Dokumenta Nr. 460 "Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai