Atvērt saistošo noteikumu sākotnējo redakciju PDF un grafiskos pielikumus PDF

Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 13.05.2024. Stājas spēkā 14.05.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv

2024. gada 21. martāNr. 8

protokols Nr. 4, 39. punkts

Precizēti ar Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa
lēmumu Nr. 155 (protokols Nr. 6, 22. punkts)

Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu
uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem
izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību
likuma 44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvieto ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes, norādes uz Jūrmalas valstspilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu un Noteikumu izpildes kontroli.

2. Noteikumu mērķis ir:

2.1. veidot un uzturēt vienotu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vizuālo tēlu;

2.2. atvieglot nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Adrešu un nosaukumu plāksnes jāizvieto pie visiem adresācijas objektiem, kuriem ir piešķirta adrese, uz visiem zemesgabaliem uz kuriem atrodas ēkas vai būves, t.sk. arī žogs un pagaidu būves, neatkarīgi no tā, vai šīs ēkas ir vai nav nodotas ekspluatācijā.

4. Ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes izgatavo no izliekta emaljēta skārda vai plastikāta saskaņā ar šo Noteikumu 1., 2., 3., un 4. pielikumā apstiprinātajiem paraugiem (turpmāk – etalons).

5. Norādes uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvieto saskaņā ar šo Noteikumu 5. un 6. pielikumā apstiprinātajiem paraugiem.

6. Ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz valstspilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem un labi saskatāmiem no ielas (ceļa), tās nedrīkst būt deformētas, sarūsējušas vai citādi bojātas, jāatbilst etaloniem, kas norādīti šo Noteikumu pielikumos.

7. Ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes aizliegts izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm, fasādes dekoriem un citām arhitektoniskām detaļām.

8. Ja ielu nosaukuma plāksni, ēku un telpu grupu numura zīmi nav iespējams izvietot šajos Noteikumos noteiktajā vietā, persona iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē (turpmāk - Pilsētplānošanas pārvalde) vietas fotofiksāciju un iesniegumu, norādot pamatojumu, kāpēc nav iespējams veikt izvietošanu šajos Noteikumos noteiktajā vietā vai veidā. Pilsētplānošanas pārvalde saskaņo attiecīgās zīmes izvietošanu citā vietā.

II. Ielu nosaukuma plākšņu izvietošanas pamatprincipi un kārtība

9. Ielu nosaukuma plākšņu izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo Noteikumu prasībām nodrošina zemesgabala īpašnieks vai valdītājs.

10. Ielas nosaukuma zīmē norādītajam nosaukumam jāatbilst Valsts adrešu reģistra datiem.

11. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība nodrošina ielu nosaukuma zīmju izgatavošanu un ielu nosaukuma zīmju uzstādīšanu uz norāžu stabiem par pašvaldības līdzekļiem.

12. Ielu nosaukumu plāksnes izvieto katrā krustojumā, uz katras ielas stūra, tās tiek veidotas atbilstoši etalonam, plākšņu izmēri – 16x42; 16x64; 16x84 cm, teksts – valsts valodā; nav pieļaujami saīsinājumi ielu nosaukumos (rakstāms, piemēram, pilns personas vārds un uzvārds).

13. Ja ielai piegulošie stūra zemesgabali ir apbūvēti pēc perimetrālās apbūves principa, ielu nosaukuma plāksnes izvieto uz katras šķērsielas stūra, piestiprinot tās pie ēkas vai būves 2,2 m augstumā no zemes un 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra.

14. Ja ielai piegulošie stūra zemesgabali nav apbūvēti vai ja būve ir ar atkāpi no ielas, ielu nosaukuma plāksnes izvieto pie īpaši uzstādīta 2,0 m augsta norāžu staba.

15. Ja stūra zemesgabals ir iežogots un nav iespējams izvietot norāžu stabu (piemēram, nepietiekams ielas platums), ielas nosaukuma plāksni izvieto pie žoga augšējās malas 0,3 – 0,5 m attālumā no stūra.

16. Daudzstāvu ēku mikrorajonos ar retinātu apbūvi ielas nosaukuma plāksne tiek izvietota uz ielas stūra uzstādīta norāžu staba, kur papildus tiek atzīmēta ēku numerācija pieaugošā kārtībā līdz nākošajai šķērsielai.

17. Ja pieņemts lēmums par ielas nosaukuma piešķiršanu vai maiņu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība attiecīgās ielas nosaukuma plāksnes izvietošanu vai maiņu veic trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

III. Ēku numura zīmju izvietošanas kārtība

18. Par ēkas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo Noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas īpašnieks, valdītājs vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks (nekustamā īpašuma apsaimniekotājs).

19. Ēkas numura zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese.

20. Adresei ēkas numura zīmē jāatbilst Adrešu reģistra datiem.

21. Ēkas numura zīme tiek veidota atbilstoši etalonam; zīmju izmēri – 32x22 un 32x28 cm.

22. Ēkas korpusa apzīmējuma zīme tiek veidota atbilstoši etalonam; zīmes izmērs – 16x22 cm.

23. Ēkas numura zīmi izgatavo, norādot tajā šādu informāciju:

23.1. ielas nosaukumu;

23.2. ēkas numuru;

23.3. norādi par ēkas piederību:

23.4. vārdu „privātīpašums” vai ēkas īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, vai arī juridiskas personas nosaukumu;

23.5. vārdus „valsts īpašums”, ja ēkas īpašniece ir valsts;

23.6. vārdus „pašvaldības īpašums”, ja ēkas īpašniece ir pašvaldība;

23.7. vārdu „kopīpašums”, ja ēka ir valsts un pašvaldības, valsts un privātpersonas, pašvaldības un privātpersonas īpašumā.

24. Ēkas numura zīmi izvieto uz fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese 2,2 m augstumā no zemes, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 0,3 m–0,5 m attālumā no ēkas stūra.

25. Ja uz viena zemes gabala atrodas vairākas ēkas un ir viena adrese, tad zem numerācijas zīmes jāizvieto ēkas korpusa apzīmējuma zīme.

26. Ja atsevišķi stāvošas ēkas garums ir 20 m un vairāk, ēkas numura zīmi izvieto abos ēkas galos 2,2 m augstumā no zemes, 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra.

27. Iekšpagalmos un mikrorajonos ēkas numura zīmi papildus izvieto pie fasādes, kas redzama no piebraucamā ceļa, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 2,2 m augstumā no zemes, 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra.

28. Daudzdzīvokļu namiem, kuriem ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas numura zīmi papildus izvieto uz fasādes, kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).

29. Ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un ēkas numura zīme pie fasādes nav skaidri saskatāma, to var izvietot pie žoga.

30. Ja pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu vai maiņu (vai mainoties Noteikumu 23. punktā minētajai informācijai), ēkas numura zīmi izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

IV. Telpu grupu numura zīmju izvietošanas kārtība

31. Par telpu grupas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši Noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas, telpu grupas īpašnieks, valdītājs vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks (nekustamā īpašuma apsaimniekotājs).

32. Telpu grupas numura zīmes izvieto pie telpu grupām (dzīvokļa un nedzīvojamām telpām), kurām piešķirta adrese.

33. Telpu grupas numura zīme tiek veidota atbilstoši etalonam, zīmes izmēri – 10x30 cm.

34. Telpu grupu numura zīmes izvieto virs ieejas kāpņu telpā. Ēkai ar divām vai vairākām līdzvērtīgām ieejām tās izvieto identiskās vietās, ņemot vērā ēkas arhitektonisko veidojumu.

35. Telpu grupu numura zīmes izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses piešķiršanu vai maiņu spēkā stāšanās dienas.

V. Norādes uz pilsētas publiskās infrastruktūras un
tūrisma objektiem

36. Norādes kājāmgājējiem uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem atbilstoši šo Noteikumu prasībām izvieto Jūrmalas valstspilsētas administrācija pie īpaši uzstādīta norāžu statņa:

36.1. norāžu statnis ir ar pulverkrāsojumu nokrāsota metāla caurule, kuras h=3,0 m, φ=75 mm;

36.2. norāžu plāksne ir 1,2 mm bieza alumīnija loksne nokrāsota ar pulvera krāsu, kuras izmēri, atkarībā no informācijas apjoma, kura izvietota abpusēji uz noturīgas līmplēves, ir 160x600 mm vai 160x900 mm;

36.3. izvietotā informācija uz norāžu plāksnes ietver nosaukumu latviešu un angļu valodās, attālumu līdz objektam un ikonas, kas raksturo objektu.

37. Norādes autovadītājiem uz valstspilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem atbilstoši šo Noteikumu prasībām izvieto Jūrmalas valstspilsētas administrācija uz apgaismes stabiem:

37.1. norāžu plāksne ir divas 1,2 mm biezas alumīnija loksnes nokrāsotas ar pulvera krāsu, kuras izmēri ir 300x1500 mm un informācija izvietota vienpusēji uz noturīgas atstarojošas līmplēves;

37.2. izvietotā informācija uz norāžu plāksnes ietver nosaukumu latviešu un angļu valodās, attālumu līdz objektam un ikonas, kas raksturo objektu.

38. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par šo Noteikumu 36. un 37. punktā minēto norāžu uz valstspilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas nepieciešamību, nodrošina to izgatavošanu un uzstādīšanu, izvērtējot:

38.1. katras jaunas norādes iederību pilsētvidē;

38.2. objekta, uz kuru vērsta norāde, sabiedrisko nozīmīgumu un atpazīstamību;

38.3. attālumu no virziena rādītāja līdz objektam;

38.4. pieļaujamo virziena rādītāju daudzumu pie viena norāžu vai apgaismes staba:

38.4.1. paredzot maksimums līdz 10 tūrisma norādes kājāmgājējiem uz viena staba;

38.4.2. paredzot maksimums līdz 8 tūrisma norādēm autobraucējiem uz apgaismes staba.

39. Jūrmalas valstspilsētas administrācija 36. un 37. punktā minētās norādes izvieto uz valsts, pašvaldības un privātā sektora objektiem, kas pirms tam elektroniski ir saskaņots ar šo objektu īpašniekiem vai valdītājiem.

VI. Noslēguma jautājumi

40. Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, savas kompetences ietvaros izdod, un administratīvā akta nepildīšanas gadījumā piespiedu naudu uzliek Pilsētplānošanas pārvalde Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

41. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13. novembra saistošie noteikumi Nr. 33 „Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā”.

Priekšsēdētājas vietnieks

J. LediņšGrafiskais pielikums PDF


Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF