Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.06.2024. Stājas spēkā 08.06.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv

2024. gada 30. maijāNr. 23

protokols Nr. 8, 32. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51
“Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
“Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas samaksas
kārtība un kārtība, kādā
pakalpojumu izmaksas
tiek segtas no
pašvaldību
budžeta”
6. punktu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr. 220) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 5.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.19. atelpas brīža pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem.”.

2. Aizstāt 6. punktā vārdus un skaitļus “vai 5.16. apakšpunktā noteiktā pakalpojuma nepieciešamību” ar vārdiem un skaitļiem “5.16. vai 5.19. apakšpunktā noteikto pakalpojumu”.

3. Papildināt ar 33.3 punktu šādā redakcijā:

“ 33.3 Ja maksātājs ir persona ar I grupas invaliditāti, kura dzīvo viena mājsaimniecībā, vai visas parējās personas maksātāja ģimenē nav darbspējīgā vecumā, tad, novērtējot maksātāja maksātspēju, netiek ņemti vērā maksātāja saņemti valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, valsts sociālie pabalsti un atlīdzības, kā arī valsts pensijas neatkarīgi no to veida un izmaksas avota, kā arī pensijām pielīdzināmie ienākumi.”.

4. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

“46. Dienas aprūpes centra pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) personām ar garīgas veselības traucējumiem ir pakalpojums dienas laikā personām no 18 gadu vecuma, nodrošinot:

46.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

46.2. grupu veselību veicinošās vingrošanas nodarbības;

46.3. sensorās istabas pakalpojumu;

46.4. individuālās psihologa konsultācijas;

46.5. mākslas terapijas nodarbības.”.

5. Papildināt ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

“46.1 Pakalpojums tiek sniegts personām ar garīga rakstura traucējumiem un nestrādājošām (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai strādājošām nepilnu darba laiku personām ar invaliditāti ar garīgās veselības traucējumiem, kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus.”.

6. Papildināt 49. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Vienas dienas ietvaros klients vienlaicīgi nedrīkst saņemt pakalpojumu un Specializētās darbnīcas pakalpojumu”.

7. Svītrot 50.2. apakšpunktā vārdus “vai sāk saņemt citu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, izņemot grupu dzīvokļa pakalpojumu”.

8. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

“52. Specializētās darbnīcas ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums), kur speciāli pielāgotā darba telpā ar speciālistu atbalstu tiek veicinātas personu ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk šajā nodaļā – persona) darbspējas un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes, kā arī attīstītas viņu sociālās un funkcionēšanas prasmes. Pakalpojums ietver:

52.1. nodarbības šūšanas darbnīcā;

52.2. nodarbības keramikas darbnīcā.”.

9. Aizstāt 76. punktā vārdus “veselības un sociālos pakalpojumus” ar vārdiem “ilgstošos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, ja tas nav iekļauts sociālā pakalpojuma ietvarā, kā arī lai nokļūtu un atgrieztos no ārstniecības iestādes pēc stacionāra ārstniecības kursa saņemšanas”.

10. Papildināt ar XXII.1 nodaļu šādā redakcijā:

XXII.1 Atelpas brīža pakalpojums

173.1 Atelpas brīža pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk šajā nodaļā – GRT) ir sabiedrībā balstīts sociālās aprūpes pakalpojums, kas nodrošina personām ar GRT īslaicīgu sociālo aprūpi līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā, aizstājot aprūpes procesā mājsaimniecības ģimenes locekļus.

173.2 Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT, ja tām ir noteikts pirmais, otrais vai trešais aprūpes līmenis.

173.3 Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Pārvalde un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē personu vai tās likumisko pārstāvi un pakalpojuma sniedzēju par pieņemto lēmumu.

173.4 Persona vai tās likumiskais pārstāvis slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma saņemšanu.

173.5 Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas un tās mājsaimniecības ienākumus un materiālo situāciju.

173.6 Pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu personai piešķirt pakalpojumu vai pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, ja:

173.61. personai ir noteiktas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;

173.62. ģimenes ārsts ir noteicis kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;

173.63. ja personai pakalpojuma saņemšanas laikā pasliktinās funkcionālais un/vai veselības stāvoklis, kā rezultātā personai nepieciešamās sociālās aprūpes saturs un apjoms pārsniedz pakalpojuma sniedzēja sniegtā pakalpojuma apjomu.

173.7 Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, ja:

173.71. personai pakalpojuma saņemšanas laikā rodas speciālās (psihiskās) vai citas ar veselību saistītas kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai un psihiatrs vai ģimenes ārsts par to ir sniedzis atzinumu;

173.72. persona vai tās likumiskais pārstāvis lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.”.

Priekšsēdētāja

R. SproģeAtvērt spēkā esošo redakciju tīmekļvietnē likumi.lv


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2024. gada 30. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 23

“Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta (numurs 9.2.2.1./15/I/002) “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk – Projekts Nr. 1) ilgtspējas nodrošināšanai rīcības plāna Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai ietvaros (turpmāk – Plāns) paredzēts pašvaldībā attīstīt sabiedrībā balstītus pakalpojumus infrastruktūrā, kas izveidota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā (Nr.9.3.1.1/19/I/031) (turpmāk – Projekts Nr. 2) ietvaros.

Plāns paredz Projekta Nr. 2 ietvaros izveidotajā infrastruktūrā ieviest “atelpas brīža” pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), paplašināt specializēto darbnīcu pakalpojumu un pilnveidot dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojumu. Pakalpojumus paredzēts attīstīt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”” (turpmāk – PSIA “Sloka”) struktūrvienībā Centrs “Ķemeri” Dūņu ceļā 2, Jūrmalā (turpmāk – Centrs “Ķemeri”). Plāns paredz paplašināt grupu dzīvokļu pakalpojumu pilsētā, Projekta Nr. 2 ietvaros izveidotajā grupu dzīvokļu infrastruktūrā PSIA “Sloka” infrastruktūrā “Jēkaba ozoli” Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, (turpmāk – “Jēkaba ozoli”) izveidojot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, t.i., atverot jaunas dzīvesvietas personām ar GRT sabiedrībā.

“Atelpas brīža” pakalpojums personām ar GRT ir sabiedrībā balstīts sociālās aprūpes pakalpojums, kas nodrošina pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT īslaicīgu sociālo aprūpi līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā, aizstājot aprūpes procesā mājsaimniecības locekļus, tādējādi nodrošinot personas ar GRT ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem, kuri ikdienā ir iesaistīti personas ar GRT aprūpē un pieskatīšanā, iespēju atpūsties no ikdienas rūpēm par savu mājsaimniecības locekli ar īpašām vajadzībām. “Atelpas brīža” pakalpojumam paredzētas 2 pakalpojuma sniegšanas vietas Centrā “Ķemeri”.

Plāna ietvaros paredzēts pilnveidot Dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojumu Dūņu ceļā 2, Jūrmalā (turpmāk – Dienas aprūpes centrs) Centrā “Ķemeri”, ieviešot personu, kuras apmeklē Dienas aprūpes centru, individuālu atbalstu un nodrošinot centra klientiem speciālistu konsultācijas, kā arī grupu nodarbības un atbalsta grupas personām ar GRT, t.i., papildus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam nodrošināt grupu nodarbības fizioterapeita un mūzikas terapeita vadībā, sensorās istabas pakalpojumu, individuālās psihologa konsultācijas un individuālas fizioterapeita konsultācijas. Dienas aprūpes centra pakalpojumu saņēmēju skaits gadā paredzēts ne mazāk, kā 26 personas un pakalpojumu saņemšanas vieta ir paredzēta Centrā “Ķemeri”.

Plāna ietvaros paredzēts paplašināt specializēto darbnīcu pakalpojumu, papildus esošajai šūšanas darbnīcai Centrā “Ķemeri” ieviešot keramikas darbnīcu. Pakalpojumā gadā paredzētas sešas vietas personām ar GRT nodarbinātības un integrācijas sabiedrībā veicināšanai. Pakalpojums tiks nodrošināts Centrā “Ķemeri”.

Grupu dzīvokļu pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar GRT, kuras izsaka vēlmi no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – VSAC) pāriet uz dzīvi grupu dzīvokļos. Šobrīd grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieejams Centrā “Ķemeri” ar 16 pakalpojumu saņēmēju vietām. “Jēkaba ozolos” ir plānots izveidot vēl vismaz 8 vietas personām ar GRT, kuras izteiks vēlmi ar sociālā darba speciālistu atbalstu dzīvot ārpus VSAC.

Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta” 6. punkts nosaka, ka pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samaksas kārtību par pakalpojumu.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt ienākumu veidus, kuri netiek ņemti novērtējot apgādnieka maksātspēju par personai sniegtajiem pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk – sociālais pakalpojums).

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

Plānā paredzēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2023. gada 28. marta rīkojumu Nr. 12/ESSF “Par vienības izmaksu metodikas “Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienības izmaksu aprēķina un piemērošanas metodika” apstiprināšanu”, pašvaldības gada budžetā indikatīvi nepieciešami 157142 euro gadā (grupu dzīvokļa pakalpojumam 84475,60 euro, dienas aprūpes centra pakalpojumam personām ar garīgas veselības traucējumiem 36897,00 euro, specializētās darbnīcas pakalpojumam 17752,80 euro, atelpas brīža pakalpojumam personām ar garīga rakstura traucējumiem 18016,40 euro). Jūrmalas domei, veicot grozījumus 2022. gada 20. decembra lēmumā Nr. 618 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas”, fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu tiks precizēta.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

Saistošie noteikumi attiecas uz sabiedrībai nozīmīgas jomas regulējumu – sociālo pakalpojumu nodrošināšanu. Saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķa grupa ir sociālo pakalpojumu saņēmēji - personas ar GRT, kuras saņem pakalpojumus Centrā “Ķemeri” un izveidotajā infrastruktūrā “Jēkaba ozoli”, kā arī personas, kuras saņem pakalpojumus VSAC un kuras ir izteikušas vēlmi saņemt sabiedrībā balstītu pakalpojumu – grupu dzīvokļa pakalpojumu.

Sociālā ietekme – paredzama tieša ietekme, jo sociālo pakalpojumu nodrošināšana un pieejamība ir saistāma ar pamatvajadzību nodrošināšanu un dzīves kvalitāti.

Ietekme uz iedzīvotāju veselību – pozitīvi vērtējama, jo sociālo pakalpojumu pieejamība saglabā un stiprina sociālo pakalpojumu saņēmēju veselību.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – saistošie noteikumi neskar un neierobežo uzņēmējdarbības aktivitātes.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā – Jūrmalas Labklājības pārvalde.

Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz saistošo noteikumu projekts, saistīti ar pakalpojumu piešķiršanu personai.

Netiek paredzētas papildu administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Saistošo noteikumu īstenošanā, piešķirot pakalpojumus, tiks iesaistīti Jūrmalas Labklājības pārvaldes darbinieki esošo cilvēkresursu ietvaros. Pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīti esošie PSIA “Sloka” darbinieki un tiks veidotas jaunas darba vietas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

Saistošo noteikumu izpildē iesaistītā institūcija ir Jūrmalas Labklājības pārvalde un sociālo pakalpojumu sniedzējs. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija.

Izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi – personālresursi un materiāli tehniskais nodrošinājums, kuri tiks papildināti.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir nepieciešams norādītā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītais līdzeklis saistošo noteikumu izdošanai ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, nav citu saudzējošāku līdzekļu, lai sasniegtu leģitīmo mērķi un pašvaldības rīcība ir atbilstoša, jo nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi, kā arī lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtības noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā ar ārējā normatīvā akta spēku.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Sabiedrības viedokļa noskaidrošana tika veikta atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – saistošo noteikumu projekta 3. punkts no 2024. gada 9. februāra līdz 2024. gada 25. februārim un saistošo noteikumu projekta 1., 2., 4. – 10. punktam un paskaidrojuma raksts no 2024. gada 11. aprīļa līdz 2024. gada 25. aprīlim tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Minētajā periodā netika saņemti iedzīvotāju viedokļi.

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF