Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 247

protokols Nr. 8, 59. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
finansējuma piešķiršanu biedrības
“Latvijas Neredzīgo biedrība”
projektu “Gaiss skan, zeme
rīb!” īstenošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 5. panta pirmo daļu pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2024. gada 2. februārī ir saņemts iedzīvotāju iniciatīvas projekta konkursa kategorijā – sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana, biedrības “Latvijas Neredzīgo biedrība” reģistrācijas Nr.40008004000 (turpmāk – biedrība) iniciatīvu projekts ar Nr. 2024/3.2/6 “Gaiss skan, zeme rīb!” (turpmāk – projekts).

Jūrmalas Labklājības pārvaldei ir ilgstoša un produktīva sadarbība ar biedrību, kuras statūtos noteikts, ka tā nodarbojas ar personu ar redzes invaliditāti integrāciju sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta publiskojamo datu bāzes informāciju biedrībai no 2006. gada 26. janvārī piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā: Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 5. panta pirmo un otro daļu un Jūrmalas domes Apvienotās komitejas 2024. gada 21. maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Piešķirt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 2233 euro (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro) apmērā biedrībai projekta īstenošanai.

2. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2498 euro (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro), tai skaitā:

2.1. biedrības pašu finansējums ir 10,61 % jeb 265 euro (divi simti sešdesmit pieci euro);

2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 89,39 % jeb 2233 euro (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro).

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 30. novembrim.

4. Noteikt projekta mērķi – atbalstīt Jūrmalas pilsētas neredzīgo un vājredzīgo personu iekļaušanos biedrības realizētajās aktivitātēs, tādejādi stiprinot sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana radot iespēju piedalīties piedāvātajās aktivitātēs.

5. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - atbalstītas Jūrmalas pilsētas neredzīgo un vājredzīgo personu iekļaušanās biedrības realizētajās aktivitātēs stiprinot sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana radot iespēju piedalīties piedāvātajās aktivitātēs.

6. Uzdot Jūrmalas Labklājības pārvaldei, noslēgt līgumu ar biedrību par projekta īstenošanu.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas Labklājības pārvaldei.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF