Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 08.01.2024. Stājas spēkā 09.01.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv
Atvērt spēkā esošo redakciju tīmekļvietnē likumi.lv

2024. gada 5. janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49
“ Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

107 529 595

euro

kārtējā gada izdevumi

121 509 996

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-13 980 401

euro

Finansēšana

13 980 401

euro

Atlikums gada sākumā

12 354 739

euro

Atlikums gada beigās

342 760

euro

Aizņēmumi

11 517 996

euro

Aizņēmumu atmaksa

8 166 955

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 382 619

euro

2. Aizstāt 1., 2., 3. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3. pielikumu.

3. Aizstāt 2. pielikumā Jūrmalas valstspilsētas administrācijai apstiprinātās tāmes Nr. 01.330.810.JPD.0240, Nr. 04.900.890.JPD.0529 ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF