Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 30. maijāNr. 250

protokols Nr. 8, 62. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 28. novembra nolikuma Nr. 30 “Dzimtsarakstu nodaļas nolikums” 15. punktu un Jūrmalas domes Apvienotās komitejas 2024. gada 21. maija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma pielikuma 1. punktā noteiktās maksas par pakalpojumu atbrīvota Daudzbērnu ģimene, uzrādot Latvijas Goda ģimenes karti, ja tai ir noteikta viena deklarētā dzīves vieta Jūrmalas valstspilsētā ne mazāk kā 12 mēneši pirms laulības noslēgšanas.

3. No lēmuma pielikuma 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumu:

3.1. Atbrīvota daudzbērnu ģimene, uzrādot Latvijas Goda ģimenes karti, ja tai ir noteikta viena deklarētā dzīves vieta Jūrmalas valstspilsētā ne mazāk kā 12 mēneši pirms laulības noslēgšanas;

3.2. Piemēro 50% atbrīvojumu, ja viena vai abas personas, kas vēlas noslēgt laulību, uzrāda Jūrmalas iedzīvotāja karti un to deklarētā dzīves vieta Jūrmalas valstspilsētā ir ne mazāka kā pēdējie 12 mēneši pirms laulības iesnieguma iesniegšanas.

4. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

5. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumu veicama pirms pakalpojuma saņemšanas.

6. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Šis lēmums stājas spēkā 2024. gada 1.jūnijā.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmums Nr. 53 “Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Jūrmalas domes

2024. gada 30. maija lēmumam Nr. 250

(protokols Nr. 8, 62. punkts)

Jūrmalas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis.


Nr.p.k.


Pakalpojuma veids


Mērvienība


Cena bez PVN (EUR)


PVN (21 %) (EUR)


Cena ar PVN (EUR)


1.

Laulības noslēgšana bez svinīgās ceremonijas*

1

32.23

6.77

39.00

2.

Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas telpās*

1

115.70

24.30

140.00

3.

Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā piemērotā vietā*

1

230.99

48.51

279.50

4.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas materiālu sagatavošana*

1

11.98

2.52

14.50

5.

Papildinājumu un labojumu veikšana Civilstāvokļa aktu ierakstos

1

11.98

2.52

14.50

6.

Tiesiskās palīdzības lietas sagatavošana civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinoša dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm

1

11.57

2.43

14.00

*Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva


Lejupielāde: DOC un PDF