiss skan, zeme rīb!” īstenošanai

61.

Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA”

62.

Par atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projekta “Iedvesmas bibliotēka 2024” īstenošanai

63.

Par Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

64.

Par Jaunatnes iniciatīvu centra maksas pakalpojumiem

65.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem

66.

Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” projekta “Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas Savienības boreālajā reģionā” īstenošanu

67.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

1. Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādu papildu jautājumu:

· Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildjautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildjautājumu sēdes darba kārtībā aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

R. Sproģe ierosina izslēgt no sēdes darba kārtības 25. jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par 25. jautājuma izslēgšanu no sēdes darba kārtības (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

izslēgt 25. jautājumu no sēdes darba kārtības.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanas rezultātiem

3.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 17 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

4.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

5.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

6.

Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

7.

Par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

8.

Par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

9.

Par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

10.

Par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

11.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

12.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pagraba stāva nomas tiesību izsoles organizēšanu

13.

Par zemesgabala Kalnciema iela 6925, Jūrmalā, daļas nomu

14.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 45 “Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”

15.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 44 “Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums”

16.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

17.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

18.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

19.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Salaspils iela 0015, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

20.

Par būves nojaukšanu Milteņu ielā 4, Jūrmalā

21.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-178, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

22.

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu (kolektīva) dalību starptautiskajos konkursos (festivālos)

23.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “CLIL (satura un valodas integrēta apguve) metožu iekļaušana izglītībā, izmantojot AI (Mākslīgais intelekts) rīkus”

24.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Apgriezt un sajaukt: Pašradīts un Profesionāls”

25.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eurodesk tīkla informācijas punkta izveidošanu

26.

Grozījums Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums”

27.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

28.

Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

29.

Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā

30.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

32.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

33.

Par Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” precizēšanu

34.

Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru”

35.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 618 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas”

36.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Juglas ielā 4, Jūrmalā, un Ogres ielā 5, Jūrmalā

38.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 106, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Salacas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par lokālplānojuma zemesgabalam, Talsu šosejā 64, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma grozījumu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

43.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 Jūrmalā, apstiprināšanu

44.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

45.

Par grozījumiem Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

46.

Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

47.

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” par centralizēto sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

48.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

49.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

50.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 384 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu”

51.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Piestātnes ielas seguma atjaunošanu posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” investīciju projekta īstenošanai

52.

Par Jūrmalas valstspilsētas simboliku

53.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra nolikumā Nr. 48 ““Jūrmalas kapi” nolikums”

54.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem

55.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” noslēgumu

56.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” noslēgumu

57.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

58.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta “Sirds man Tēvu zemē dzied” īstenošanai

59.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Neredzīgo biedrība” projektu “Gaiss skan, zeme rīb!” īstenošanai

60.

Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA”

61.

Par atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projekta “Iedvesmas bibliotēka 2024” īstenošanai

62.

Par Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

63.

Par Jaunatnes iniciatīvu centra maksas pakalpojumiem

64.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem

65.

Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” projekta “Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas Savienības boreālajā reģionā” īstenošanu

66.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

67.

Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu

2. Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanas rezultātiem (lēmums Nr. 201)

Ziņotājs:

L. Loskutova
Z. Sapronova


Uzdod jautājumus:

I. Blaua, L. Loskutova


Uz jautājumiem atbild:

Z. Sapronova


Izsakās:

I. Blaua izsaka priekšlikumu jau šobrīd monitorēt suņu atrašanos pludmalē, savukārt nesezonas periodā pludmalē nodrošināt atkritumu urnas suņu ekskrementu savākšanai, tādejādi veicinot arī iedzīvotāju atbildību.

M. Stulpiņš izsaka priekšlikumu saistošajos noteikumos iestrādāt nosacījumu, ka suņus pastaigā pludmalē drīkst vest tikai pieaugušie.

J. Asars izsakās, ka šī iniciatīva ir atbalstāma un izsaka priekšlikumu Sabiedrisko attiecību nodaļai plašsaziņas līdzekļos informēt sabiedrību par to, kad suņi drīkst atrasties pludmalē un to, kādi noteikumi ir jāievēro.

R. Parasigs – Parasiņš atzinīgi vērtē šo iniciatīvu un uzskata, ka, salīdzinājumā ar suņiem, cilvēki pludmalē nesavācot aiz sevis atkritumus, rada daudz lielāku piesārņojumu.

L. Loskutova neatbalstīs lēmumu par sezonālo pastaigu ar suņiem pludmalē divu iemeslu dēļ - sanitārā tīrība un drošība. Izsakās par katru no tiem. Aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, jo pilsētas iedzīvotāju, īpaši bērnu, tūristu un viesu veselība, dzīvība un drošība, un pilsētas kūrorta statuss ir primārā un galvenā lieta.

A. Morozovs piekrīt L. Loskutovas viedoklim. Uzskata, ka šobrīd uz šī lēmuma projekta pieņemšanas brīdi, nav pietiekami mehānismi, lai nodrošinātu kārtību un tīrību pludmalē visu diennakti, jo jau šobrīd pludmalē daudzi suņi atrodas bez pavadas. Tad, kad tas būs atļauts un suņu daudzums pludmalē palielināsies, kontrolēt būs ļoti grūti. Uzskata, ka šis lēmums ir sasteigts.

R. Sproģe norāda, ka Latvijā ir vairākas pilsētas, kur pludmalē noteiktās vietās ir atļautas pastaigas un peldes suņiem pat vasaras periodā. Ar sagatavoto lēmuma projektu tiek atbalstīta jau vairākus gadus iedzīvotāju rosināta iniciatīva par iespēju atrasties ar suni pludmalē ziemas periodā. Uzskata, ka iedzīvotāji savu vēlmi ir izteikuši un šī iespēja ir jādod, protams ar zināmiem noteikumiem, kas tiks iestrādāti saistošajos noteikumos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – 2 (L. Loskutova, A. Morozovs), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kolektīvā iesnieguma izskatīšanas rezultātiem.

U. Kronblūms izsakās par balsošanas motīviem – uzskata, ka šis lēmums ir loģisks un atbalstāms, jo priekšā vēl ir saistošo noteikumu izstrādāšana un pieņemšana, kad varēs vēl daudz ko precizēt un izvērtēt un vēlreiz uzklausīt sabiedrības viedokli.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 17 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 202)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 17 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 203)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Skolas ielā 35A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 204)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 111 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

6. Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 205)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

7. Par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 206)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars), “atturas” – 1 (I. Blaua)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rīgas ielā 71, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

8. Par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 207)

9. Par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 208)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

R. Mežeckis

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere

J. Asars

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

2. Par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

10. Par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 209)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Paegļu ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

11. Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 210)

12. Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pagraba stāva nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 211)

Ziņotājs:

L. Loskutova


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms, I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere, R. Sproģe

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā pagraba stāva nomas tiesību izsoles organizēšanu.

13. ar zemesgabala Kalnciema iela 6925, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr. 212)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kalnciema iela 6925, Jūrmalā, daļas nomu.

14. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 45 “Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” (nolikums Nr. 16)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 45 “Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”.

15. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 44 “Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums” (nolikums Nr. 17)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 44 “Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums”.

16. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi (saistošie noteikumi Nr. 21)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumus.

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 213)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 214)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

19. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Salaspils iela 0015, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 215)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Salaspils iela 0015, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

20. Par būves nojaukšanu Milteņu ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr. 216)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Milteņu ielā 4, Jūrmalā.

21. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-178, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr. 217)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 34-178, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

22. Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu (kolektīva) dalību starptautiskajos konkursos (festivālos) (nolikums Nr. 18)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu (kolektīva) dalību starptautiskajos konkursos (festivālos).

23. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “CLIL (satura un valodas integrēta apguve) metožu iekļaušana izglītībā, izmantojot AI (Mākslīgais intelekts) rīkus” (lēmums Nr. 218)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “CLIL (satura un valodas integrēta apguve) metožu iekļaušana izglītībā, izmantojot AI (Mākslīgais intelekts) rīkus”.

24. Par dalību Eiropas Savienības programma “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Apgriezt un sajaukt: Pašradīts un Profesionāls” (lēmums Nr. 219)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programma “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Apgriezt un sajaukt: Pašradīts un Profesionāls”.

25. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eurodesk tīkla informācijas punkta izveidošanu (lēmums Nr. 220)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eurodesk tīkla informācijas punkta izveidošanu.

26. Grozījums Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr. 19)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums”.

27. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) (lēmums Nr. 221)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu).

28. Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas (lēmums Nr. 222)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas.

29. Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā (lēmums Nr. 223)

Ziņotājs:

I. Kausiniece


Izsakās:

U. Kronblūms izsakās, ka tas, ka šāda iniciatīva tiek atbalstīta ir ļoti pozitīvi, taču informē, ka 2022. gadā bija iesniedzis iesniegumu par Ukrainas simbolikas izvietošanu pie iebraukšanās Jūrmalā, jo, viņaprāt, ir svarīgi demonstrēt attieksmi tā, kā to dara citas Latvijas pilsētas. Neskatoties uz to, ka piedāvājis to pats apmaksāt, ir saņēmis atteikumu, tāpēc lūdz vēlreiz izvērtēt šādu iespēju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā.

30. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 224)

Ziņotājs:

D. Riņke

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

31. Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr. 22)

Ziņotājs:

D. Riņke


Izsakās:

J. Asars uzskata, ka pabalstu palielinājumi ir atbalstāmi, taču iebilst, ka netiek palielināts pabalsts politiski represētajām personām. Izsaka priekšlikumu, ko bija iesniedzis rakstiski jau iepriekš, palielināt arī pabalstu līdz 150 EUR mēnesī politiski represētajām personām, kas veidotu salīdzinoši nelielas kopējās izmaksas, ņemot vērā tendenci katru gadu šo personu skaitam samazināties.

L.Grobiņa informē, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā pabalsts politiski represētajām personām ir lielākais Latvijā t.i. 864 EUR gadā jeb 72 EUR mēnesī. Citās pašvaldībās tas ir 50 EUR vai 150 EUR gadā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

32. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr. 23)

Ziņotājs:

D. Riņke

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.

33. Par Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” precizēšanu (lēmums Nr. 225)

Ziņotājs:

D. Riņke

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” precizēšanu.

34. Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru” (lēmums Nr. 226)

Ziņotājs:

D. Riņke

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru”.

35. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 618 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas” (lēmums Nr. 227)

Ziņotājs:

D. Riņke

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 618 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas”.

36. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu (lēmums Nr. 228)

Ziņotājs:

D. Riņke

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu.

Iziet R. Mežeckis.

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Juglas ielā 4, Jūrmalā, un Ogres ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr. 229)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Juglas ielā 4, Jūrmalā, un Ogres ielā 5, Jūrmalā.

38. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 106, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā (lēmums Nr. 230)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bulduru prospektā 106, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Salacas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 231)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Salacas ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Par lokālplānojuma zemesgabalam, Talsu šosejā 64, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 232)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms), R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam, Talsu šosejā 64, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 233)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, apstiprināšanu.

42. Par detālplānojuma grozījumu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 234)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms), R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemes vienībai Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu.

43. Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 235)

44. Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr. 24)

Ziņotājs:

J. Lediņš
V. Zvejniece


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms jautā, vai 4. kategorijas viesu izmitināšanas objektam obligāta prasība ir 5 stāvi un augstums 20 m? Viņaprāt, Jūrmalā ir 4.un 5. kategorijas viesnīcas, kuru augstums ir 12 m.

V. Zvejniece - tas ir atkarīgs no tā, cik liela ir konkrētā viesnīca. Ja tā ir “nišas” viesnīca, tad to var izvietot ar zemāku augstumu, bet ja ir vēlme Jūrmalā redzēt kādu starptautiska viesnīcu tīkla ķēdes viesnīcu, tad šāds apjoms ir nepieciešams.

U. Kronblūms jautā, vai īpašniekam pastāv jebkādi juridiski šķēršļi nākotnē uzbūvēto viesnīcu sadalīt domājamās daļās un pēc tam pārdot viesnīcas numuriņus, tā kā pašreiz notiek ar citiem viesu izmitināšanas objektiem?

V. Zvejniece - tas ir atkarīgs no viesnīcas veida. Normatīvie akti nosaka, kas katra tipa viesnīcai ir atļauts. Šeit ir plānota 4. kategorijas viesnīca, kas nav apartamentu viesnīca. Ja īpašnieks vēlas kādu viesnīcas daļu atsavināt, juridisku šķēršļu tam nav.

U. Kronblūms jautā, vai ir apliecinājums, ka šeit būs pasaulē zināma zīmola viesnīca?

V. Zvejniece - nē, nav.

U. Kronblūms jautā, kāpēc nosacījumos nav noteikts, ka jābūt līgumam ar viesnīcu tīklu?

V. Zvejniece - iepriekšējā pieredze rāda, ka, nosakot šādu nosacījumu par ķēdes līgumu, diemžēl, neviens no plānotajiem objektiem tā arī netika realizēts.

U. Kronblūms jautā, vai ir veikti aprēķini, ja Jūrmalā tiktu uzbūvēta šāda viesnīca?

V. Zvejniece - šobrīd tiek noteikti tikai apbūves parametri. Būvprojekts vēl nav izstrādāts, tas ir nākamais solis, tāpēc šobrīd veikt aprēķinus, kad nav apstiprināti apbūves noteikumi, pēc kuriem būtu iespējams uzsākt projektēšanu, nav iespējams.

U. Kronblūms jautā, kā tiks pārbaudīts, vai būvprojekts atbilst visiem nosacījumiem?

V. Zvejniece - to apliecina projektētājs ar savu sertifikātu, kas atbilst standartiem.

U. Kronblūms – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde savā atzinumā norāda, ka paredzamās būves augstuma palielināšana līdz 20 m nebūtu atbalstāma, kāpēc tas tomēr tiek virzīts?

V. Zvejniece - vienlaikus šajā atzinumā pārvalde norāda, ka būvju augstuma noteikšana ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kompetence.

U. Kronblūms - cik liels būtu pilsētai zaudējums ēkas augstumu samazinot uz 15 m?

V. Zvejniece - uz to nevar atbildēt, bet vēlreiz uzsver, ka Jūrmalai kā kūrortpilsētai ir ļoti svarīgi būt starptautiskā viesnīcu tīkla ķēdes sarakstā.

U. Kronblūms jautā, vai iepriekš tika lūgts palielināt apbūves augstumu arī kādam no blakus esošajiem viesu izmitināšanas objektiem?

V. Zvejniece - objektam Jūras ielā 60 un priekšlikums tika atbalstīts.


Izsakās:

J. Asars izsakās, ka iepriekšējā prakse rāda, ka bieži vien iecerētie viesu nami un viesnīcas tiek realizēti kā dzīvokļi. Arī apstiprinot šo lokālplānojumu, vairāk saskata riskus nekā ieguvumus, tādēļ to neatbalstīs.

U. Kronblūms izsakās, ka neapšaubāmi 5 stāvu ēka ar lielo apjomu degradēs valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju un pretī tam nav nekādu garantētu ieguvumu, ja neskaita to, ka zemesgabals kļūs par dažiem miljoniem dārgāks. Aicina deputātus šī lokālplānojuma apstiprināšanu neatbalstīt.

R. Sproģe uzskata, ka ir jādomā par pilsētu un jārespektē pilsētas viesi, jo bieži vien izskan viedoklis, ka pilsētā esošās viesnīcas noteiktos laika periodos ir aizņemtas un ir nepietiekams serviss. Šajā vēsturiskajā vietā jau vairākus gadus ir nesaprotams laukums ar nesaprotamu pielietojumu un, viņasprāt, tam noteikti nav nekāda ekonomiskā labuma. Īpašnieka iecere un viesnīcu tīkla attīstība Jūrmalā sniegs atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Pilsētai ir ļoti svarīgi būt viesnīcu tīkla ķēdes sarakstā. Viesnīcā dzīvos un strādās cilvēki, un arī tajās viesnīcās, kuras ir pārveidotas par dzīvokļiem un apartamentiem, arī dzīvo cilvēki un strādā apkalpojošais personāls. Uzskata, ka ir svarīgi, ka pilsēta attīstās.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars), “atturas” – 1 (I. Blaua), R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt

1. Lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 Jūrmalā, apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

45. Par grozījumiem Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 236)

46. Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr. 25)

Ziņotājs:

J. Lediņš


Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

J. Lediņš, V. Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt:

1. Lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

2. Saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

47. Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” par centralizēto sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (lēmums Nr. 237)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” par centralizēto sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

48. Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim (lēmums Nr. 238)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim.

49. Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 239)

Ziņotājs:

A.A. Siatkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Salas iela 3904, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

50. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 384 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu” (lēmums Nr. 240)

Ziņotājs:

J. Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 384 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu”.

51. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Piestātnes ielas seguma atjaunošanu posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” investīciju projekta īstenošanai (lēmums Nr. 241)

Ziņotājs:

I. Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Piestātnes ielas seguma atjaunošanu posmā no Edinburgas prospekta līdz celiņam gar kāpām, Jūrmalas valstspilsētā” investīciju projekta īstenošanai.

52. Par Jūrmalas valstspilsētas simboliku (saistošie noteikumi Nr. 26)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms), R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas simboliku.

53. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra nolikumā Nr. 48 ““Jūrmalas kapi” nolikums” (nolikums Nr. 20)

54. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 242)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt:

1. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra nolikumā Nr. 48 ““Jūrmalas kapi” nolikums”.

2. Lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem.

55. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” noslēgumu (lēmums Nr. 243)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” noslēgumu.

56. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” noslēgumu (lēmums Nr. 244)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” noslēgumu.

57. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 245)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars), R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”.

58. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” projekta “Sirds man Tēvu zemē dzied” īstenošanai (lēmums Nr. 246)

59. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Neredzīgo biedrība” projektu “Gaiss skan, zeme rīb!” īstenošanai (lēmums Nr. 247)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Neredzīgo biedrība” projektu “Gaiss skan, zeme rīb!” īstenošanai.

60. Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA” (lēmums Nr. 248)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA”.

61. Par atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projekta “Iedvesmas bibliotēka 2024” īstenošanai (lēmums Nr. 249)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projekta “Iedvesmas bibliotēka 2024” īstenošanai.

62. Par Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 250)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.

63. Par Jaunatnes iniciatīvu centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 251)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes iniciatīvu centra maksas pakalpojumiem.

64. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr. 252)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.

65. Par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” projekta “Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas Savienības boreālajā reģionā” īstenošanu (lēmums Nr. 253)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021-2027 “Ilgtermiņa un īstermiņa datu analīze par klimatu ietekmējošiem faktoriem veselīgas pilsētvides veidošanā” projekta “Pārmaiņu risinājumu ieviešana ar mērķi uzlabot klimatnoturību, kas veicinās sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos Eiropas Savienības boreālajā reģionā” īstenošanu.

66. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 27)

Ziņotājs:

R. Sproģe ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu papildināto redakciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projekta papildināto redakciju (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”.

67. Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu (lēmums Nr. 254)

Ziņotājs:

E. Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, I. Taranda, I. Kārkliņa, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms, R. Parasigs – Parasiņš, J. Asars, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu.


Sēde slēgta plkst. 12.00.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2024. gada 27. jūnijā plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF