Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 246

protokols Nr. 8, 58. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
finansējuma piešķiršanu biedrības
“Latvijas Politiski represēto
apvienība” projekta “Sirds
man Tēvu zemē dzied”
īstenošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 5. panta pirmo daļu pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2024. gada 6. februārī ir saņemts iedzīvotāju iniciatīvas projekta konkursa kategorijā – sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana, biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” reģistrācijas Nr. 40008002052 (turpmāk – biedrība) iniciatīvu projekts ar Nr. 2024/3.2/11 “Sirds man Tēvu zemē dzied” (turpmāk – projekts).

Jūrmalas Labklājības pārvaldei ir ilgstoša un produktīva sadarbība ar biedrību, kuras statūtos noteikts, ka tā risina visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus.

Pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta publiskojamo datu bāzes informāciju biedrībai no 2005. gada 19. septembra piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā: Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība.

Pamatojoties uz Pašvaldības likuma 5. panta pirmo un otro daļu un Jūrmalas domes Apvienotās komitejas 2024. gada 21. maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Piešķirt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 1741,50 euro (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit viens euro un 50 centi) apmērā biedrībai projekta īstenošanai.

2. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1935 euro (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit pieci euro), tai skaitā:

2.1. biedrības pašu finansējums ir 10 jeb 193,50 euro (viens simts deviņdesmit trīs euro un 50 centi);

2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 90 jeb 1741,50 euro (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit viens euro un 50 centi).

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 30. novembrim.

4. Noteikt projekta mērķi – atbalstīt Jūrmalas pilsētas politiski represēto personu iekļaušanos biedrības realizētajās aktivitātēs, tādejādi stiprinot tautas vēsturisko atmiņu, mazināt Jūrmalas nepatiesi politiski represēto personu sociālo atstumtību, radot iespēju piedalīties piedāvātajās aktivitātēs.

5. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – atbalstītas Jūrmalas pilsētas politiski represēto personu iekļaušanās biedrības realizētajās aktivitātēs, stiprināta tautas vēsturiskā atmiņa, mazināta Jūrmalas nepatiesi politiski represēto personu sociālā atstumtība, radīta iespēja piedalīties piedāvātajās aktivitātēs.

6. Uzdot Jūrmalas Labklājības pārvaldei noslēgt līgumu ar biedrību par projekta īstenošanu.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas Labklājības pārvaldei.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF