Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.12.2023. Stājas spēkā 01.01.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2024.gada 24.aprīļa 20.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2024.gada 21.marta 10.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2024.gada 22.februāra 6.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2024.gada 5.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju tīmekļvietnē likumi.lv
2023. gada 28. decembrīNr. 49

protokols Nr. 16, 4. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem”
16., 17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2024.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Pašvaldības konsolidēto budžetu 2024.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

107 529 595

euro

kārtējā gada izdevumi

120 475 140

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 945 545

euro

Finansēšana

12 945 545

euro

Atlikums gada sākumā

11 319 883

euro

Atlikums gada beigās

342 760

euro

Aizņēmumi

11 517 996

euro

Aizņēmumu atmaksa

8 166 955

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 382 619

euro

3. Apstiprināt Pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2024.gadā 14 012 828 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt 2024.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 1 300 581 euro apmērā, t.sk.:

4.1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 24 024 euro apmērā:

4.1.1. 12 000 euro – transportlīdzekļu iegādei;

4.1.2. 12 024 euro – prožektoru iegādei;

4.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” 174 010 euro apmērā:

4.2.1. 67 744 euro – transportlīdzekļu iegādei;

4.2.2. 68 766 euro – ēkas demontāžai un angāra uzstādīšanai;

4.2.3. 37 500 euro – dispečeru ofisa izbūvei un projektēšanai;

4.3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” 1 102 547 euro apmērā aizņēmumu procentu apmaksai.

5. Apstiprināt 2024.gadā valsts budžeta mērķdotācijas apjomu izglītības iestādēm laika periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. augustam šādām programmām:

5.1. pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, pašvaldību darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5.2. interešu izglītības programmas pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5.3. pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus;

5.4. pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

6. Jūrmalas domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu, ir tiesīgs grozīt budžetu, piešķirot no programmas “Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes” aktivitātes „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” finansējumu, neparedzētu izdevumu apmaksai budžeta finansētām institūcijām, nepārsniedzot 20 000 euro.

7. Jūrmalas domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu un ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību un valsts budžeta līdzekļu sadales metodiku, ir tiesīgs veikt grozījumus budžetā, apstiprinot vai grozot budžeta finansētām institūcijām valsts budžeta līdzekļu sadali, nepārsniedzot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai valsts budžeta līdzekļu piešķīruma apjomu.

8. Jūrmalas domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu, atbilstoši Jūrmalas domes lēmumam par projekta īstenošanu un ārējā finansētāja nosacījumiem, ir tiesīgs veikt grozījumus budžetā, apstiprinot projektu tāmes budžetā vai grozot tās.

9. Pašvaldības izpilddirektors ir pilnvarots apstiprināt detalizētās ieņēmumu un izdevumu tāmes.

10. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs, izdodot rīkojumu, grozīt budžetu:

10.1. programmas vai projekta ietvaros vai starp programmas aktivitātēm, ja netiek grozīta budžeta finansētās institūcijas programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un nepārsniedzot attiecīgajam mērķim domes apstiprinātos izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

10.2. piešķirot budžeta līdzekļus budžeta finansētām institūcijām no programmas “Apropriācijas rezerve” un “Pārējās ar pašvaldības darba nodrošināšanu saistītās aktivitātes” aktivitātes „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” saimnieciska rakstura izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 15 000 euro;

10.3. starp ekonomiskās klasifikācijas kodu (turpmāk – EKK) 1150 “Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata”, EKK 1210 “Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” un EKK 2231 “Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai”, ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija;

10.4. starp EKK 2231 “Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai” un EKK 2314 “Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai”, ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija;

10.5. atbilstoši ar domes lēmumu veiktajām funkciju un uzdevumu pārdalēm starp budžeta finansētām institūcijām apstiprinot vai grozot tāmes budžeta finansētām institūcijām, ja netiek grozīta budžeta programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un netiek pārsniegts ekonomiskajās kategorijās attiecīgajam mērķim domes apstiprinātais izdevumu apjoms.

11. Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs ir tiesīgs, izdodot rīkojumu, grozīt budžetu Jūrmalas Izglītības pārvaldei piešķirtās apropriācijas ietvaros šādi:

11.1. programmas vai projekta ietvaros vai starp programmas aktivitātēm, ja netiek grozīta budžeta finansētās institūcijas programmai apstiprinātā apropriācija, finansējuma avots un nepārsniedzot attiecīgajam mērķim domes apstiprinātos izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tajā skaitā veicot šajā punktā minētos grozījumus starp izglītības iestādēm;

11.2. starp EKK 1150 “Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata”, EKK 1210 “Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” un EKK 2231 “Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai”, ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija, tajā skaitā veicot šajā punktā minētos grozījumus starp izglītības iestādēm;

11.3. starp EKK 2231 “Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai” un EKK 2314 “Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai”, ja netiek grozīta programmai vai projektam apstiprinātā apropriācija, tajā skaitā veicot šajā punktā minētos grozījumus starp izglītības iestādēm.

12. Veicot 10. punktā minētos budžeta grozījumus, pašvaldības izpilddirektors izvērtē nepieciešamību papildus saņemt pastāvīgās komitejas, Finanšu komitejas vai Apvienotās komitejas pozitīvu atzinumu.

13. Veicot 11. punktā minētos budžeta grozījumus, Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājs izvērtē nepieciešamību papildus saņemt pastāvīgās komitejas, Finanšu komitejas vai Apvienotās komitejas pozitīvu atzinumu.

14. Centrālās administrācijas Budžeta nodaļa 2024. gadā atver budžeta asignējumus atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas.

15. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai budžeta finansētās institūcijas uzņemtās finansiālās saistības nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē apstiprinātos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Paskaidrojuma raksts PDF

1. Pielikums - Pašvaldības 2024.gada budžeta ieņēmumi PDF

2. Pielikums - Pašvaldības 2024.gada budžeta izdevumi PDF

3. Pielikums - Pašvaldības 2024.gada budžeta finansēšanaPDF

4. Pielikums - Pašvaldības saistības PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar aktivitātēm):

Tāme Nr.1 PDF

Tāme Nr.3 PDF

Tāme Nr.4 PDF

Tāme Nr.5 PDF

Tāme Nr.6 PDF

Tāme Nr.7 PDF

Tāme Nr.8 PDF

Tāme Nr.9 PDF

Tāme Nr.10 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm):

Tāme Nr.1 PDF

Tāme Nr.3 PDF

Tāme Nr.4 PDF

Tāme Nr.5 PDF

Tāme Nr.6 PDF

Tāme Nr.7 PDF

Tāme Nr.8 PDF

Tāme Nr.9 PDF

Tāme Nr.10 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF