Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 242

protokols Nr. 8, 54. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra nolikuma Nr. 48 ““Jūrmalas kapi” nolikums” 9.14. apakšpunktu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” (turpmāk – “Jūrmalas kapi”) ir tiesīga sniegt privātpersonām maksas pakalpojumus.

Lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar bēru organizēšanu, t.sk. atbilstošu apbedījuma vietu ierādīšanu, kapličas iznomāšanu un kārtības uzturēšanu pašvaldības kapsētās, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu un Apvienotās komitejas 2024. gada 21. maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt “Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt “Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

4. Šis lēmums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Jūrmalas domes

2024. gada 30. maija lēmumam Nr. 242

(protokols Nr. 8, 54. punkts)

“Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN** (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Maksa par teritorijas sakopšanu bēru ceremonijai

1 pakalpojums

8,57

1,80

10,37

2.

Jauna zemes iecirkņa uzmērīšana un nospraušana

1 pakalpojums

6,80

1,43

8,23

3.

Kapličas noma

30 min.

32,63

6,85

39,48

3.1.

Kapličas noma ar atlaidi*

30 min.

22,84

4,80

27,64

4.

Zemes iecirkņa pārmērīšana vai kapavietas sadalīšana, kapavietu apvienošana un nospraušana pēc klienta pieprasījuma

1 pakalpojums

11,99

2,52

14,51

5.

Maksa par zvana zvanīšanu

1 pakalpojums

5,43

1,14

6,57

6.

Aktētā zemes iecirkņa uzmērīšana un nospraušana

1 pakalpojums maksa par 1 kv.m.

1,20

0,25

1,45

7.

Kolumbārija nišas atvēršana

1 pakalpojums

11,33

2,38

13,71

8.

Kolumbārija nišas lietošana

Gada maksa par nišu

56,85

11,94

68,79

9.

Dokumentu noformēšana

1 pakalpojums

10,03

2,11

12,14


* atlaide kapličas nomai 30% apmērā tiek piešķirta šādām kategorijām:

1) pensionāriem, kuriem ir tiesības uz valsts piešķirto vecuma pensiju,

2) I vai II grupas invalīdiem,

3) personām, kurām pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu.

** Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 41. pantā noteikto nodokļa likmi.


Lejupielāde: DOC un PDF